Zákon č. 85/1972 Zb.Zákon o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-85
Čiastka 25/1972
Platnosť od 10.11.1972 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1973 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.
Znenie 01.01.1973

85

ZÁKON

z 1. novembra 1972

o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Hospodárska kooperácia so zahraničím sa môže uskutočniť iba na základe zmluvy upravujúcej hospodársku kooperáciu (ďalej len „zmluva o hospodárskej kooperácii“). Túto zmluvu môžu uzavrieť československé organizácie len po udelení povolenia podľa § 2 tohto zákona alebo s podmienkou, že zmluva nadobudne platnosť až po udelení tohto povolenia.

(2) Zmluva o hospodárskej kooperácii je bez povolenia podľa § 2 tohto zákona neplatná.

(3) Hospodárskou kooperáciou sa na účely tohto zákona rozumie spolupráca so zahraničnými právnickými a fyzickými osobami pri výrobe, včítane vedecko-technickej spolupráce s ňou súvisiacej a včítane špecializácie výrobných programov.

§ 2

(1) Povolenie na uzavretie zmluvy o hospodárskej kooperácii udieľa federálny ústredný orgán štátnej správy alebo ústredný orgán štátnej správy republiky, ktorý riadi československú organizáciu, ktorá má zmluvu uzavrieť.

(2) Družstevným organizáciám udieľajú povolenie národné zväzy družstiev alebo Ústredná rada družstiev riadiaca organizáciu, ktorá má zmluvu uzavrieť.

(3) Vlády republík ustanovia nariadením, ktoré ústredné orgány štátnej správy republiky sú príslušné udieľať povolenie na uzavretie zmluvy o hospodárskej kooperácii jednotným roľníckym družstvám a organizáciám riadeným národnými výbormi.

(4) Povolenie na uzavretie zmluvy o hospodárskej kooperácii môžu vydať orgány na to príslušné podľa odseku 1 až 3 iba po predchádzajúcom súhlase Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej.

(5) Pri rozhodovaní o povolení prihliadne príslušný orgán na účelnosť navrhovanej hospodárskej kooperácie z hľadiska jednotnej štátnej hospodárskej politiky. V rámci svojej pôsobnosti bude predovšetkým prihliadať na koncepciu rozvoja výrobného odvetvia alebo odboru, na zamýšľané hospodárske alebo technické výsledky, ako aj na dôsledky navrhovanej kooperácie v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím a vo finančnej oblasti aj na medzinárodné záväzky, ktorými je Československá socialistická republika viazaná.

§ 3

Pre konanie o udelenie povolenia podľa § 2 neplatí ustanovenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); orgán príslušný na vydanie povolenia podľa § 2 ustanoví po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj, Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou spôsob, ktorým sa podáva žiadosť o povolenie.

§ 4

Povolenie udelené podľa § 2 neoprávňuje československé organizácie na zahraničnoobchodnú činnosť a nenahrádza povolenie potrebné podľa zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.

§ 5

Vláda Československej socialistickej republiky môže ustanoviť, v ktorých jednotlivých prípadoch netreba na uzavretie zmluvy o hospodárskej kooperácii udeliť povolenie podľa § 2.

§ 6

Ustanovenia tohto zákona platia aj pre dohody, ktorými sa zrušujú zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím.


§ 7

Zrušuje sa úprava ministra zahraničného obchodu zo 14. augusta 1968 o vykonávaní priemyslovej kooperácie so zahraničnými firmami, ktorej vydanie bolo oznámené v čiastke 34/1968 Zb.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.