Vyhláška č. 176/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky plynov, rôp a gazolínu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1973-176

(v znení č. 176/1975 Zb.)

Čiastka 42/1973
Platnosť od 28.12.1973 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1982
Zrušený 172/1982 Zb.
Znenie 01.01.1977

176

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 20. decembra 1973,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., v úplnom znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb., a podľa § 26 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon):


Prvý oddiel

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje dodávky vykurovacích plynov, t. j. svietiplynu, zemných plynov (naftového a karbónskeho), koksárenského plynu, dodávky vykurovacieho plynu propánu-butánu, ako i dodávky rôp a gazolínu, medzi socialistickými organizáciami; nevzťahuje sa však na dodávky na vývoz a z dovozu.

Druhý oddiel

Dodávky vykurovacích plynov z plynovodnej siete

§ 2

Rozdelenie odberateľov

(1) Organizácie odoberajúce vykurovacie plyny z plynovodnej siete sa delia na veľkoodberateľov a maloodberateľov.

(2) Veľkoodberatelia sú tí odberatelia vykurovacích plynov, ktorých ročný plánovaný odber presahuje 120 000 m3 svietiplynu a koksárenského plynu alebo 60 000 m3 zemného plynu (naftového a karbónskeho) pre jedno odberné miesto.

(3) Odberatelia vykurovacích plynov v menších množstvách, než je uvedené v odseku 2, ako aj odberatelia vykurovacieho plynu propánu-butánu zo siete sú maloodberateľmi.

§ 3

Odberné miesto

(1) Odberným miestom na dodávky vykurovacích plynov je samostatný objekt (prevádzkáreň, pracovisko) odberateľa, kde sa meria odber vykurovacích plynov meradlom na prípojke.

(2) Jediným odberným miestom môže byť aj samostatný priestorove súvislý a trvalo na dodávky vykurovacích plynov prepojený celok, aj keď má niekoľko plynovodných prípojok.

(3) V pochybnostiach určí odberné miesto dodávateľ vykurovacích plynov podľa technického vyhotovenia prípoja na plynovodnú sieť.

§ 4

Zmluva o príprave dodávok vykurovacích plynov

(1) Dodávatelia vykurovacích plynov uzavierajú s organizáciami, ktorým bola podľa osobitných predpisov určená palivová základňa,1) zmluvu o príprave dodávok vykurovacích plynov v zmysle Hospodárskeho zákonníka.2)

(2) Zmluvy o príprave dodávok sa uzavierajú najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o určení palivovej základne a na obdobie najmenej piatich rokov od určeného termínu začatia odberu.

(3) Veľkoodberatelia uzavierajú s dodávateľom zmluvu o príprave dodávok na obdobie päťročného plánu.

Zmluvy na dodávku vykurovacích plynov s veľkoodberateľmi

§ 5

Uzavieranie zmlúv

(1) Zmluvy na dodávku vykurovacích plynov sa s veľkoodberateľmi uzavierajú na celý rok na základe rozpisu vykonávacieho štátneho plánu s orientačným rozdelením na jednotlivé štvrťroky podľa druhov vykurovacích plynov a na vykonanie zmlúv o príprave dodávok v zmysle § 4.

(2) Zmluvy sa uzavierajú pre každé odberné miesto osobitne, pokiaľ sa organizácie nedohodnú na uzavretí jedinej zmluvy s rozdelením odberu podľa odberných miest.

(3) S odberateľmi, ktorí majú dvojpalivové hospodárstvo, sa v zmluve dohodnú pravidlá použitia druhého paliva.

(4) Zmluvy na dodávku vykurovacích plynov sú spresňované dennými odberovými diagramami (na pracovný deň a deň pracovného voľna). S odberateľmi, ktorí značne ovplyvňujú tlakové pomery v plynovodnej sieti, sa uzavierajú aj smenové, prípadne hodinové diagramy. Mesačný objem dodávok je určený súčtom množstiev uvedených v príslušných odberových diagramoch.

(5) Hodnoty regulačných stupňov, ktorými sa upravujú dohodnuté dodávky v jednotlivých odberových stupňoch v prípade vyhlásenia regulačných opatrení podľa regulačného plánu, sú súčasťou odberových diagramov.

§ 6

Dojednávanie odberového diagramu

(1) Odberateľ je povinný do 35 dní pred začiatkom štvrťroka poslať dodávateľovi v dvoch vyhotoveniach návrh odberového diagramu pre jednotlivé odberné miesta; ak vstup do odberného miesta meria niekoľko meradiel, odberateľ priloží k odberovému diagramu rozpis na jednotlivé meradlá, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

(2) V návrhu diagramu odberateľ uvedie údaje o predpokladaných nepravidelnostiach v odbere vykurovacích plynov.

(3) Ak dodávateľ s návrhom odberového diagramu nesúhlasí, je povinný predložiť odberateľovi najneskôr do 10 dní po tom, čo ho dostal, návrh zmien a doplnkov; ak tak neurobí, platí diagram podľa návrhu odberateľa.

