Vyhláška č. 93/1972 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-93
Čiastka 28/1972
Platnosť od 14.12.1972 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1990
Zrušený 527/1990 Zb.
Znenie 01.01.1973

93

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 8. novembra 1972

o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi

Ústredná rada odborov podľa § 156 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch po dohode s Úradom pre vynálezy a objavy ustanovuje:


§ 1

Účel zmierovacieho konania

Za účelom urovnania sporu o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi vykonávajú odborové orgány zmierovacie konanie medzi občanmi a socialistickými organizáciami (ďalej len „organizácie“).

§ 2

Spory prejednávané v zmierovacom konaní

Zmierovacie konanie sa vykonáva v sporoch uvedených v § 1 tejto vyhlášky, ktoré sa týkajú

a) vzniku nároku na odmenu za využitie vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru,

b) spôsobu určenia tejto odmeny, jej výšky a doby splatnosti,

c) odmeny za účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru a odmeny za upozornenie na možnosť využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu,

d) náhrady za výkresy, modely a prototypy.

§ 3

Zmierovacie orgány

(1) Zmierovacie konanie vykonáva závodný výbor základnej organizácie ROH tej organizácie, ktorá je príslušná na určenie a vyplatenie odmeny poskytovanej v súvislosti s vynálezom, zlepšovacím návrhom alebo priemyselným vzorom.

(2) Závodný výbor môže poveriť vykonávaním zmierovacieho konania svoju komisiu pre hnutie vynálezcov a zlepšovateľov; táto komisia však musí mať najmenej sedem členov.

§ 4

Začatie zmierovacieho konania

(1) Zmierovacie konanie sa začína na návrh občana uplatňujúceho nárok uvedený v § 2 tejto vyhlášky alebo na návrh organizácie. Návrh na začatie zmierovacieho konania sa podáva zmierovaciemu orgánu.

(2) Návrh sa môže podať písomne alebo ústne do zápisnice, ktorú spíše poverený člen zmierovacieho orgánu alebo pracovník organizácie poverený na to zmierovacím orgánom so súhlasom organizácie.

(3) V návrhu treba uviesť, kto ho podáva, čo uplatňuje a proti komu návrh smeruje. Pritom je účelné uviesť v návrhu aj skutočnosti rozhodné pre jeho posúdenie, a ako ich možno preukázať. Odpis návrhu na začatie zmierovacieho konania zašle poverený člen zmierovacieho orgánu druhému účastníkovi konania.

(4) Účastník môže návrh vziať späť, pokiaľ zmierovací orgán neschválil uzavretý zmier.

§ 5

Zmierovacie pojednávanie

(1) Zmierovací orgán zvoláva jeho predseda, prípadne ním poverený člen zmierovacieho orgánu (ďalej len „predseda zmierovacieho orgánu“) tak, aby sa zmierovacie konanie skončilo najneskôr do 30 dní od jeho začatia. Na pojednávanie pozve aj oboch účastníkov sporu.

(2) Miesto a čas určí predseda zmierovacieho orgánu, ktorý pojednávanie tiež riadi. Čas pojednávania sa má určiť tak, aby pokiaľ možno nezasahoval do pracovného času.

(3) Zmierovací orgán môže pojednávať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na platné uznesenie treba nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov zmierovacieho orgánu.

(4) Z účasti na pojednávaní zmierovacieho orgánu je vylúčený člen, u ktorého so zreteľom na jeho pomer k prejednávanej veci alebo k účastníkom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. O tom, či je člen zmierovacieho orgánu vylúčený, rozhoduje tento zmierovací orgán; člen, o vylúčenie ktorého ide, sa na hlasovaní nezúčastní.

(5) Zmierovací orgán môže pojednávať o uzavretí a schválení zmieru, ak sú prítomní obaja účastníci alebo ich zástupcovia. Ak sa bez ospravedlnenia na pojednávanie riadne predvolaný navrhovateľ neustanoví, predpokladá sa, že vzal svoj návrh späť. Ak sa bez ospravedlnenia na pojednávanie neustanoví riadne predvolaný odporca, predpokladá sa, že odmieta o zmieri pojednávať.

(6) Účastníci konania sú povinní na požiadanie zmierovacieho orgánu predložiť potrebné listiny súvisiace s prejednávanou vecou.

§ 6

Zmier

(1) Pri uzavieraní zmieru zmierovací orgán dbá, aby účastníci neutrpeli ujmu pre neznalosť práva. Predseda zmierovacieho orgánu je povinný účastníkom prečítať znenie navrhovaného zmieru a vysvetliť im jeho dosah skôr, než im predloží na podpis zápisnicu o pojednávaní.

