Vyhláška č. 5/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1974-5
Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974 do21.02.1984
Účinnosť od 28.02.1974 do21.02.1984
Zrušený 93/1984 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VIII nadobudla Dohoda platnosť 19. septembra 1973.

Znenie 28.02.1974

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. novembra 1973

o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu

Dňa 21. júna 1973 bola v Moskve podpísaná Dohoda o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu.

Podľa svojho článku VIII nadobudla Dohoda platnosť 19. septembra 1973.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v.r.

DOHODA

o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu

Ministerstvo dopravy Bulharskej ľudovej republiky, Ministerstvo dopravy a spojov Maďarskej ľudovej republiky, Ministerstvo dopravy Nemeckej demokratickej republiky, Ministerstvo komunikácií Poľskej ľudovej republiky, Ministerstvo dopravy a spojov Rumunskej socialistickej republiky, Ministerstvo automobilovej dopravy Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky a Federálne ministerstvo dopravy Československej socialistickej republiky, v ďalšom nazývané „zmluvné strany“, plniac úlohu Komplexného programu ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP pri zavádzaní systému technickej a inej pomoci na medzinárodných trasách, dohodli sa takto:

Článok I

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v súlade s touto Dohodou budú vo svojich krajinách poskytovať technickú a inú pomoc cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú cestnú dopravu a patriacim podnikom alebo organizáciám štátov zúčastnených na tejto Dohode.

2. Zmluvné strany určia vo svojich krajinách podniky a organizácie, ktoré budú poskytovať technickú a inú pomoc v medzinárodnej doprave, a navzájom sa o tom upovedomia do 60 dní odo dňa podpisu tejto Dohody, pričom sa bezodkladne budú vzájomne informovať o všetkých zmenách v tejto otázke.

3. Uvedená pomoc sa bude poskytovať cestným vozidlám podnikov a organizácií oprávnených uskutočňovať medzinárodné prepravy podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, na území ktorého je dotyčné cestné vozidlo registrované.

4. Cestnými vozidlami sa v zmysle tejto Dohody rozumejú autobusy, nákladné automobily, ťahače, prívesy, návesy a pojazdné opravárne.

Článok II

Podniky a organizácie uvedené v článku I tejto Dohody zabezpečujú v prípade potreby a podľa daných možností poskytovanie týchto druhov technickej a inej pomoci:

Pre cestné vozidlá

1. Odtiahnutie nepojazdného cestného vozidla na miesto opravy alebo na miesto dočasného odstavenia, na miesto nakládky, vykládky alebo na iné dohodnuté miesto.

2. Technická obsluha, najmä umývanie, mazanie, výmena oleja alebo nastavovacie práce.

3. Drobná bežná oprava, napr. aj oprava na ceste za pomoci pojazdnej opravárne, t. j. oprava, ktorej cena neprevyšuje sumu 100 rubľov alebo zodpovedajúci ekvivalent v inej mene štátov zmluvných strán. Vo vzájomných vzťahoch zmluvných strán s PĽR cena tejto opravy nebude prevyšovať 40 rubľov alebo zodpovedajúci ekvivalent v inej mene štátov zmluvných strán.

4. Iná oprava, t. j. oprava, ktorej cena prevyšuje sumy uvedené v odseku 3 tohto článku.

5. Poskytnutie náhradných dielcov a pneumatík potrebných na pokračovanie v jazde.

6. Dočasná úschova a rovnako naloženie nepojazdného cestného vozidla na cestný, železničný alebo iný dopravný prostriedok na jeho ďalšiu prepravu na dohodnuté miesto.

Pre cestujúci a obsluhujúci personál

7. Ďalšia preprava cestujúcich nepojazdného autobusu a ich batožiny na miesto určenia alebo na iné dohodnuté miesto.

8. Pomoc v prípade potreby poskytnúť nocľah a stravu.

9. Pomoc pri vyhľadaní potrebného lekárskeho ošetrenia.

10. Poskytnutie náhradných vodičov.

11. Použitie spojovacích prostriedkov obsluhujúcim personálom.

Pre náklad

12. Nakladacie a vykladacie práce, ako aj pomoc pri dočasnom uskladnení.

13. Ďalšia preprava na miesto určenia alebo na iné dohodnuté miesto.

Článok III

1. Technická a iná pomoc uvedená v článku II tejto Dohody sa poskytuje na základe predloženia objednávacieho listu (vzor je priložený) overeného pečiatkou podniku - správcu (vlastníka) cestného vozidla alebo splnomocnenej organizácie.

2. Pre poskytnutie služieb uvedených v článku II tejto Dohody, s výnimkou takých služieb, ktoré obsluhujúci personál platí v hotovosti alebo ktoré sa poskytujú bezodplatne, je v každom jednotlivom prípade žiadosti o pomoc potrebné vyplniť osobitný objednávací list podpísaný predkladateľom, a to v 3 vyhotoveniach.

3. Objednávku poskytnutia technickej a inej pomoci uvedenú v bodoch 2 a 3 článku IV tejto Dohody možno prijať až po jej predbežnom potvrdení (písomnom, telegrafickom alebo ďalekopisnom) organizáciou alebo podnikom, ktorému patrí cestné vozidlo, alebo nimi splnomocnenou organizáciou, uvedenou v objednávacom liste.

