Vyhláška č. 91/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o normách lehôt výstavby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-91
Čiastka 27/1972
Platnosť od 04.12.1972 do31.12.1981
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1981
Zrušený 105/1981 Zb.
Znenie 01.01.1973

91

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 31. októbra 1972

o normách lehôt výstavby

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj a Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so Štátnou plánovacou komisiou podľa § 53 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa ustanovenia § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov:


PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel vyhlášky

(1) Táto vyhláška je súčasťou opatrení na skrátenie lehôt výstavby a zníženie rozostavanosti v investičnej výstavbe.

(2) Touto vyhláškou sa

a) ustanovuje spôsob určovania lehôt výstavby a ich uplatňovania pri príprave a realizácii stavieb,

b) dopĺňajú ustanovenia § 8 vyhlášky č. 17/1970 Zb. o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb.

§ 2

Rozsah platnosti

Vyhláška sa vzťahuje na všetky stavby podliehajúce podľa osobitných predpisov registrácii*) (okrem stavieb akcie Z a svojpomocnej družstevnej bytovej výstavby), ktorých projektová dokumentácia (projekt v štádiu súhrnného projektového riešenia) sa bude schvaľovať po dni účinnosti vyhlášky.

§ 3

Lehota výstavby

(1) Lehotou výstavby sa rozumie čas trvania realizácie stavby na stavenisku od začatia stavby do jej dokončenia; lehota sa určuje v mesiacoch.

(2) Stavba je začatá dňom, v ktorom je v stavebnom denníku**) zaznačené vykonanie prvých prác podľa projektu.

(3) Stavba je dokončená, ak sú dokončené všetky objekty a prevádzkové súbory uvedené v schválenej projektovej dokumentácii a táto skutočnosť je doložená zápisnicou o prevzatí poslednej dodávky (jej poslednej časti), prípadne rozhodnutím orgánu hospodárskej arbitráže.***)

DRUHÁ ČASŤ

Určenie lehoty výstavby

§ 4

Určenie lehoty výstavby vládou

Ak lehotu výstavby alebo termíny výstavby určila vláda, preberie sa táto lehota alebo tieto termíny do projektovej úlohy i do projektu. V takom prípade sa určí iba priebeh realizácie stavby, a to spôsobom uvedeným v časti 3 Záväzných pokynov k tejto vyhláške (ďalej len „Pokyny“)†) prípadne inou exaktnou metódou, pokiaľ sa na nej účastníci výstavby dohodli.

§ 5

Určenie normovanej lehoty výstavby

(1) Normovaná lehota výstavby sa odvodí na základe odvetvového a stavebnotechnického zatriedenia stavby spôsobom uvedeným v časti 1 Pokynov z rozpočtových nákladov stavby zahŕňaných do investičného plánu (hlava II až VIII stĺpce f + g finančného prepočtu, resp. súhrnného rozpočtu stavby); pre stavby do rozpočtového nákladu 500 mil. Kčs sú normované lehoty vyrátané (na základe parametrov z časti 1 Pokynov) v časti 2 Pokynov.

(2) Pri stavbách, pre skupinu ktorých (stĺpec 1 v časti 1 Pokynov) nie je v časti 1 Pokynov určený koeficient výpočtu normovanej lehoty výstavby, určí lehotu výstavby ústredný orgán investora.

(3) Pre stavby s rozpočtovým nákladom nižším ako spodná hranica intervalu normy (stĺpec 5 v časti 1 Pokynov) sa odvodí lehota výstavby tak, aby neprekročila normovanú lehotu pre spodnú hranicu intervalu.

(4) Pre stavby s rozpočtovým nákladom presahujúcim dvojnásobok hornej hranice intervalu normy (stĺpec 5 v časti 1 Pokynov), ako aj pre všetky stavby, ktorých rozpočtový náklad presahuje 500 mil. Kčs, a pre stavby uložené ako záväzná úloha štátneho plánu (okrem stavieb komplexnej bytovej výstavby) sa lehota výstavby odvodí spôsobom uvedeným v časti 3 Pokynov (metódou kritickej cesty); takto určená lehota nesmie prekročiť normu odvodenú podľa časti 1 Pokynov.

