Vyhláška č. 6/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1974-6
Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974
Účinnosť od 28.02.1974
Redakčná poznámka

Podľa článku IX Dohoda nadobudla platnosť 20. júlom 1973.

Aktuálne znenie 28.02.1974

6

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. novembra 1973

o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky


Dňa 7. júla 1971 bola v Lime podpísaná Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky.

Podľa článku IX Dohoda nadobudla platnosť 20. júlom 1973.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Peruánskej republiky, vedené prianím ešte viac posilniť priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín a snahou podporovať sociálno-ekonomický rozvoj oboch krajín formou vedecko-technickej spolupráce, sa dohodli takto:

Článok I

Zmluvné strany budú rozvíjať vedecko-technickú spoluprácu medzi národmi oboch krajín na základe rovnoprávnosti, rešpektovania suverenity, nezasahovania do vnútorných záležitostí oboch krajín a vzájomného prospechu.

Článok II

Spolupráca bude spočívať:

1. vo výmene vedeckých pracovníkov a odborníkov na spoločné štúdium možností uskutočnenia projektov sociálno-ekonomického rozvoja vedecko-technického charakteru, prípadne uskutočňovaných národnými spoločnosťami zmluvných strán;

2. v poskytovaní štipendií na špecializované univerzitné postgraduálne kurzy vedecko-technickej výučby;

3. v zriaďovaní dokumentačných stredísk vedecko-technického charakteru a posilňovaní stredísk odborného školenia a technického výcviku jestvujúcich v Peruánskej republike;

4. v akýchkoľvek iných formách vedecko-technickej spolupráce, ktoré sa vzájomne dohodnú.

Článok III

Zmluvné strany sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho a vzájomného súhlasu tretím osobám výsledky svojej vedecko-technickej spolupráce a svojich spoločných výskumov uskutočňovaných na základe tejto Dohody.

Článok IV

Za účelom uskutočnenia ktoréhokoľvek z programov spolupráce, ktoré sú vymenované v tomto dokumente alebo ktoré zmluvné strany na jeho základe dohodnú, obe zmluvné strany určia a ustanovia v osobitných dodatkových dojednaniach alebo dohodách všetko, čo treba, pokiaľ ide o povahu, čas trvania, personálne obsadenie, finančné príspevky vo voľne zameniteľnej mene alebo iné príspevky príslušných vlád a prijaté správne postupy a pokiaľ ide o československé a peruánske spoločnosti príslušné na uskutočnenie uvedených programov.

Článok V

Ustanovenia tejto Dohody nebudú mať vplyv na práva a záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných dohôd nimi uzavretých.

Článok VI

Zmluvné strany sa dohodli zabezpečiť misiám alebo odborníkom vysielaným na uskutočnenie cieľov tejto Dohody výhody potrebné pre normálny výkon ich funkcií v súlade so zákonmi platnými v prijímajúcej krajine.

Článok VII

Zmluvné strany sa dohodli utvoriť Zmiešanú komisiu, ktorá sa v zásade bude schádzať každý rok striedavo v príslušných hlavných mestách v termínoch, ktoré budú dohodnuté.

Zmiešaná komisia určí poradie projektov, ktoré sa budú uskutočňovať, a bude vyhodnocovať vedecko-technickú spoluprácu medzi oboma krajinami.

Článok VIII

Zmluvné strany si podľa zásady vzájomnosti budú poskytovať:

a) oslobodenie materiálu a zariadení nevyhnutných na uskutočňovanie vedecko-technickej spolupráce určenej touto Dohodou od colných poplatkov a iných daňových tiarch;

b) oslobodenie od daní z príjmov technikov a odborníkov vyslaných v rámci vedecko-technickej spolupráce v súlade s touto Dohodou;

c) úľavy a výsady, ktoré poskytujú príslušné vlády odborníkom medzinárodných organizácií.

Článok IX

Táto Dohoda nadobudne platnosť v deň výmeny nót, ktorými sa potvrdí jej prijatie v súlade so zákonmi platnými v každej krajine, a bude platiť 3 roky, po uplynutí ktorých sa bude automaticky predlžovať na obdobie ďalšieho 1 roka, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie 6 mesiacov pred skončením príslušného obdobia.

Pre prípad, že by pri skončení platnosti tejto Dohody existovali nedokončené projekty, zmluvné strany sa zaväzujú ich dokončiť a pritom zachovať ustanovenia tejto Dohody, pokiaľ sa nedohodne iný postup.

Na dôkaz toho na to určení splnomocnenci - Ivan Peter, námestník ministra zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a divízny generál Edgardo Mercado Jarrín, minister zahraničných vecí Peru - podpisujú túto Dohodu v Lime 7. júla 1971 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, oboch v španielskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ivan Peter v. r.

námestník ministra zahraničného obchodu

Československej socialistickej republiky

Za vládu

Peruánskej republiky:

Divízny generál

Edgardo Mercado Jarrín v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.