(4) Ak odberateľ s návrhom zmien a doplnkov predložených dodávateľom nesúhlasí, je povinný do 10 dní návrh týchto zmien a doplnkov prerokovať; ak nedôjde k dohode, je povinný predložiť spor v tej istej lehote na rozhodnutie hospodárskej arbitráži. Pokiaľ tak odberateľ neurobí alebo pokiaľ arbitrážny orgán spor nerozhodne, dodávky sa uskutočnia podľa návrhu dodávateľa.

(5) Množstvo vykurovacích plynov podľa odberového diagramu je možné dodávať a odoberať len v období, na ktoré bol dojednaný.

(6) Pre novovybudované závody dodávateľ môže povoliť v čase uvádzania do prevádzky odber podľa osobitných podmienok dojednaných v hospodárskej zmluve.

§ 7

Povinnosť záznamov o odbere vykurovacích plynov

(1) Veľkoodberatelia sú povinní pravidelne a riadne zaznamenávať skutočné množstvá odobratých vykurovacích plynov za obdobie zodpovedajúce časovému rozsahu odberového diagramu na predpísanom formulári vo všetkých príslušných rubrikách:

a) pri hodinovom odberovom diagrame každú hodinu,

b) pri smenovom odberovom diagrame po skončení každej smeny,

c) pri denných odberových diagramoch denne po ukončení pracovného času, najneskôr o 6.00 hod. nasledujúceho dňa.

(2) Množstvo odobratých vykurovacích plynov sa zisťuje odpočítaním stavu meracieho zariadenia a prepočítaním na základné objemové jednotky podľa príslušnej technickej normy.3)

(3) Takto zistené množstvá odobratých vykurovacích plynov je odberateľ povinný riadne hlásiť dodávateľovi na predpísanom formulári ihneď po uplynutí kalendárneho mesiaca.

(4) Odberatelia sú povinní na žiadosť dodávateľa podávať hlásenia o skutočnom odbere aj za kratšie obdobie požadovaným spôsobom.

Zmluvy na dodávku vykurovacích plynov s maloodberateľmi

§ 8

Uzavieranie zmlúv

(1) Zmluvy na dodávku vykurovacích plynov s maloodberateľmi sa uzavierajú bez časového obmedzenia potvrdením prihlášky na odber vykurovacích plynov (ďalej len „prihláška“); prihlášku predkladá odberateľ dodávateľovi pred pripojením. Tlačivo prihlášky vydá dodávateľ odberateľovi bezplatne. Vrátením jedného potvrdeného vyhotovenia prihlášky sa dodávateľ zaväzuje na dodávku vykurovacích plynov požadovanú odberateľom.

(2) Súčasne s prihláškou predloží odberateľ dodávateľovi:

a) potvrdenie vlastníka (správcu) nehnuteľností, že súhlasí so zriadením odberového plynového zariadenia vo svojom objekte,

b) potvrdenie príslušnej organizácie o tom, že odberové plynové zariadenie vyhovuje právnym predpisom4) a technickým normám.

§ 9

(1) Maloodberatelia, ktorých plánovaný ročný odber, prípadne skutočný odber za predchádzajúci rok presahuje 60 000 m3 svietiplynu alebo koksárenského plynu alebo 30 000 m3 zemného plynu (naftového alebo karbónskeho), sú povinní na žiadosť dodávateľa predkladať štvrťročné rozpisy spotreby s rozdelením množstva na jednotlivé mesiace.

(2) Štvrťročný rozpis spotreby je odberateľ uvedený v odseku 1 povinný predložiť dodávateľovi najneskôr 35 dní pred začiatkom štvrťroka vo dvoch vyhotoveniach.

§ 10

Zmena a zrušenie zmluvy s maloodberateľom

(1) Maloodberateľ, ktorý chce zvýšiť odber tým, že bude používať iné spotrebiče, než sú uvedené v prihláške, alebo upraviť spotrebiče tak, že by to vyžadovalo zmenu meradiel (plynomeru alebo meracieho zariadenia) alebo plynovodnej prípojky, je povinný podať novú prihlášku.

(2) Ak oznámi odberateľ aspoň 8 dní vopred zrušenie zmluvy, dodávateľ je povinný naň pristúpiť. V týchto prípadoch je odberateľ povinný umožniť dodávateľovi, aby vykonal posledný odpočet, ako aj opatrenia súvisiace s ukončením dodávky.

(3) Ak odberateľ nepožiada o zrušenie zmluvy a neumožní vykonať odpočet, je povinný zaplatiť množstvo plynu odobraté až do podania prihlášky nového odberateľa alebo do ukončenia dodávky vykurovacích plynov.

(4) Ak odberateľ neodoberá vykurovacie plyny bez závažného dôvodu počas najmenej 6 mesiacov, je povinný súhlasiť s návrhom dodávateľa na zrušenie zmluvy. Dodávateľ je oprávnený zastaviť dodávku vykurovacích plynov a urobiť opatrenia súvisiace s ukončením dodávky.

