Nariadenie vlády č. 9/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-9
Čiastka 4/1972
Platnosť od 28.02.1972 do30.09.1978
Účinnosť od 28.02.1972 do30.09.1978
Zrušený 58/1978 Zb.
Znenie 28.02.1972

9

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 3. februára 1972

o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 ods. 2 colného zákona č. 36/1953 Zb.:


§ 1

Za účelom utvorenia čo najpriaznivejších podmienok pre ďalšie rozširovanie objemu a štruktúry československých dovozov hotových výrobkov, polotovarov a surovín pochádzajúcich z rozvojových krajín sa znižujú o 50 % všetky dovozné colné sadzby uvedené v prvom diele československého colného sadzobníka a platné k 31. 12. 1971 pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín s výhradou ustanovenia § 2 tohto nariadenia.

§ 2

Zníženie colných sadzieb podľa § 1 tohto nariadenia sa nevzťahuje na tovar patriaci do týchto sadzobných čísel (položiek) prvého dielu československého colného sadzobníka:

Sadzobná položkaOpis tovaru
ex 19.Biely cukor
22 b/4.Cigarety
73.Všetka hydina (okrem pernatej zveri)
107.Pivo
118.Mäsité droby
ex 218.Koberce na podlahu (iné ako ručné výrobky), z ľanu, aj bielené, farebné, potlačené, vzorkované
ex 237.koberce na podlahu (iné ako ručne výrobky)
267.Klobúky mužské a chlapčenské
268.Klobúky ženské a dievčenské
269.Klobúky ozdobené
274.Šatstvo, bielizeň, výstrojný tovar a iné veci šité z látok, výslovne nevymenované.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.