Vyhláška č. 88/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných závierok štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-88
Čiastka 26/1972
Platnosť od 15.11.1972 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1989
Zrušený 202/1989 Zb.
Znenie 01.01.1973

88

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 8. novembra 1972

o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných závierok štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu

Federálne ministerstvo financií ustanovuje po dohode s Federálnym štatistickým úradom podľa § 35 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


Oddiel I

Rozsah úpravy

§ 1

Táto vyhláška upravuje preverovanie a schvaľovanie ročných účtovných závierok*) štátnych hospodárskych organizácií včítane odborových (generálnych) riaditeľstiev a organizácií zahraničného obchodu, s výnimkou družstevných podnikov pre zahraničný obchod (ďalej len „organizácie“).

Oddiel II

Účtovná uzávierka a ročná účtovná závierka

§ 2

(1) Po uplynutí každého kalendárneho roka vykoná organizácia účtovnú uzávierku a zostaví ročné účtovné výkazy.

(2) Pri účtovnej uzávierke postupuje organizácia podľa smerníc k účtovej osnove, doplnených podľa potreby pokynmi pre účtovnú uzávierku.

(3) Z ročných účtovných výkazov sa podľa tejto vyhlášky preveruje a schvaľuje ročná účtovná závierka, ktorú tvorí ročná súvaha a ročná výsledovka.

Oddiel III

Preverovanie správnosti ročnej účtovnej závierky

§ 3

Správnosť ročnej účtovnej závierky preverujú nadriadené orgány vo všetkých organizáciách nimi priamo riadených (ďalej len „preverujúce orgány“); pritom sa zameriavajú na preverenie ročnej účtovnej závierky z formálnej aj vecnej stránky a na preverenie preukaznosti účtovníctva.

§ 4

Pri preverovaní ročnej účtovnej závierky z formálnej stránky sa preskušuje

a) nadväznosť údajov ročnej účtovnej závierky na údaje účtovníctva (na zostatky a obraty účtov),

b) správnosť zostavenia ročnej účtovnej závierky, najmä či sa dodržiavajú väzby ukazovateľov jednak v rámci ročnej účtovnej závierky a jednak na minulú ročnú účtovnú závierku (bilančná kontinuita).

§ 5

Pri preverovaní ročnej účtovnej závierky z vecnej stránky sa preskušuje správnosť vykázaného ročného hospodárskeho výsledku; pritom sa skúma najmä správnosť

a) jednotlivých položiek ročnej účtovnej závierky, t. j. vykázaných stavov hospodárskych prostriedkov (aktív a pasív) a nákladov a výnosov s osobitným zameraním na vykázané položky časového rozlíšenia,

b) vyčíslenia tvorby a rozdelenia hospodárskeho výsledku s osobitným zameraním na povinnosti organizácie voči štátnemu rozpočtu, rozpočtom národných výborov a štátnym fondom.

§ 6

(1) Pri preverovaní preukaznosti účtovníctva treba zisťovať,

a) či sa v organizácii účtuje podľa riadnych účtovných dokladov,

b) či sa účtovné doklady sústavne preskušujú,

c) či sa účtovné doklady účtujú správnymi sumami do patričných účtovných období a na správne účty a ich strany,

d) či sa údaje o hospodárskych prostriedkoch overujú riadnymi inventarizáciami týchto prostriedkov.

(2) Preukaznosť účtovníctva možno preverovať aj v priebehu hodnoteného roka pri bežnej kontrolnej činnosti a pri periodickej revízii hospodárenia.*)

§ 7

Pred preverovaním správnosti ročnej účtovnej závierky podľa § 5 a 6 preverujúci orgán určí, v čom bude ťažisko preverovania, kde sa preverovanie obmedzí len na náhodné preskúšanie, príp. kedy nebude treba preverovať preukaznosť účtovníctva podľa § 6 z dôvodu, že táto preukaznosť sa už preverila v hospodárskom roku (pri bežnej kontrolnej činnosti alebo pri periodickej revízii hospodárenia). Preverujúci orgán pritom prihliadne na závery poslednej periodickej revízie hospodárenia, príp. finančnej alebo inej špeciálnej revízie, na výsledky bežnej kontrolnej činnosti a na výsledky preverovania správnosti minulej ročnej účtovnej závierky.