§ 11

Zmena odberateľa

Ak organizácia preberá objekty, v ktorých je odberové plynové zariadenie pripojené na plynovodnú sieť, je povinná dodávateľovi do 3 dní od prevzatia odberového plynového zariadenia oznámiť stav meradiel (plynomeru alebo meracieho zariadenia) a predložiť mu do 8 dní prihlášku alebo v tej istej lehote oznámiť dodávateľovi písomne, že nehodlá vykurovacie plyny odoberať.

§ 12

Dodacie podmienky

(1) Ak nie je výška prevádzkového tlaku dojednaná v zmluve, dodávajú sa vykurovacie plyny pod pretlakom určeným technickou normou.5)

(2) Dodávka je splnená prechodom vykurovacieho plynu zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa.

(3) Bez súhlasu dodávateľa nesmie odberateľ prenechať vykurovacie plyny iným odberateľom alebo ich rozvádzať.

§ 13

Neoprávnený odber

(1) Za neoprávnený odber sa považuje:

a) ak odberateľ odoberá vykurovacie plyny bez zmluvy s dodávateľom, okrem prípadov, keď hospodárska zmluva nebola uzavretá pre okolnosti na strane dodávateľa,

b) ak odberateľ odoberá vykurovacie plyny, ktoré sa nemerajú meradlami dodávateľa, bez jeho súhlasu,

c) ak odberateľ odoberá vykurovacie plyny na iné účely ako dojednané alebo určené v rozhodnutí o pridelení palivovej základne,

d) ak odberateľ urobil také opatrenia, aby plynomer alebo meracie zariadenie buď nezaznamenávali spotrebu, alebo ju zaznamenávali nesprávne na škodu dodávateľa, alebo ak odberateľ takto upravené zariadenie používa,

e) ak došlo k poškodeniu plynomeru alebo meracieho zariadenia, továrenskej alebo podnikovej plomby a štátnej alebo podnikovej overovacej známky a ak to odberateľ neohlási dodávateľovi najneskôr do 3 dní po tom, čo to zistil,

f) ak odberateľ nesplnil povinnosti uložené mu v § 11,

g) ak sa odberateľ nepodriadil po opakovanej výzve regulačným opatreniam dodávateľa (§ 18).

(2) Množstvo vykurovacích plynov neoprávnene odobratých pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch sa určí súčtom maximálnej spotreby všetkých u odberateľa zistených spotrebičov po čas najmenej 8 hodín denne, v prípade smenovej prevádzky až 24 hodín denne, násobeným počtom dní za celý čas takéhoto odberu. Ak nemožno zistiť celkové obdobie neoprávneného odberu vykurovacích plynov, účtuje sa odber za čas od posledného riadneho odpočtu. Úhrnná suma vyúčtovaná za neoprávnený odber sa zníži o sumy zaplatené za odber v čase neoprávneného odberu.

(3) K sumám vypočítaným podľa odseku 2 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu, najmenej však 20 Kčs. Obmedzenie alebo prerušenie dodávok vykurovacích plynov

Obmedzenie alebo prerušenie dodávok vykurovacích plynov

§ 14

Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku vykurovacích plynov:

a) pri vykonávaní plánovaných údržbových a revíznych prác prerokovaných vopred s odberateľom; s veľkoodberateľmi vykurovacích plynov treba toto opatrenie prerokovať aspoň 30 dní pred termínom dojednávania odberového diagramu,

b) ak sa vykonáva po predchádzajúcom prerokovaní trvalá zmena menovitého tlaku alebo zmena druhu dodávaných vykurovacích plynov,

c) z dôvodov spôsobených živelnými pohromami,

d) pri vykonávaní dispečerských opatrení a regulačných opatrení na základe odberových stupňov na riadenie dodávky a odberu vykurovacích plynov,

e) pri opravách porúch,

f) v prípade, že odberateľ trvalo odoberá vykurovacie plyny bez dohody s dodávateľom vo vyššom množstve, ako dovoľuje dojednaný odberový diagram,

g) ak nevyhovuje odberné plynové zariadenie právnym predpisom a technickým normám do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť ľudí alebo majetku,

h) ak odberateľ znemožňuje dodávateľovi prístup k plynomeru alebo k meracím zariadeniam, prípadne k odberovým plynovým zariadeniam,

i) ak sa u odberateľa zistil neoprávnený odber,

j) ak odberateľ zmení bez súhlasu dodávateľa počet alebo veľkosť odberových plynových zariadení (spotrebičov),

k) ak odberateľ nesplní príkaz na odstránenie chýb v odberovom plynovom zariadení alebo ak neodstráni zariadenie, ktoré spôsobuje u iných odberateľov mimoriadny pokles alebo kolísanie tlaku,

l) ak odberateľ prenechá vykurovacie plyny ďalším odberateľom bez súhlasu dodávateľa (§ 12 ods. 3).

