Zákon č. 98/1972 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1973

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-98
Čiastka 29/1972
Platnosť od 15.12.1972 do31.12.1973
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1973
Znenie 01.01.1973

98

ZÁKON

zo 14. decembra 1972

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1973

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

1. Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 122 601 902 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 120 497 752 000 Kčs

rozpočtový prebytok je 2 104 150 000 Kčs.

2. Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike spolu vo výške 13 646 704 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike spolu vo výške 8 012 607 000 Kčs

z toho

a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike vo výške 1 212 900 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 1 460 700 000 Kčs

b) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike vo výške 448 904 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 313 807 000 Kčs

c) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike vo výške 10 231 800 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 5 271 300 000 Kčs

d) cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike vo výške 988 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 601 000 000 Kčs

e) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike vo výške 765 100 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 365 800 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike vo výške 26 343 296 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 25 597 393 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, organizačnými zmenami a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy, pokiaľ tým nebude dotknutá výška prebytku štátneho rozpočtu federácie uvedená v § 1.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.