§ 8

Výsledky preverenia správnosti ročnej účtovnej závierky sa zhrnú do stanoviska preverujúceho orgánu. V tomto stanovisku sa uvedie, čo a v akom rozsahu sa pri preverovaní správnosti ročnej účtovnej závierky skúmalo; ďalej sa do stanoviska zahrnú výsledky preverenia a ich zhodnotenie, návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky, návrh na schválenie rozdelenia ročného hospodárskeho výsledku, príp. aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Pri vypracovaní stanoviska sa prihliadne na výsledky bežnej kontrolnej činnosti preverujúceho orgánu, na výsledky revízií a kontrol uskutočnených inými orgánmi a na závery periodickej revízie hospodárenia týkajúce sa hodnoteného roka.

Oddiel IV

Zameranie ročného rozboru hospodárskej činnosti organizácie

§ 9

Na podklade ročných účtovných a štatistických výkazov a ďalších podkladov (rôznych hlásení, správ, výsledkov kontrol a revízií, rozborov vykonávaných v priebehu roka a pod.) vykoná organizácia rozbor svojej celoročnej hospodárskej činnosti v spolupráci s príslušným odborovým orgánom a dohodne s ním aj spôsob prerokovania záverov tohto rozboru s pracujúcimi; jeho výsledky zhrnie do správy o výsledkoch ročného rozboru hospodárskej činnosti organizácie. V tejto správe organizácia zhodnotí svoju hospodársku činnosť a navrhne opatrenia na jej ďalšie zlepšenie a na odstránenie zistených nedostatkov.

§ 10

(1) V ročnom rozbore hospodárskej činnosti sa organizácie zamerajú najmä na zhodnotenie

a) plnenia plánu s cieľom zisťovať nielen odchýlky od ukazovateľov plánu, ale aj príčiny týchto odchýlok,

b) plnenia rozpísaných úloh a orientačných ukazovateľov štátneho hospodárskeho plánu,

c) vývoja hospodárenia organizácie v hodnotenom roku a jeho porovnania s predchádzajúcimi rokmi a na zhodnotenie hospodárskeho výsledku z hľadísk efektívnosti, hospodárnosti a uspokojovania potrieb spoločnosti,

d) opatrení, ktoré sa uskutočnili na odstránenie nedostatkov už v priebehu plnenia plánov, ako aj opatrení, ktoré sa už navrhli na utváranie podmienok pre splnenie plánovaných úloh a na zabezpečenie trvalého rozvoja organizácie,

e) opatrení urobených alebo navrhnutých na efektívnejšie využívanie materiálových, pracovných a finančných zdrojov a na zvyšovanie efektívnosti hospodárskej činnosti organizácie; pritom venujú osobitnú pozornosť rozboru nákladov, najmä materiálových,

f) opatrení urobených alebo navrhnutých na ochranu, udržiavanie a využívanie hospodárskych prostriedkov organizácie,

g) plnenia kolektívnej zmluvy, najmä podmienok rozvoja pracovnej iniciatívy, socialistického súťaženia, vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia, ako aj plnenia opatrení na zvyšovanie starostlivosti o pracujúcich,

h) plnenia opatrení, ktoré sa schválili na záverečnom hodnotení činnosti organizácie v minulom roku.

(2) V ročnom rozbore hospodárskej činnosti organizácie sa ďalej zhodnotia skutočnosti, ku ktorým sa prihliada pri určení podielov na hospodárskych výsledkoch**) a pri hodnotení riadiacej činnosti vedúcich pracovníkov.***)

Oddiel V

Záverečné hodnotenie

§ 11

(1) Ročná účtovná závierka, stanovisko preverujúceho orgánu a správa o výsledkoch ročného rozboru hospodárskej činnosti organizácie sa prerokúvajú na záverečnom hodnotení činnosti organizácie, ktorému predsedá zástupca preverujúceho orgánu.

(2) Záverečné hodnotenie činnosti organizácie sa uskutoční až po zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, najneskôr však do konca mája roka nasledujúceho po hodnotenom roku. Preverujúce orgány môžu túto lehotu pre organizácie nimi riadené skrátiť. Miesto a deň vykonávania záverečného hodnotenia určí vedúci hodnotenej organizácie po dohode s preverujúcim orgánom.

§ 12

(1) Na záverečné hodnotenie musia byť písomne prizvaní zástupcovia príslušnej pobočky banky, okresnej finančnej správy, poverenej správou finančných vzťahov hodnotenej organizácie k štátnemu rozpočtu (štátnym fondom), a orgánov určených nadriadeným orgánom; pri organizáciách riadených národnými výbormi sa musí prizvať - pokiaľ nepredsedá záverečnému hodnoteniu - zástupca finančného odboru národného výboru, do pôsobnosti ktorého spadá správa odvodov (dôchodkovej dane) hodnotenej organizácie plynúcich do rozpočtu národného výboru. Vedúci hodnotenej organizácie ďalej na záverečné hodnotenie prizve zástupcov straníckych a odborových orgánov a mládežníckej organizácie; podľa svojej úvahy môže prizvať zástupcov ďalších orgánov.