§ 6

Začlenenie lehoty výstavby do projektovej úlohy a do projektu

Lehota výstavby určená podľa § 4 a 5 tvorí v projektovej úlohe súčasť časového programu stavby, v projekte (v štádiu súhrnného projektového riešenia) súčasť plánu organizácie výstavby; v jeho časovom pláne stavby sa táto lehota rozvedie po objektoch a prevádzkových súboroch.

§ 7

Skrátenie normovanej lehoty výstavby

(1) Dohodou účastníkov možno určiť pre ktorúkoľvek stavbu lehotu kratšiu oproti normovanej lehote výstavby odvodenej podľa § 5 ods. 1.

(2) Skrátenie lehoty výstavby oproti normovanej lehote výstavby odvodenej podľa § 5 ods. 1 je povinné v tom prípade, ak podiel stavebných prác vyjadrený v percentách celkového nákladu je o viac ako 10 nižší než smerný podiel uvedený v stĺpci 4 časti 1 Pokynov; mieru skrátenia dohodne spracovateľ projektovej úlohy, resp. projektu stavby s rozhodujúcimi dodávateľmi.

§ 8

Predĺženie normovanej lehoty výstavby

(1) Predĺženie lehoty výstavby oproti normovanej lehote výstavby odvodenej podľa § 5 ods. 1 je možné len,

a) ak to v technicky nevyhnutných prípadoch pripúšťajú osobitné predpisy;

b) ak je na to daný súhlas podľa odseku 2 v týchto prípadoch:

1. ak má stavba charakter rekonštrukcie,

2. ak podiel stavebných prác vyjadrený v percentách celkového nákladu je o viac ako 10 vyšší než smerný podiel uvedený v stĺpci 4 časti 1 Pokynov,

3. ak je to v mimoriadnom prípade technicky nevyhnutné.

(2) Na predĺženie lehoty výstavby podľa odseku 1 písm. b) môže dať súhlas

a) ústredný orgán investora,

1. ak ide o prípad uvedený v odseku 1 písm. b) bod 1 a predĺženie nepresahuje 30 % normovanej lehoty výstavby,

2. ak ide o prípad uvedený v odseku 1 písm. b) bod 2 a predĺženie nepresahuje 20 % normovanej lehoty výstavby;

b) v ostatných prípadoch ústredný orgán investora v dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj alebo s Ministerstvom výstavby a techniky ČSR alebo s Ministerstvom výstavby a techniky SSR (podľa príslušnosti ústredného orgánu investora), pri záväzných úlohách a centrálne posudzovaných stavbách aj po dohode s príslušnou plánovacou komisiou.

TRETIA ČASŤ

Uplatňovanie lehoty výstavby

§ 9

Záväznosť lehôt výstavby

(1) Pri spracovaní, posudzovaní, štátnej expertíze a schvaľovaní prípravnej dokumentácie musia byť navrhované a schvaľované lehoty v súlade s § 4 až 8.

(2) Generálny projektant pri vypracúvaní plánu organizácie výstavby v projekte stavby musí dodržať lehotu výstavby, určenú v schválenej projektovej úlohe. Pokiaľ sa po schválení projektovej úlohy zmenia kritériá pre určenie lehoty výstavby tak, že z nich vyplýva kratšia lehota, než je uvedené v projektovej úlohe, musí sa toto skrátenie premietnuť do plánu organizácie výstavby v projekte stavby a projektová úloha sa podľa toho upraví.

(3) Investor je povinný pri všetkých rokovaniach o dokumentácii stavieb s ostatnými účastníkmi výstavby a pri uzavieraní hospodárskych zmlúv uplatňovať lehoty výstavby určené podľa tejto vyhlášky.

(4) Organizácie nesmú dohodnúť pri prerokúvaní plánu organizácie výstavby termíny alebo lehoty dodávok, ktoré nezabezpečujú lehotu výstavby určenú podľa tejto vyhlášky; lehoty a termíny dohodnuté v pláne organizácie výstavby a zodpovedajúce tejto vyhláške sú organizácie povinné prevziať do hospodárskych zmlúv.

