Vyhláška č. 83/1972 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Michalovciach, ktorou sa určuje ďalší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-83
Čiastka 24/1972
Platnosť od 31.10.1972
Účinnosť od 31.10.1972
Aktuálne znenie 31.10.1972

83

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Michalovciach

z 1. júla 1972,

ktorou sa určuje ďalší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Michalovciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebné úrady:

1. Mestský národný výbor so sídlom v Strážskom, okres Michalovce a

2. Miestny národný výbor so sídlom v Pavlovciach nad Úhom, okres Michalovce.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Balasič v. r.

Predseda:

Ing.Kormanik v. r.