Vyhláška č. 68/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1974-68
Čiastka 11/1974
Platnosť od 04.07.1974 do31.12.1990
Účinnosť od 01.08.1974 do31.12.1990
Zrušený 527/1990 Zb.
Znenie 01.08.1974

68

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 12. januára 1974,

ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Úradom pre vynálezy a objavy podľa § 157 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška ustanovuje odchýlky týkajúce sa prihlasovania, využívania, rozširovania a odmeňovania zlepšovacích návrhov v štátnych a družstevných organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a ministerstiev poľnohospodárstva a výživy republík, a to iba pokiaľ ide o odvetvie poľnohospodárstva.

(2) Družstevnou organizáciou sa v odvetví poľnohospodárstva podľa tejto vyhlášky rozumie jednotné roľnícke družstvo, spoločný poľnohospodársky podnik, spoločný družstevný podnik a melioračné družstvo.

Prihlasovanie a rozširovanie zlepšovacích návrhov

§ 2

(K § 63 ods. 1 až 3, § 64 ods. 2, § 65 ods. 1 posl. vete zákona, § 7 ods. 3 vyhl. č. 105/1972 Zb.)

(1) Prihláška zlepšovacieho návrhu, ktorej predmet sa týka predmetu činnosti družstevnej organizácie v odvetví poľnohospodárstva, sa podáva orgánu priamo nadriadenému1) tejto organizácii. Nadriadený orgán je povinný postúpiť prihlášku zlepšovacieho návrhu do 15 dní od jej doručenia družstevnej organizácii, v ktorej sú najvhodnejšie predpoklady pre využitie jej predmetu.

(2) Ak sa prihláška zlepšovacieho návrhu, ktorej predmet sa týka predmetu činnosti viacerých poľnohospodárskych organizácií, podá ich priamo nadriadenému orgánu, je tento orgán povinný postúpiť prihlášku zlepšovacieho návrhu do 15 dní od jej doručenia štátnej alebo družstevnej organizácií, v ktorej sú najvhodnejšie predpoklady pre využitie predmetu tejto vyhlášky. V tomto prípade nadobúda prihlasovateľ právo prednosti iba v tejto organizácii, a to od času, keď prihláška došla nadriadenému orgánu.

§ 3

(K § 71 ods. 1, § 75 ods. 3 zákona, § 8 vyhl. č. 105/1972 Zb.)

(1) Ak sa prihláška zlepšovacieho návrhu podáva podľa § 2 tejto vyhlášky, potvrdenie o jej podaní vydáva iba orgán, ktorému sa vyhláška podala.

(2) Zlepšovateľský preukaz vydá autorovi iba organizácia, ktorej bola prihláška zlepšovacieho návrhu postúpená podľa § 2 tejto vyhlášky a ktorá o ňom kladne rozhodla.

(3) Organizácia, ktorej došiel zlepšovací návrh cestou rozširovania zlepšovacích návrhov, nevydá autorovi potvrdenie o podaní prihlášky zlepšovacieho návrhu ani zlepšovateľský preukaz.

§ 4

Využívanie a odmeňovanie rozširovaných zlepšovacích návrhov (K § 117 ods. 3 zákona, § 10, 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 vyhl. č. 106/1972 Zb.)

(1) Odmenu za využitie rozšíreného zlepšovacieho návrhu vyplácajú využívajúce organizácie uvedené v § 1 tejto vyhlášky jednorazove. Výšku tejto jednorazovej odmeny určí nadriadený orgán, ktorý zlepšovací návrh rozširuje. Tento orgán použije pri určení výšky jednorazovej odmeny podklady, podľa ktorých sa určila výška odmeny za využitie zlepšovacieho návrhu v organizácii, ktorá ho využila pred rozšírením.

(2) Podľa ustanovenia odseku 1 sa nepostupuje vtedy, keď možno očakávať, že využitie rozširovaného zlepšovacieho návrhu prinesie v jednotlivých organizáciách značne rozdielny spoločenský prospech.

(3) O značne rozdielny spoločenský prospech podľa odseku 2 ide vtedy, keď očakávaný spoločenský prospech v organizácii, ktorá využije rozširovaný zlepšovací návrh, bude v prvom ročnom období väčší než dvojnásobok alebo menší než polovica spoločenského prospechu predpokladaného pri určení výšky odmeny za využitie zlepšovacieho návrhu v organizácii, ktorá ho využila pred rozšírením.

(4) Posúdenie, či využitie rozširovaného zlepšovacieho návrhu prinesie v jednotlivých organizáciách rozdielny spoločenský prospech, patrí nadriadenému orgánu, ktorá zlepšovací návrh rozširuje.

(5) Pokiaľ spoločenský prospech z využitia rozširovaného zlepšovacieho návrhu je v jednotlivých využívajúcich organizáciách nižší než 1000 Kčs, neplatí pre určenie odmeny dolná hranica odmeny upravená osobitným predpisom o odmeňovaní zlepšovacích návrhov.


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1974.


Minister:

Dr. Večeřa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Priamo nadriadeným orgánom družstevnej organizácie v odvetví poľnohospodárstva sa na účely tejto vyhlášky rozumie príslušná okresná (krajská) poľnohospodárska správa.