§ 15

(1) Presný termín obmedzenia alebo prerušenia dodávky vykurovacích plynov na vykonávanie plánovaných údržbových a revíznych prác prerokovaných podľa§ 14 písm. a) je dodávateľ povinný oznámiť odberateľom vopred vhodným spôsobom; veľkoodberateľom najmenej 10 dní, ostatným odberateľom najmenej 24 hodín.

(2) Ostatné prípady obmedzenia alebo prerušenia dodávky vykurovacích plynov dodávateľ je povinný oznámiť odberateľom bez zbytočného odkladu, len čo skutočnosť alebo nevyhnutnosť odôvodňujúca toto opatrenie nastala. Dodávateľ môže veľkoodberateľom prerušiť dodávku vykurovacích plynov z dôvodov uvedených v § 14 písm. g - l) len po predchádzajúcom upozornení.

§ 16

Odberateľ môže obmedziť alebo prerušiť odber vykurovacích plynov z dôvodov uvedených v § 14 písm. a), c) a e), je však povinný postupovať pritom obdobne ako dodávateľ podľa § 15.

§ 17

Prerušenú dodávku vykurovacích plynov dodávateľ obnoví po odstránení tých prekážok a príčin, pre ktoré sa dodávka prerušila.

§ 18

(1) V záujme plynulého zásobovania všetkých odberateľov vykurovacími plynmi je dodávateľ oprávnený vykonávať u veľkoodberateľov regulačné opatrenia.

(2) Regulačné opatrenia sa vykonávajú podľa odberových stupňov na dodávku a odber vykurovacích plynov a sú súčasťou dojednanej hospodárskej zmluvy a odberového diagramu. Výška dodávky v jednotlivých odberových stupňoch je vyjadrená v percentách základného odberu alebo množstvom plynu a určuje ju smernica Federálneho ministerstva palív a energetiky vydaná po dohode s ostatnými ústrednými orgánmi nadriadenými odberateľom.

(3) Odberové stupne sú:

a) nadlepšujúci - možnosť vyššej dodávky, ako je uvedené v odberovom diagrame,

b) základný - dodávka podľa odberového diagramu,

c) obmedzujúci - zníženie dodávky základného odberu až na bezpečnostné minimum odberateľa,

d) havarijný - úplné prerušenie dodávky vykurovacích plynov.

(4) Pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov pri nadlepšujúcich stupňoch je prípustná tolerancia ±5 %, pri ostatných stupňoch -5 %.

(5) Veľkoodberatelia sú povinní sledovať správy Čs. rozhlasu o dodávke vykurovacích plynov, okamžite realizovať opatrenia na dodržanie odberu podľa vyhláseného odberového stupňa a viesť záznamy o dodržiavaní odberových stupňov na predpísaných formulároch.

(6) Veľkoodberatelia, ktorí majú zriadený dvojpalivový systém, sú povinní použiť podľa dohodnutých pravidiel ako náhradu za vykurovací plyn druhé palivo.

Akosť a meranie dodávaných vykurovacích plynov

§ 19

Akosť vykurovacích plynov

(1) Akosť vykurovacích plynov musí zodpovedať príslušným technickým normám alebo technickým podmienkam a zisťuje sa prístrojmi alebo chemickými, prípadne fyzikálnymi rozbormi.

(2) Pre určenie akostných znakov vykurovacích plynov (výhrevnosť, horľavosť a pod.) sú záväzné údaje registračných prístrojov alebo údaje pravidelne zaznamenávaných hodnôt meracieho zariadenia dodávateľa vykurovacích plynov, umiestneného v uzlových bodoch plynovodnej siete pre určitú oblasť.

(3) Pokiaľ v technických normách nie je určené inak, pre hodnotenie akosti vykurovacích plynov sú smerodajné výsledky získané rozborom vzorkov plynule odoberaných za 24 hodín alebo za čas dohodnutý s odberateľom. Za smerodajné sa považujú rozbory vykonávané podľa technických noriem alebo obvyklých analytických metód.

Meranie vykurovacích plynov

§ 20

(1) Meranie množstva dodávaných vykurovacích plynov zabezpečuje dodávateľ.

(2) O druhu, mieste a spôsobe umiestnenia meradiel (plynomerov alebo meracieho zariadenia), prípadne ich výmene rozhoduje dodávateľ.

(3) Akékoľvek montážne zmeny meradiel smie vykonávať len dodávateľ.

§ 21

(1) Veľkoodberateľ je povinný zriadiť na svoj náklad okolo meracieho zariadenia ochodzu uzavretú posúvačom a opatrenú plombou. Ochodzový posúvač smie otvoriť iba dodávateľ. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže posúvač otvoriť odberateľ, ale len so súhlasom dodávateľa. Za čas, po ktorý odberateľ odoberá takto nemerané množstvo vykurovacích plynov, vyúčtuje sa ich spotreba v množstve dojednanom vopred alebo podľa denného priemeru v predchádzajúcich 3 mesiacoch.

