Vyhláška č. 92/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o leteckej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-92
Čiastka 27/1972
Platnosť od 04.12.1972
Účinnosť od 19.12.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dohoda platnosť 25. októbrom 1971, t. j. dňom nadobudnutia platnosti Protokolu o ukončení platnosti Dohody medzi Republikou československou a Republikou poľskou o leteckej doprave, podpísanej v Prahe 24. januára 1946.

Aktuálne znenie 19.12.1972

92

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. septembra 1972

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o leteckej doprave


Dňa 19. decembra 1969 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o leteckej doprave.

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dohoda platnosť 25. októbrom 1971, t. j. dňom nadobudnutia platnosti Protokolu o ukončení platnosti Dohody medzi Republikou československou a Republikou poľskou o leteckej doprave, podpísanej v Prahe 24. januára 1946.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky, ďalej len „zmluvné strany“,

vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom rozvíjania vzťahov v leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou, sa dohodli takto:

Článok 1

Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy majú uvedené výrazy tento význam:

a) „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálny výbor pre dopravu - správu civilného letectva, a pokiaľ ide o Poľskú ľudovú republiku, ministra dopravy, alebo v oboch prípadoch každý orgán poverený uskutočňovaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady,

b) „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana oznámila druhej ako podnik, ktorý bude vykonávať ktorúkoľvek z dohodnutých služieb.

Článok 2

Zmluvné strany si poskytujú práva ustanovené v tejto Dohode za účelom zavedenia pravidelných medzinárodných leteckých služieb na tratiach určených v jej Prílohe. Tieto služby a trate sa ďalej nazývajú „dohodnuté služby“ a „určené trate“. Letecké podniky určené zmluvnými stranami budú pri prevádzke dohodnutých služieb na určených tratiach používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na uvedenom území z neobchodných dôvodov,

c) nakladať a vykladať v medzinárodnej preprave cestujúcich, poštu a tovar v určených miestach na určených tratiach, a to v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana má právo určiť letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach. Toto určenie oznámi letecký úrad jednej zmluvnej strany leteckému úradu druhej zmluvnej strany písomne.

2. Po prijatí takého určenia udelí letecký úrad každej zo zmluvných strán bez odkladu, s výhradou ustanovenia článku 4, určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať, aby určený letecký podnik druhej zmluvnej strany preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok ustanovených v zákonoch a predpisoch, ktoré obvykle platia pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb v súlade s ustanoveniami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, dojednaného v Chicagu 7. decembra 1944.

4. Len čo sa určenému leteckému podniku vydalo podľa odseku 2 tohto článku príslušné oprávnenie, môže kedykoľvek začať prevádzku ktorejkoľvek z dohodnutých služieb za predpokladu, že pre túto službu platí tarifa určená v súlade s ustanoveniami článku 9 tejto Dohody.

Článok 4

1. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odoprieť, odvolať a pozastaviť oprávnenie alebo uložiť podmienky v oprávnení vystavenom leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou podľa článku 3 tejto Dohody

a) v prípade, že letecký podnik nepreukáže leteckému úradu druhej zmluvnej strany svoju spôsobilosť podľa zákonov a predpisov, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje;

b) v prípade, že sa tento letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi uvedenými v článku 5 tejto Dohody;

alebo

c) v prípade, že nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku náleží zmluvnej strane, ktorá určila letecký podnik, alebo osobám (fyzickým alebo právnickým), ktoré majú jej štátnu príslušnosť, a v prípade účasti určených leteckých podnikov na spoločnej leteckej prevádzke štátom alebo osobám (fyzickým alebo právnickým), ktoré majú ich štátnu príslušnosť a ktorých letecké podniky sú zúčastnené na spoločnej leteckej prevádzke, s výhradou, že medzi zmluvnou stranou, ktorá udeľuje prevádzkové oprávnenie, a každým štátom, ktorého podniky sa zúčastňujú na takej spoločnej prevádzke, existuje dohoda o leteckej doprave vzťahujúca sa na spomenuté letecké služby.

2. Pokiaľ nebude potrebné okamžité odvolanie alebo pozastavenie oprávnenia vydaného leteckému podniku, ktorý určila druhá zmluvná strana, na to, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov uvedených v článku 5 tejto Dohody, právo odvolať alebo pozastaviť oprávnenie sa použije len po rokovaniach s druhou zmluvnou stranou.

Článok 5

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup lietadiel uskutočňujúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území sa budú vzťahovať na lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou a musia sa dodržiavať pri vstupe na územie prvej zmluvnej strany, výstupe z neho a pri prevádzke na tomto území.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup z neho cestujúcich, posádok, nákladu lietadiel, ako aj predpisy o vstupe, výstupe, cestovných dokladoch, colnej a zdravotníckej kontrole sa musia dodržiavať pri vstupe na územie prvej zmluvnej strany, výstupe z neho a pobyte na tomto území.

Článok 6

1. Lietadlá používané určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany na vykonávanie medzinárodných služieb, ako aj ich obvyklé vybavenie, zásoby palív a mastiacich olejov a zásoby na palube, včítane potravín, nápojov a tabakových výrobkov budú oslobodené od colných dávok alebo poplatkov pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany za podmienky, že tieto lietadlá sa znovu vyvezú a toto vybavenie a zásoby zostanú na palube až do tých čias, kým sa znova vyvezú.

