Vyhláška č. 97/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky v oblasti cestovného ruchu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1973-97
Čiastka 27/1973
Platnosť od 30.08.1973 do28.03.2000
Účinnosť od 14.09.1973 do28.03.2000
Zrušený 319/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohoda nadobudla platnosť 2. májom 1973.

Znenie 14.09.1973

97

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. júna 1973

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky v oblasti cestovného ruchu

Dňa 3. novembra 1972 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Podľa svojho článku 13 Dohoda nadobudla platnosť 2. májom 1973.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Rumunskej socialistickej republiky,

vedené prianím rozvíjať a ďalej posilňovať priateľské vzťahy medzi národmi oboch štátov,

v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre vzájomné poznávanie výsledkov socialistickej výstavby, historických a kultúrnych pamiatok, prírodných krás, ako aj historických a pokrokových tradícií oboch krajín,

s cieľom ďalej rozvíjať vzájomný cestovný ruch a spoluprácu v tejto oblasti,

sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom zmluvné strany vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Dr. Emila Mišovského,

vláda Rumunskej socialistickej republiky

Ing. Ilie Voicu,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú všestranne rozvíjať a rozširovať cestovný ruch medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou.

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj stálej úzkej spolupráce medzi vrcholnými orgánmi cestovného ruchu oboch štátov, ako aj medzi ďalšími orgánmi, organizáciami a inštitúciami zúčastnenými na rozvoji a uskutočňovaní cestovného ruchu.

Článok 2

Zmluvné strany sa budú usilovať o rozvoj všetkých foriem vzájomného cestovného ruchu a za tým účelom budú podporovať a uľahčovať najmä turistické skupinové a individuálne cesty organizované prostredníctvom cestovných kancelárií, cesty pri príležitosti kultúrnych a športových udalostí, výstav, veľtrhov a medzinárodných stretnutí, cestovanie mládeže, motorizovanú turistiku, špecializované tematické zájazdy a individuálnu neorganizovanú turistiku.

Článok 3

Zmluvné strany budú napomáhať lepšie využívanie medzinárodných ciest prechádzajúcich oboma krajinami na turistické účely.

Budú tiež vhodnými opatreniami podporovať ďalší rozvoj železničných, cestných, leteckých a riečnych spojov medzi oboma krajinami a zjednodušovanie podmienok prechodu hraníc.

Článok 4

Každá zmluvná strana urobí opatrenia, aby vhodným propagačným, informačným a náborovým pôsobením, pokiaľ možno v jazyku druhej krajiny, sa zlepšovala informovanosť občanov oboch štátov o možnostiach cestovania na území druhého štátu.

Článok 5

Každá zmluvná strana bude napomáhať spoluprácu orgánov a organizácií cestovného ruchu pri zlepšovaní informovanosti, podpore záujmu a náboru turistov z tretích krajín, včítane tých, ktorí sa nachádzajú na jej území, na návštevu druhej krajiny.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať výmenu skúseností, informácií a dokumentácie cestovného ruchu, najmä v oblasti činnosti príslušných orgánov a organizácií, výstavby turistických zariadení a odbornej kvalifikácie kádrov.

Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať výmenu odborníkov z rôznych oblastí cestovného ruchu.

Článok 7

Zmluvné strany budú napomáhať hospodársku a technickú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu sledujúcu rozvoj jeho materiálno-technickej základne v oboch krajinách.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať využívanie Dunaja na rozšírenie a spestrenie zájazdov turistov.

Článok 9

Každá zmluvná strana môže zriadiť na území druhého štátu informačné stredisko cestovného ruchu. Zriadenie a činnosť týchto stredísk, ich práva a povinnosti sa spravujú právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Zmluvné strany sa budú vzájomne podporovať pri zriaďovaní týchto stredísk.

Článok 10

Platby vyplývajúce z plnenia tejto Dohody sa budú vykonávať podľa platnej platobnej dohody medzi zmluvnými stranami a iných zmluvných dokumentov upravujúcich tieto otázky.

Článok 11

Zmluvné strany budú ďalej rozširovať spoluprácu orgánov cestovného ruchu oboch štátov v príslušných medzinárodných organizáciách a uskutočňovať výmenu skúseností z činnosti v tejto oblasti.

Článok 12

Vrcholné orgány cestovného ruchu zmluvných strán budú uzavierať protokoly na určité časové obdobia na vykonávanie tejto Dohody; kedykoľvek to budú považovať za potrebné, budú hodnotiť jej plnenie a priebeh vzájomného cestovného ruchu.

Článok 13

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa právnych predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a bude sa považovať za predľženú vždy o ďalší rok, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred skončením jej platnosti.

Spísané v Prahe 3. novembra 1972 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Emil Mišovský v. r.

Za vládu

Rumunskej socialistickej republiky:

Ing. Ilie Voicu v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.