(2) U maloodberateľa, kde by prerušenie dodávky vykurovacích plynov, prípadne porucha plynomeru mohla spôsobiť značné škody, zriadi dodávateľ na žiadosť odberateľa a na jeho náklad okolo meracieho zariadenia ochodzu uzavretú posúvačom a opatrenú plombou. Ochodzový posúvač smie otvoriť len dodávateľ; za čas, po ktorý odberateľ odoberá takto nemerané množstvo vykurovacích plynov, vyúčtuje sa ich spotreba v množstve dojednanom vopred alebo podľa denného priemeru v uplynulom odpočítacom období.

§ 22

Sledovanie a zabezpečenie meradiel

(1) Odberateľ je povinný sledovať správny chod meradiel a ihneď hlásiť dodávateľovi všetky chyby a neobvyklosti v meraní, ako aj zjavné poruchy v plynovodnom zariadení pred meradlami. Pri registračných meracích prístrojoch je veľkoodberateľ povinný sledovať ich trvalý chod a ich záznam a vykonávať bežnú obsluhu v rozsahu určenom dodávateľom.

(2) Odberateľ je povinný zabezpečiť meradlá spôsobom určeným dodávateľom tak, aby sa nepoškodili.

§ 23

Opravy chýb meradiel

(1) Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa preskúšať meradlá,6) do 15 dní od prijatia žiadosti, a ak sú meradlá chybné, vymeniť ich za správne.

(2) Ak sa pri preskúšaní zistí, že meradlá udávajú hodnotu v medziach prípustných odchýlok,7) náklady spojené s preskúšaním meradiel uhrádza odberateľ.

(3) Ak sa pri preskúšaní meradiel zistí, že meracie zariadenie udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac, ako pripúšťa technická norma, zvýhodnená organizácia uhradí sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch, a to odo dňa, keď chyba vznikla, najdlhšie však odo dňa predchádzajúceho odpočítania. Náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradiel v tomto prípade uhradí dodávateľ.

(4) Ak nemožno presne zistiť spotrebu plynu za čas poruchy meradiel, vypočíta sa podľa spotreby v približne rovnakom období minulého roka upravenej o plánovaný trend odberu. Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberových pomeroch, môže dodávateľ fakturovať spotrebu podľa priemerných spotrieb nameraných v ďalších obdobiach.

Tretí oddiel

Dodávky vykurovacieho plynu propánu-butánu v tlakových nádobách

§ 24

Zmluvy na dodávku vykurovacieho plynu propánu-butánu

(1) Zmluvy na dodávku vykurovacieho plynu propánu-butánu sa uzavierajú potvrdením prihlášky na odber (ďalej len „prihláška“); prihlášku predkladá odberateľ dodávateľovi pred začatím odberu. Tlačivo prihlášky vydá dodávateľ odberateľovi bezplatne. Vrátením jedného potvrdeného vyhotovenia prihlášky sa dodávateľ zaväzuje na dodávku vykurovacieho plynu propánu-butánu požadovanú odberateľom.

(2) Zmluva na dodávku vykurovacieho plynu propánu-butánu sa uzaviera bez časového obmedzenia. Dodávateľ však je povinný vyhovieť žiadosti odberateľa na zrušenie zmluvy.

(3) Prihlášku je povinný predložiť aj nový užívateľ objektu, v ktorom je tlaková stanica na propán-bután, ak chce toto zariadenie používať.

Dodacie podmienky

§ 25

(1) Odberateľom sa vykurovací plyn propán-bután dodáva v cisternách, sudoch a fľašiach, a to z výrobní, plniarní alebo výdajní. Druh tlakových nádob a dodávajúce miesto dohodne dodávateľ s odberateľom pred začatím odberu.

(2) Odberateľ, ktorý požaduje dodávku vykurovacieho plynu propánu-butánu v množstve presahujúcom 1 t mesačne alebo bude odoberať vykurovací plyn propán-bután z výrobne alebo plniarne, je povinný dodávateľovi predložiť najneskôr 35 dní pred začiatkom roka, v ktorom sa dodávky majú uskutočniť, rozpis požadovaného množstva na jednotlivé štvrťroky s rozdelením podľa dodávajúcich miest.

(3) Dodávky vykurovacieho plynu propánu-butánu sa uskutočňujú na základe štvrťročných odvolávok, ktoré musí odberateľ predložiť najneskôr 35 dní pred začiatkom štvrťroka.

(4) Plné fľaše alebo sudy sa budú vydávať len po predchádzajúcom alebo pri súčasnom vrátení rovnakého počtu fliaš alebo prázdnych sudov, s výnimkou odberu nového odberateľa alebo plánovaného zvýšenia odberu.