(2) Pozvánku na účasť na záverečné hodnotenie treba zaslať všetkým prizvaným najmenej desať dní pred jeho konaním; pritom treba zabezpečiť, aby sa prizvaní mohli včas oboznámiť s ročnou účtovnou závierkou, so stanoviskom preverujúceho orgánu a so správou o výsledkoch ročného rozboru hospodárskej činnosti organizácie.

Oddiel VI

Schválenie ročnej účtovnej závierky

§ 13

(1) Po zhodnotení hospodárskej činnosti organizácie rozhodne v mene preverujúceho orgánu predsedajúci záverečného hodnotenia

a) o schválení ročnej účtovnej závierky,

b) o schválení rozdelenia ročného hospodárskeho výsledku,

c) o opatreniach navrhovaných na zlepšenie hospodárskej činnosti organizácie a na odstránenie zistených nedostatkov.

(2) Schválením ročnej účtovnej závierky a schválením rozdelenia ročného hospodárskeho výsledku nie je dotknuté vymeriavacie konanie pri odvodoch a daniach a vykonávanie periodických revízií hospodárenia, finančných revízií a kontrol.

§ 14

(1) Ročná účtovná závierka sa schvaľuje bez výhrady alebo s výhradou. Ak sa po zostavení ročnej účtovnej závierky zistia nedostatky, ktoré nemožno odstrániť do záverečného hodnotenia, schváli sa ročná účtovná závierka s výhradou odstránenia týchto nedostatkov; súčasne sa určia opatrenia na nápravu, lehoty na splnenie týchto opatrení a spôsob kontroly. Až po splnení týchto opatrení a po ich kontrole sa ročná účtovná závierka považuje za schválenú.

(2) O prerokovaní, zhodnotení a schválení ročnej účtovnej závierky sa musí urobiť zápisnica, ktorá sa zašle všetkým prizvaným na záverečné hodnotenie. Vedúci hodnotenej organizácie upovedomí o záveroch zo záverečného hodnotenia pracujúcich organizácie.

§ 15

Ak zástupca finančnej správy alebo finančného odboru národného výboru (§ 12 ods. 1) so schválením ročnej účtovnej závierky, príp. so schválením rozdelenia ročného hospodárskeho výsledku nesúhlasí, rozhodne o schválení najneskôr do 15. júna roka nasledujúceho po hodnotenom roku orgán nadriadený preverujúcemu orgánu po dohode s krajskou finančnou správou (finančným odborom krajského národného výboru); ak je preverujúcim orgánom ústredný orgán (krajský národný výbor), rozhodne o schválení tento orgán po dohode s krajskou finančnou správou (finančným odborom krajského národného výboru).


Oddiel VII

Záverečné ustanovenia

§ 16

Súhrnné ročné účtovné závierky zostavené na úrovni nadriadených orgánov (odborových riaditeľstiev, generálnych riaditeľstiev) za celú výrobnú hospodársku jednotku, pokiaľ jednotlivé ústredné orgány v rámci svojej pôsobnosti neustanovia inak, sa podľa tejto vyhlášky nepreverujú a neschvaľujú.

§ 17

Ustanovenia tejto vyhlášky sa použijú aj na preverovanie a schvaľovanie účtovnej závierky zostavenej ku dňu zrušenia organizácie.

§ 18

Preverenie správnosti ročnej účtovnej závierky podľa tejto vyhlášky netreba, ak ho v plnom rozsahu a pred uskutočnením záverečného hodnotenia nahradí periodická revízia hospodárenia.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973; jej ustanovenia sa použijú už na preverenie a schválenie ročných účtovných závierok zostavených k 31. decembru 1972.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 14 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.

*) Vyhláška č. 163/1971 Zb. o vykonávaní periodických revízií hospodárenia.

**) § 27 vyhlášky č. 158/1970 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce v znení vyhlášky č. 165/1971 Zb.

***) Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 24. februára 1971 č. 9/1971 Ú. v. ČSR a č. 8/1971 Ú. v. SSR o hmotnej zainteresovanosti vedúcich hospodárskych pracovníkov registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 6/1971.