Vyhláška č. 95/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctv a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom odboroných pdnikov ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno získyným náborom vykonávaným národnými výbormi na prácu na dodávkach pre výstavbu tranzitného plynovodu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-95
Čiastka 28/1972
Platnosť od 14.12.1972 do30.04.1974
Účinnosť od 14.12.1972 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.
Znenie 14.12.1972

95

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva

zo 6. decembra 1972

o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom odborových podnikov ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno získaným náborom vykonávaným národnými výbormi na prácu na dodávkach pre výstavbu tranzitného plynovodu

Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva ustanovuje podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov kovopriemyslu:


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláškou sa upravuje poskytovanie náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkov odborových podnikov ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno získaným náborom vykonávaným národnými výbormi, ktorí sa bezprostredne zúčastňujú na zabezpečovaní dodávok pre výstavbu tranzitného plynovodu (ďalej len „pracovníci“).

§ 2

Podmienky pre poskytovanie náborových príspevkov a ostatných náležitostí

Náborové príspevky a ostatné náležitosti sa pracovníkom poskytujú podľa podmienok ustanovených vyhláškou z 9. marca 1959 č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia okresných národných výborov, pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak.

§ 3

(1) Pracovníci, ktorí majú nárok na poskytovanie náborového príspevku a nastupujú do pracovného pomeru v podnikoch uvedených v § 1, dostanú náborový príspevok

a) pri uzavretí pracovnej zmluvy na neurčitý čas alebo najmenej na čas 3 rokov vo výške spolu Kčs 1 200; z toho dostane pracovník pri nástupe Kčs 400, po prvom roku trvania pracovného pomeru Kčs 400 a po druhom roku trvania pracovného pomeru zostávajúcich Kčs 400;

b) pri uzavretí pracovnej zmluvy na čas kratší ako 3 roky, ale na čas najmenej jedného roka vo výške Kčs 400 jednorazove pri nástupe do pracovného pomeru.

(2) Náborový príspevok sa poskytuje pracovníkom získaným náborom v iných krajoch alebo v rámci kraja.

§ 4

(1) Pracovníci sa odmeňujú počas zaškoľovania podľa úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. júna 1971 č. II/3-190/71-7208/Šm (reg. v čiastke 13/1971 Zb.) o odmeňovaní pracovníkov po dobu zaškoľovania.

(2) Príspevok na zapracovanie sa pracovníkom poskytuje v tomto rozsahu:

Pri práciv časovej mzdev úkolovej mzde
v 1. mesiaciKčs 250Kčs 400
v 2. mesiaciKčs 200Kčs 550
v 3. mesiaciKčs 150Kčs 450

(3) Rodinná podpora sa poskytuje pri splnení podmienok uvedených v § 6 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) vo výške Kčs 8 za každý kalendárny deň trvania pracovného pomeru.

(4) Pracovníci majú nárok na úhradu cestovného na nástup do zamestnania a na návrat do miesta stáleho bydliska po splnení pracovnej zmluvy; majú nárok aj na diéty, a to, ak cesta podľa cestovného poriadku trvá dlhšie ako 2 hodiny, vo výške Kčs 20, a ak trvá dlhšie ako 10 hodín, vo výške Kčs 40. V diétach je zahrnuté stravné a ušlý zárobok za dni cesty. Bližšie podrobnosti o úhrade cestovného a diét sú uvedené v § 2 a 3 vyhl. č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.).

(5) Ženatým a im na roveň postaveným pracovníkom, ktorí uzavrú pracovnú zmluvu na neurčitý čas alebo na čas najmenej 3 rokov, sa poskytne v každých štyroch týždňoch počas odlúčenia od rodiny náhrada preukázaného cestovného do miesta bydliska rodiny a späť.

§ 5

Všeobecné ustanovenia

(1) Ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru bez viny pracovníka pred termínmi uvedenými v § 9 ods. 1 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.), je pracovník povinný vrátiť náborový príspevok, ktorý dostal, a to v sume zodpovedajúcej času, za ktorý nebola pracovná zmluva splnená, a tak isto poskytnutú úhradu nákladov sťahovania.

(2) Ak pracovník zavdal príčinu na okamžité zrušenie pracovného pomeru, je povinný vrátiť podniku všetky poskytnuté príspevky, s výnimkou rodinnej podpory, bez ujmy na zodpovednosti vyplývajúcej zo všeobecných predpisov.


§ 6

Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Šimon v. r.