§ 26

(1) Dodávateľ môže prerušiť dodávku, ak

a) tlaková stanica nevyhovuje predpisom do tej miery, že môže spôsobiť výbuch, zapríčiniť požiar alebo ohroziť bezpečnosť života, zdravia alebo majetku,

b) odberateľ zabraňuje oprávneným pracovníkom dodávateľa v prístupe k tlakovej stanici, najmä za účelom jej kontroly,

c) odberateľ používa spotrebiče a regulátory, ktorých používanie nie je dovolené,

d) odberateľ umožní inej organizácii alebo osobe, ktorá nie je prihláseným odberateľom, hoci len na skúšku, používať vykurovací plyn propán-bután, najmä ak jej požičiava fľaše alebo sudy, bez vedomia dodávateľa.

(2) Prerušenie dodávky vykurovacieho plynu propánu-butánu je dodávateľ povinný vopred bezodkladne oznámiť odberateľom, len čo skutočnosť alebo potreba odôvodňujúca tieto opatrenia nastala.

(3) Prerušenú dodávku vykurovacieho plynu dodávateľ obnoví po odstránení prekážok alebo príčin, pre ktoré bola dodávka prerušená.

Štvrtý oddiel

Dodávky rôp a gazolínu

§ 27

Zmluvy na dodávku rôp a gazolínu

Zmluvy na dodávku rôp a gazolínu sa uzavierajú na celý rok s rozdelením na jednotlivé štvrťroky a jednotlivé druhy.

§ 28

Dodacie podmienky

(1) Minimálne expedičné množstvo je obsah dvojosového cisternového vozňa.

(2) Dodané množstvo ropy alebo gazolínu sa zisťuje podľa váhy vyjadrenej v kg vážením u príjemcu zásielky. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi najneskôr do 15 dní od prevzatia cisterny príjemcom túto váhu a doložiť ju váhovými lístkami.

(3) Ak sa organizácie nedohodnú inak, môže sa dodané množstvo v jednotlivých štvrťrokoch odchyľovať od dojednaného množstva v zmluve o ±5 %.

§ 29

Osvedčenie o akosti

Ku každej skupine cisterien odoslanej z jedného expedičného miesta v ten istý deň odovzdáva dodávateľ odberateľovi atest, v ktorom osvedčuje hustotu výrobku pri 20 oC a percentá mechanických nečistôt i vody.

Piaty oddiel

Dodávky vykurovacích plynov do plynovodnej siete

§ 30

Zmluvy na dodávku vykurovacích plynov do plynovodnej siete

(1) Zmluvy na dodávku vykurovacích plynov do plynovodnej siete sa uzavierajú na celý rok s rozdelením množstva vykurovacích plynov na jednotlivé štvrťroky a jednotlivé zdroje na podklade vykonávacieho štátneho plánu. V priebehu roka sa zmluvy upresňujú dennými dodávkovými režimami a s uvedením výšky hodinových dodávok. Mesačný objem dodávok je určený súčtom množstiev uvedených v príslušných dodávkových režimoch.

(2) Návrh zmluvy predkladá ako odberateľ plynárenská organizácia, poverená výkupom vykurovacích plynov výrobnému podniku (dodávateľovi) najneskôr 45 dní pred začiatkom roka. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 15 dní odo dňa jeho predloženia.

(3) V zmluve sa dojednávajú najmä:

a) tolerancia,

b) odovzdávací tlak,

c) akosť dodávaného vykurovacieho plynu,

d) miesto splnenia dodávky,

e) spôsob merania a vyhodnocovania dodávky,

f) spôsob vedenia záznamov o skutočne dodanom množstve a jeho hlásení odberateľovi.

§ 31

Dojednanie dodávkového režimu

(1) Odberateľ je povinný zaslať dodávateľovi najneskôr 15 dní pred začiatkom štvrťroka v troch vyhotoveniach návrh dodávkového režimu, ktorý obsahuje tieto údaje:

a) rozpis dodávok vykurovacích plynov v pracovných dňoch a v dňoch pracovného voľna a z nich odvodené mesačné množstvá,

b) požadovaný denný pohotový výkon,

c) požadované minimálne a maximálne hodinové dodávky,

d) plánované opravy plynárenských zariadení v priebehu štvrťroka.

(2) Dodávateľ je povinný doplniť návrh dodávkového režimu údajmi o predvídaných nepravidelnostiach v dodávke vykurovacích plynov, o technických, prípadne prevádzkových opatreniach na zabezpečenie dodávky plynu a o havarijných opatreniach a zaslať ho do 10 dní po tom, čo ho dostal, odberateľovi. Ak nesúhlasí dodávateľ s návrhom dodávkového režimu, je povinný v tej istej lehote prerokovať návrh s odberateľom; ak nedôjde k dohode, predložia obe organizácie spor svojim nadriadeným orgánom. Rovnako postupuje odberateľ, ak nesúhlasí s doplnením návrhu dodávkového režimu. Do rozhodnutia sporu sa dodávky uskutočňujú podľa návrhu predloženého odberateľom.

(3) V priebehu štvrťroka sa dodávkové režimy upresňujú najneskôr týždeň pred začiatkom mesiaca.

(4) Množstvo vykurovacích plynov určené dodávkovým režimom možno dodávať iba v období, na ktoré je dojednané.

