Ústavný zákon č. 41/1974 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1974-41
Čiastka 6/1974
Platnosť od 07.05.1974
Účinnosť od 07.05.1974
Aktuálne znenie 07.05.1974

41

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 23. apríla 1974

o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Slovenská národná rada súhlasí so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky podľa Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach podpísanej vo Viedni 21. decembra 1973.


§ 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Dr.Colotka v. r.