(2) Ak účastníci uzavrú zmier, rozhodne zmierovací orgán uznesením, či ho schvaľuje. Zmier neschváli, ak je v rozpore s právnymi predpismi.

(3) Ak sa v zmiere dohodlo peňažné plnenie, treba uviesť presnú sumu a lehotu, do kedy sa má zaplatiť.

(4) Zmierovací orgán po schválení zmieru doručí účastníkom odpis zápisnice o pojednávaní, prípadne tej jej časti, v ktorej je uvedený zmier.

(5) Ak sa v určenej lehote nesplnila povinnosť prevzatá schváleným zmierom, zmierovací orgán na žiadosť účastníka potvrdí vykonateľnosť schváleného zmieru.

§ 7

Zápisnica o pojednávaní

(1) O pojednávaní zmierovacieho orgánu sa musí urobiť zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä:

a) označenie zmierovacieho orgánu, mená a priezviská jeho členov,

b) miesto, čas a predmet pojednávania,

c) označenie účastníkov sporu a ich zástupcov,

d) stručné opísanie priebehu pojednávania a obsahu výpovedí účastníkov a iných vypočutých osôb,

e) úplné znenie uzavretého zmieru s uznesením o jeho schválení,

f) záznam o skončení zmierovacieho konania so stručným odôvodnením, prečo ku skončeniu došlo,

g) záznam o postúpení sporu súdu.

(2) Zápisnicu podpíše predseda zmierovacieho orgánu a zapisovateľ; ak došlo k uzavretiu zmieru, zápisnicu podpíšu aj účastníci konania.

§ 8

Skončenie zmierovacieho konania

(1) Ak pri zmierovacom konaní nedôjde k uzavretiu a schváleniu zmieru a zmierovací orgán nenariadi ďalšie pojednávanie, končí sa zmierovacie konanie dňom, keď sa pojednávanie konalo.

(2) Ak odporca odmietne kedykoľvek po začatí zmierovacieho konania a pred schválením uzavretého zmieru pojednávať, skončí sa zmierovacie konanie dňom, keď k odmietnutiu došlo. Za odmietnutie pojednávania zo strany odporcu sa tiež považuje, ak sa na zmierovacie pojednávanie odporca neustanoví, hoci bol riadne predvolaný.

§ 9

Postúpenie sporu súdu

Ak do 30 dní od podania návrhu nedošlo k schváleniu uzavretého zmieru a účastník písomne alebo ústne do zápisnice navrhol, aby sa spor postúpil súdu, zašle zmierovací orgán bez meškania návrh na postúpenie sporu a spisový materiál o spore okresnému súdu, v obvode ktorého má zmierovací orgán svoje sídlo, a upovedomí o tom účastníkov.

§ 10

Zrušenie schválenia zmieru

(1) Zmierovací orgán zruší na návrh ktoréhokoľvek účastníka sporu schválenie zmieru, ak sa dodatočne zistili mimoriadne závažné okolnosti, ktoré nemohol bez svojej viny použiť a ktoré odôvodňujú podstatne priaznivejší výsledok sporu v jeho prospech (§ 130 zákona). Ak však zistí, že návrh nie je dôvodný, zamietne ho svojím uznesením.

(2) Návrh na zrušenie zmieru môže účastník podať len do troch mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o okolnostiach odôvodňujúcich navrhovanú zmenu, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti zmieru.

(3) Pre podanie návrhu na zrušenie zmieru a pre jeho prejednanie zmierovacím orgánom platia primerane ustanovenia tejto vyhlášky o podaní a prejednaní návrhu na začatie zmierovacieho konania.

§ 11

Úschova spisov

Organizácia, v ktorej sa vykonáva zmierovacie konanie, je povinná zabezpečiť uschovanie spisov týkajúcich sa konania po dobu 10 rokov od jeho skončenia.

§ 12

Doručovanie

Pre doručovanie písomností zmierovacieho orgánu platí obdobne ustanovenie § 266a Zákonníka práce.

§ 13

Náklady konania

(1) Náklady účastníkov konania spojené s ich účasťou na zmierovacom konaní uhrádza organizácia uvedená v § 3 ods. 1.

(2) Táto organizácia uhrádza aj výdavky, ktoré vznikli z účasti na konaní osobám, ktoré boli na pojednávanie prizvané a neboli účastníkmi sporu, poskytuje na pojednávanie bezplatne vhodnú miestnosť, nevyhnutné technické potreby aj inú účelnú pomoc.


§ 14

Platnosť strácajú zásady pre vykonávanie zmierovacieho konania prijaté uznesením Predsedníctva ÚRO z 11. 7. 1957.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Predseda:

Ing. Hoffmann v. r.