2. Od rovnakých dávok a poplatkov, s výnimkou poplatkov za poskytnuté služby, budú tiež oslobodené:

a) zásoby vzaté na palubu na území jednej zmluvnej strany v rozsahu určenom úradmi tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadiel určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany pri prevádzke medzinárodných služieb;

b) náhradné diely a obvyklé vybavenie dovezené na územie jednej zmluvnej strany a určené na údržbu alebo opravu lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany pri prevádzke medzinárodných služieb;

c) pohonné hmoty určené na potrebu lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany pri prevádzke medzinárodných služieb, aj keď tieto pohonné hmoty sa majú spotrebovať na úseku trate nad územím zmluvnej strany, kde sa vzali na palubu;

d) náborové a kancelárske materiály pod podmienkou, že hodnota jednotlivých predmetov a ich množstvo neprekročia rozsah určený príslušnými úradmi zmluvnej strany, na územie ktorej sa doviezli.

3. Ak to vyžadujú vnútroštátne zákony alebo predpisy niektorej zo zmluvných strán, dajú sa predmety uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku pod kontrolu colných orgánov tejto zmluvnej strany.

4. Obvyklé palubné vybavenie, ako aj potraviny a zásoby ponechané na palube lietadiel používaných leteckým podnikom jednej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom jej colných orgánov. V takom prípade sa môžu dať pod kontrolu týchto orgánov až do tých čias, keď sa znovu vyvezú alebo inak použijú so súhlasom týchto orgánov.

Článok 7

1. Každá zmluvná strana poskytne na základe vzájomnosti určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany na svojom území oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov vyplývajúcich z vykonávania dohodnutých leteckých služieb.

2. Finančné vyrovnanie vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody sa uskutočňuje podľa dohôd pre vzájomné platby, ktorými sú obe zmluvné strany viazané.

Článok 8

1. Kapacita, ktorú budú určené letecké podniky zmluvných strán poskytovať pri dohodnutých službách, bude v úzkej závislosti od odhadovaného prepravného dopytu medzi územím oboch zmluvných strán. Frekvencia a letové poriadky služieb, ktoré budú tieto podniky vykonávať, sa dohodnú medzi leteckými podnikmi podľa zásady rovnakých možností a budú podliehať schváleniu leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

2. Letecké úrady oboch zmluvných strán si budú na žiadosť ktorejkoľvek z nich vymieňať také štatistické údaje, ktoré sa môžu rozumne požadovať na účely posudzovania kapacity dohodnutých služieb.

Článok 9

1. Tarify platné pre dohodnuté služby sa dojednávajú mnohostranným alebo dvojstranným dojednaním.

2. Pokiaľ sa tieto tarify dojednajú medzi určenými leteckými podnikmi, podliehajú schváleniu leteckých úradov zmluvných strán; ak sa nemôže dosiahnuť dohoda o tarifách medzi určenými leteckými podnikmi, dojednajú tarify tieto letecké úrady.

3. Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda o tarifách, prípadný spor sa urovná v súlade s ustanovením článku 13 tejto Dohody.

Článok 10

Určené letecké podniky budú oprávnené udržiavať na území druhej zmluvnej strany svoje zastúpenia s personálom potrebným na prevádzku dohodnutých leteckých služieb.

Článok 11

V duchu úzkej spolupráce budú letecké úrady zmluvných strán uskutočňovať podľa potreby konzultácie týkajúce sa výkladu a uspokojivého vykonávania ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 12

1. Ak jedna zmluvná strana bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o rokovanie druhú zmluvnú stranu. Také rokovanie, ktoré bude možné vykonať medzi leteckými úradmi, a to buď priamym rokovaním, alebo písomne, sa uskutoční do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti. Takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť, len čo sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

2. Prijaté zmeny Prílohy Dohody sa môžu predbežne vykonávať po dohode medzi leteckými úradmi zmluvných strán a nadobudnú platnosť, len čo sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

Článok 13

Akékoľvek spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa budú riešiť priamymi rokovaniami medzi leteckými úradmi. V prípade, že sa týmto rokovaním nedosiahne dohoda, spor sa bude riešiť diplomatickou cestou.

Článok 14

Táto Dohoda je dojednaná na neobmedzenú dobu. Každá zmluvná strana ju môže kedykoľvek vypovedať písomným oznámením. V takom prípade sa platnosť tejto Dohody skončí dvanásť (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou.

Článok 15

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich toto schválenie alebo dňom, keď nadobudne platnosť Protokol o ukončení platnosti Dohody medzi Republikou československou a Republikou poľskou o leteckej doprave, podpísanej v Prahe 24. januára 1946, a to podľa toho, ktorý z týchto dní bude neskorší.

Dané v Prahe 19. decembra 1969 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju svojimi pečaťami.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Št. Murín v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

M. Kowieskie v. r.

PRÍLOHA

I.

Trate, na ktorých môže vykonávať letecké služby určený letecký podnik Poľskej ľudovej republiky:

1. Body v PĽR - body v ČSSR a späť

2. Body v PĽR - body v ČSSR - medziľahlé body - New York a späť.

Medziľahlé body sa určia neskôr dohodou medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

II.

Trate, na ktorých môže vykonávať letecké služby určený letecký podnik Československej socialistickej republiky:

1. Body v ČSSR - body v PĽR a späť

2. Body v ČSSR - body v PĽR - medziľahlé body - Tokio a späť.

Medziľahlé body sa určia neskôr dohodou medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.