4. Podnik alebo organizácia štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany môže v objednávacom liste obmedziť splnomocnenie obsluhujúceho personálu cestného vozidla na objednanie technickej a inej pomoci uvedenej v bode 1 článku IV tejto Dohody, pričom môže určiť najvyššiu sumu (limit) objednávky. Objednávka technickej alebo inej pomoci, ktorej cena prevyšuje limit uvedený v objednávacom liste, sa môže prijať až po predbežnom potvrdení (písomnom, telegrafickom alebo ďalekopisnom) organizáciou alebo podnikom, ktorému patrí cestné vozidlo, alebo nimi splnomocnenou organizáciou, uvedenou v objednávacom liste.

5. Podnik, ktorý poskytol technickú alebo inú pomoc, zaznamená jej vykonanie na 3 vyhotoveniach objednávacieho listu a potvrdí vykonanie tejto pomoci podpisom a pečiatkou. Predkladateľ objednávacieho listu potvrdí poskytnutú pomoc podpisom.

6. Prvé vyhotovenie objednávacieho listu zostane podniku, ktorý poskytol technickú a inú pomoc, druhé vyhotovenie vydá tento podnik predkladateľovi objednávacieho listu a tretie vyhotovenie sa priloží k faktúre za vykonané práce.

Článok IV

1. Vyúčtovanie pomoci poskytnutej podľa bodov 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 a 12 článku II tejto Dohody sa uskutočňuje v cenách a v mene platných na území štátu zmluvnej strany, kde sa takáto pomoc poskytla, a v súlade s postupom určeným pre zúčtovanie neobchodných platieb.

2. Vyúčtovanie pomoci poskytnutej podľa bodov 4, 5 a 13 článku II sa uskutočňuje v celom rozsahu na základe cien zahraničného obchodu a úhrada sa uskutočňuje prostredníctvom obchodných platieb vyplývajúcich z obratu tovaru medzi štátmi zmluvných strán.

3. Ak sa podľa bodu 5 článku II tejto Dohody poskytnú náhradné dielce a pneumatiky, ktoré sa nezískali v štátoch zmluvných strán tejto Dohody, uhradia sa takéto náhradné dielce a pneumatiky dohodnutým spôsobom.

4. Pomoc uvedená v bodoch 8 a 9 článku II tejto Dohody sa poskytuje bezodplatne.

Článok V

1. Vyúčtovanie pomoci a služieb uvedených v článku II tejto Dohody sa uskutočňuje priamo medzi zúčastnenými podnikmi alebo medzi organizáciami týmito podnikmi splnomocnenými.

2. Faktúry za služby vykonané podľa objednávacieho listu sa zasielajú ihneď po poskytnutí pomoci alebo najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.

3. Faktúra sa úplne uhrádza najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia alebo v tej istej lehote treba podať reklamáciu s uvedením dôvodov, z ktorých sa vyrovnanie účtu čiastočne alebo úplne odmieta.

4. Odpoveď na reklamáciu je podnik alebo organizácia, ktorá účet predložila, povinná zaslať najneskôr do 30 dní odo dňa, čo reklamáciu dostala.

Článok VI

Otázky vznikajúce v súvislosti s uskutočňovaním tejto Dohody sa medzi zmluvnými stranami riešia rokovaniami a konzultáciami.

Článok VII

1. Táto Dohoda sa môže zmeniť a doplniť so súhlasom všetkých zmluvných strán.

2. Návrhy zmluvných strán na doplnenie a zmeny Dohody sa predložia depozitárovi tejto Dohody, ktorý ich ihneď rozošle zmluvným stranám.

3. Zmluvné strany oznámia depozitárovi svoje pripomienky k navrhnutým doplnkom a zmenám do 90 dní odo dňa, čo ich dostali. Depozitár upovedomí zmluvné strany o pripomienkach každej zmluvnej strany do 15 dní odo dňa, keď dostane poslednú pripomienku.

Článok VIII

Táto Dohoda nadobudne platnosť po uplynutí 90 dní odo dňa jej podpisu.

Článok IX

1. K tejto Dohode môžu so súhlasom všetkých zmluvných strán pristúpiť iné príslušné orgány alebo organizácie iných štátov. Oznámenie o prístupe sa odovzdáva depozitárovi. Depozitár o tom ihneď upovedomí zmluvné strany, ktoré potom oznámia depozitárovi svoj názor do 90 dní odo dňa, čo dostali oznámenie o prístupe.

2. Do 15 dní po tom, čo dostal posledný názor, depozitár upovedomí žiadateľa o rozhodnutí zmluvných strán ohľadne jeho prístupu k tejto Dohode.

3. Prístup nadobudne účinnosť po uplynutí 90 dní odo dňa, keď depozitár upovedomí žiadateľa o súhlase všetkých zmluvných strán s prístupom.

Článok X

Každá zmluvná strana môže túto Dohodu vypovedať, ak o tom upovedomí depozitára najmenej šesť mesiacov pred koncom bežného kalendárneho roka. Taká výpoveď nadobudne účinnosť 1. januárom nasledujúceho kalendárneho roka.

Článok XI

Zmluvné strany sa zaväzujú, že dvojstranné dohody uzavreté medzi nimi vo veci poskytovania technickej a inej pomoci uvedú do súladu s ustanoveniami tejto Dohody.

Článok XII

1. Táto Dohoda sa ukladá v Sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude plniť funkciu depozitára tejto Dohody. Overené odpisy Dohody rozpošle depozitár všetkým zmluvným stranám.

2. Depozitár bezodkladne upovedomí všetky zmluvné strany o dátume nadobudnutia platnosti Dohody, o nadobudnutí účinnosti prístupu ďalších strán a bude vykonávať aj ďalšiu činnosť vyplývajúcu z funkcie depozitára tejto Dohody. Spísané v Moskve 21. júna 1973 v ruskom jazyku v jednom vyhotovení.

PRÍLOHA

Dohody o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.