§ 32

Akosť a meranie množstva vykurovacích plynov

(1) Akosť vykurovacích plynov musí zodpovedať príslušným technickým normám alebo technickým podmienkam a zisťuje sa prístrojmi alebo chemickými a fyzikálnymi rozbormi v laboratóriách dodávateľa, vykonávanými podľa technických noriem alebo dojednaných analytických metód. O zložení vykurovacieho plynu vydáva dodávateľ denne osvedčenie o akosti, pokiaľ sa s odberateľom nedohodne inak.

(2) Dodávateľ plynu je povinný umožniť odberateľovi a zástupcom rozhodcovských laboratórií kontrolu, prípadne úradné overenie meracích prístrojov a vykonávaných analytických, fyzikálnych a chemických rozborov.

(3) Meranie množstva dodávaných vykurovacích plynov zabezpečuje dodávateľ. O druhu, mieste a spôsobe umiestnenia meradiel (plynomeru alebo meracieho zariadenia), prípadne o ich výmene rozhoduje dodávateľ po prerokovaní s odberateľom.

(4) Akékoľvek montážne zmeny meradiel smie dodávateľ robiť len za prítomnosti odberateľa.

(5) Dodávateľ plynu do plynovodnej siete je povinný umožniť kontrolu, prípadne úradné overenie meracieho zariadenia, pričom nesmie dôjsť k prerušeniu dodávky. Za tým účelom je povinný vybudovať druhý súbežný merací rad, ak nemožno meranie zabezpečiť inak. O druhu, mieste a spôsobe umiestnenia tohto meracieho zariadenia rozhoduje dodávateľ po prerokovaní s odberateľom.

(6) Dodávateľ plynu je povinný najmenej raz za tri mesiace vykonať v spolupráci s odberateľom skúšku správnej funkcie meradiel.8)

§ 33

Opravy chýb meracieho zariadenia

(1) Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa zabezpečiť úradné overenie meradiel. Ak sa zistí, že meradlá merajú v medziach prípustných odchýlok, prípadne, že ich meracia krivka je správna, uhrádza náklady na úradné overenie odberateľ. Inak náklady na úradné overenie uhrádza dodávateľ.

(2) Pri zistenej chybe meracieho zariadenia organizácie dohodnú množstvo nemeraných vykurovacích plynov dodaných do plynovej siete.

Šiesty oddiel

Majetkové sankcie

§ 34

(1) Ak dodávateľ nedodá veľkoodberateľovi vykurovacích plynov z plynovodnej siete množstvo vykurovacích plynov podľa odberového diagramu, je povinný zaplatiť mu penále vo výške 10 % z ceny nedodaného množstva vykurovacích plynov; toto penále dodávateľ nie je povinný platiť, ak došlo k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávok vykurovacích plynov podľa § 14.

(2) Ak veľkoodberateľ vykurovacích plynov z plynovodnej siete neodoberie množstvo vykurovacích plynov podľa odberového diagramu, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 10 % z ceny neodobratého množstva vykurovacích plynov.

(3) Organizácia, ktorá uzavrela zmluvu o príprave dodávok, ale odmietne uzavretie hospodárskej zmluvy na dodávku vykurovacích plynov, je povinná zaplatiť oprávnenej organizácii penále vo výške 10 % z ceny ročného množstva vykurovacieho plynu uvedeného v zmluve o príprave dodávok na rok, na ktorý hospodárska zmluva nebola uzavretá.

§ 35

(1) Ak dodávateľ vykurovacích plynov nedodá do plynovodnej siete množstvo vykurovacích plynov podľa dodávkového režimu, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 10 % z ceny nedodaného množstva vykurovacích plynov.

(2) Ak odberateľ neodoberie množstvo vykurovacích plynov podľa dodávkového režimu, je povinný zaplatiť dodávateľovi vykurovacích plynov do plynovodnej siete penále vo výške 10 % z ceny neodobratého množstva vykurovacích plynov.

§ 36

Ak veľkoodberateľ prekročí množstvo vykurovacích plynov dojednané podľa odberového diagramu alebo upravené v dôsledku vykonávania regulačných alebo dispečerských opatrení, tak isto, ak odoberá vykurovacie plyny bez zmluvy [§ 13 ods. 1 písm. a)], je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku ceny vykurovacieho plynu za každý m3 vykurovacieho plynu odobratého navyše alebo bez zmluvy.

§ 38

(1) Za neoprávnený odber podľa § 13 ods. 1 písm. b) až g) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 1000 Kčs za každý zistený prípad.

(2) Za nedodržanie lehôt uvedených v § 6 ods. 1, § 7 a 9 a povinnosti viesť záznamy podľa § 18 ods. 5 je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 100 Kčs za každý deň omeškania a prípad, najviac však 1000 Kčs za každý prípad.

§ 39

Majetkové sankcie podľa § 34 až 38, pokiaľ v jednotlivom prípade neprevýšia sumu 1000 Kčs sa nemusia účtovať a vymáhať.

