Nariadenie vlády č. 80/1972 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-80
Čiastka 24/1972
Platnosť od 31.10.1972 do18.12.1990
Účinnosť od 31.10.1972 do18.12.1990
Zrušený 517/1990 Zb.
Znenie 31.10.1972

80

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 11. októbra 1972

o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky:


§ 1

Z územia Západoslovenského kraja sa odčleňuje časť územia obce Hokovce v okrese Levice vo výmere 48 ha, 24 a a 94 m2 a časť územia obce Slatina v okrese Levice vo výmere 10 ha, 23 a a 30 m2, spolu 58 ha, 48 a a 24 m2, a tieto časti sa pričleňujú k územiu Stredoslovenského kraja a pripájajú sa k priľahlému územiu obce Dudince v okrese Zvolen.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prof. Dr. Colotka v. r.