(5) Ak nedôjde pri prerokúvaní plánu organizácie výstavby medzi účastníkmi výstavby k dohode o časovom pláne stavby v súlade s lehotou výstavby určenou podľa § 5 (prípadne aj § 7 a 8), riešia sa rozpory pri stavbách uložených ako záväzná úloha štátneho plánu postupom podľa smerníc Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 1/1971 o režimoch stavieb. Ostatné stavby sa v takom prípade nesmú začať.

§ 10

Zmeny lehoty výstavby

(1) Schváliť predĺženie lehoty výstavby v priebehu realizácie stavby možno len opakovaním posudzovacieho a schvaľovacieho konania postupom upraveným osobitnými predpismi.*) Ustanovenia § 8 platia aj pre opakované posudzovacie a schvaľovacie konanie.

(2) Pri stavbách, ktorých lehotu určila vláda (§ 4), je aj schválenie predĺženia lehoty podmienené súhlasom príslušnej vlády.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Doplnok ustanovení § 8 vyhl. č. 17/1970 Zb.

§ 11

Ustanovenie § 8 ods. 3 vyhlášky č. 17/1970 Zb. sa dopĺňa druhou vetou takto:

Začatie stavby sa nesmie povoliť ani v prípadoch, keď lehoty dodávok dohodnuté v hospodárskych zmluvách nezabezpečujú lehotu výstavby určenú podľa tejto vyhlášky.


PIATA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 12

Riešenie rozporov

V sporných prípadoch rozhoduje o spôsobe určenia lehoty výstavby na žiadosť dotknutého ústredného orgánu Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj alebo Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvo výstavby a techniky SSR (podľa príslušnosti ústredného orgánu).

§ 13

Prechodné opatrenia

(1) Pri stavbách, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška, sa nemusia meniť projektové úlohy, schválené v súlade s predpismi o lehotách výstavby platnými v čase ich schválenia, ku ktorému došlo pred účinnosťou vyhlášky, ak je lehota výstavby určená v projekte (v štádiu súhrnného projektového riešenia) podľa tejto vyhlášky kratšia ako lehota v projektovej úlohe. V týchto prípadoch sa nepoužije ani ustanovenie § 4 ods. 2 vyhlášky č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb.

(2) Stavby, ktoré sa majú podľa rozpisu štátneho plánu začať v r. 1973 a ktorých plán organizácie výstavby v projekte (v štádiu súhrnného projektového riešenia) bol už bez rozporu prerokovaný pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky v súlade so smernicami Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 5/1971 o lehotách výstavby, sa môžu realizovať v takto prerokovaných lehotách výstavby.

§ 14

Postup na rozostavaných stavbách

Podľa ustanovení tejto vyhlášky sa postupuje i v prípadoch, keď sa požaduje predĺženie lehoty výstavby pre stavby, ktorých projektová dokumentácia bola schválená pred účinnosťou vyhlášky.

§ 15

Účinnosť vyhlášky

(1) Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.

(2) Dňom účinnosti vyhlášky sa rušia smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 5/1971 o lehotách výstavby s tým, že úpravy projektovej dokumentácie urobené podľa prechodných a záverečných ustanovení v čl. 8 týchto smerníc zostávajú v platnosti.


Hlavný arbiter ČSSR:

Brandejs v. r.

Minister ČSSR pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška FVTIR a MVT ČSR a MVT SSR č. 17/1970 Zb. o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb a vyhláška FMTIR č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb.

**) § 41 vyhlášky ŠKT č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb; metodické pokyny FMTIR z 28. 8. 1971 pre vedenie stavebného denníka a montážneho denníka, uverejnené v Spravodajcovi FMTIR č. 7/1971 a registrované v čiastke 36/1971 Zb.

***) § 292 Hospodárskeho zákonníka.

) Záväzné pokyny k vyhláške č. 91/1972 Zb. o normách lehôt výstavby sú uverejnené v čiastke 6 Spravodajcu Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky ČSR a SSR, ktorú možno objednať v Poštovej novinovej službe, Praha 2, Štěpánská 27.

*) § 14 ods. 2 smerníc FMTIR č. 4/1971 o posudzovaní, štátnej expertíze a schvaľovaní prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb, uverejnených v Spravodajcovi FMTIR a MVT ČSR a MVT SSR, čiastka 3/1971, registrovaných v čiastke 28/1971 Zb.