Siedmy oddiel

§ 40

Fakturovanie a platenie

Fakturovanie a platenie upravujú osobitné predpisy.9)


Ôsmy oddiel

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 41

Organizácie sa nemôžu dohodnúť v zmluve odchylne od ustanovení tejto vyhlášky okrem tých ustanovení, v ktorých sa odchýlna úprava po dohode strán výslovne pripúšťa.

§ 42

Zrušuje sa vyhláška ministerstva palív č. 143/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu, v znení vyhlášky č. 156/1965 Zb.

§ 43

(1) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.

(2) Ustanovenie § 37 tejto vyhlášky stratí účinnosť 31. decembrom 1976.


Námestník ministra:

Ing. Fárka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 58/1972 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie.

2) § 116 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.

3) ČSN 38 5510.

4) Najmä § 17 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon).

5) ČSN 38 6411.

6) ČSN 25 7860.

7) Zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe a vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášky č. 102/1967 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1963 Zb.

8) ČSN 25 7710.

9) Úpravu fakturovania a platenia odchýlnu od niektorých ustanovení vyhlášky Ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy povolilo Federálne ministerstvo financií pod č. V/5/27 153 zo 7. decembra 1973 v tomto znení:1. Dodávky vykurovacích plynov veľkoodberateľom z plynovodnej siete sa fakturujú mesačnými zbernými faktúrami, a to v prepočítaných objemových jednotkách (ČSN 38 5510). Ak plánovaná mesačná dodávka dosahuje aspoň 100 000 m3 vykurovacieho plynu, je záväznou formou platenia plánované zúčtovanie (§ 16 a § 22 až 25 vyhlášky generálneho riaditeľa ŠBČS č. 85/1966 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií). 2. Dodávky vykurovacích plynov maloodberateľom z plynovodnej siete sa fakturujú zbernými faktúrami najdlhšie za obdobie 12 mesiacov. Zbernú faktúru vystavuje dodávateľ za všetky odberné miesta maloodberateľa, v ktorých sa v priebehu mesiaca vykonal odpočet plynomeru, a odošle ju odberateľovi najneskôr do 9 dní nasledujúceho mesiaca.Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je vyčíslenie spotreby plynu v množstve (m3) aj v peniazoch (Kčs) za jednotlivé odberné miesta. 3. Pokiaľ sa maloodberateľom dodané množstvo vykurovacích plynov meria pred regulátorom tlaku plynu pri priamom odbere z vysokotlakovej a strednotlakovej siete, fakturuje sa odber mesačnými zbernými faktúrami v prepočítaných objemových jednotkách (ČSN 38 5510). 4. Zberná faktúra za dodávky maloodberateľom sa môže nahradiť poštovou poukážkou, ktorá musí obsahovať aspoň tieto fakturačné údaje: a) začiatočný stav a dátum odpočtu, b) konečný stav a dátum odpočtu, c) spotreba (v m3 a v Kčs), d) cena za jednotku, e) názov a adresa dodávateľa a odberateľa.5. Na úhradu odobratého, ale doteraz nevyfakturovaného vykurovacieho plynu podľa odseku 2 je maloodberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi v priebehu fakturačného obdobia podľa svojej voľby určenej v písomnej dohode a) buď mesačné, štvrťročné alebo polročné splátky zodpovedajúce výške priemernej alebo u nových odberateľov predpokladanej spotreby, a to vždy najneskôr 8. deň obdobia, za ktoré sa splátka poskytuje, b) alebo jednu splátku vo výške 60 % predpokladanej spotreby za fakturačné obdobie, a to v dojednanom termíne. Splátky podľa písmena a) alebo b) sa odpočítajú v zbernej faktúre. Ak vznikne preplatok, dodávateľ je povinný ho vrátiť odberateľovi do 10 dní po odoslaní príslušnej zbernej faktúry.6. Ak je maloodberateľ v omeškaní s platením splátky podľa odseku 5, dodávateľ je oprávnený mu vyúčtovať za každú vystavenú upomienku poplatok vo výške 10 Kčs.7. Ak sa u maloodberateľa z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, nemôže vykonať odpočet, vystaví dodávateľ zbernú faktúru podľa výšky odberu v predchádzajúcom období a rozdiely zúčtuje pri najbližšom odpočte.8. Fakturovanie dodávok vykurovacieho plynu propánu-butánu v tlakových nádobách, rôp a gazolínu, ako aj dodávok vykurovacieho plynu do plynovodnej siete sa spravuje fakturačnými predpismi (vyhláškou Ministerstva financií č. 204/1964 Zb.).9. Ak je odberateľ v omeškaní s platením zbernej faktúry v čase splatnosti alebo splátok v určenom alebo dohodnutom termíne, je dodávateľ povinný účtovať a vymáhať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Ak však poplatok z omeškania v jednotlivom prípade je menší ako 200 Kčs, dodávateľ nie je povinný ho účtovať ani vymáhať.