Vyhláška č. 75/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-75
Čiastka 23/1972
Platnosť od 06.10.1972
Účinnosť od 21.10.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VI odseku 1 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 17. marcom 1972.

Aktuálne znenie 21.10.1972

75

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. septembra 1972

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom


Dňa 17. marca 1972 bola v Prahe podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom.

Podľa svojho článku VI odseku 1 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 17. marcom 1972.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Dánskeho kráľovstva, majúc na pamäti svoj spoločný záujem na rozširovaní obchodu, ktorý sa rozvíjal v rámci predchádzajúcej Dlhodobej obchodnej dohody, berúc do úvahy priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj obchodu medzi oboma krajinami, prajúc si uľahčiť a prehĺbiť obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok I

1. Zmluvné strany sa budú usilovať o zabezpečenie harmonického a vzájomne výhodného rozvoja obchodu medzi oboma krajinami tým, že si budú navzájom poskytovať priaznivé podmienky pre podstatné zvýšenie tohto obchodu s cieľom, aby bol tým utvorený základ pre stály rozvoj hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.

2. Zmluvné strany budú pokračovať v politike odstraňovania akýchkoľvek prekážok vo voľnej výmere tovaru medzi trhmi oboch krajín a budú sa usilovať o rozšírenie druhov tovaru vo vzájomnom obchode.

Článok II

1. Vzájomný obchod medzi oboma krajinami sa bude spravovať Všeobecnou dohodou o clách a obchode (GATT), ktorej členmi je Československá socialistická republika i Dánske kráľovstvo.

2. Výmena tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom sa bude vykonávať podľa ustanovení tejto dohody a na základe ročných protokolov, ktoré budú tvoriť nedeliteľnú časť tejto dohody.

3. Úrady oboch zmluvných strán budú vydávať všetky povolenia - včítane dovozných a vývozných licencií, pokiaľ sa vyžadujú, až do množstva alebo hodnôt tovaru zahrnutého do tovarových listín pripojených k ročným protokolom.

Článok III

Kontrakty na tovar a služby podľa tejto dohody sa budú uzavierať medzi československými právnickými osobami oprávnenými podľa československých zákonov na zahraničnoobchodnú činnosť a právnickými osobami so sídlom a fyzickými osobami s bydliskom v Dánsku.

Článok IV

1. Zmluvné strany zriaďujú Zmiešanú komisiu, ktorá bude skúmať a kontrolovať správne plnenie tejto dohody. Zmiešaná komisia bude prerokúvať minulý priebeh vzájomného obchodu a iné otázky súvisiace s hospodárskymi vzťahmi medzi oboma krajinami, bude predkladať návrhy a odporúčania pre príslušné vlády za účelom priaznivého riešenia jednotlivých otázok a bude uzavierať ročné protokoly spomenuté v článku II odseku 2.

2. Zmiešaná komisia sa bude schádzať aspoň raz za rok, striedavo v Prahe a v Kodani. Mimoriadne zasadnutia Zmiešanej komisie sa budú zvolávať na požiadanie jednej zo strán a uskutočnia sa najneskôr do 30 dní po takej žiadosti v mieste, ktoré sa vzájomne dohodne. Na programe mimoriadneho zasadnutia budú jednotlivé otázky týkajúce sa obchodu, na prerokovaní ktorých bude mať ktorákoľvek zo zmluvných strán záujem.

Článok V

Platby medzi oboma krajinami sa budú vykonávať vo vymeniteľných menách v súlade s devízovými predpismi platnými v každej z oboch krajín.

Článok VI

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a bude platiť do 31. decembra 1974. Nahrádza Dlhodobú obchodnú a platobnú dohodu medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom podpísanú 9. júna 1966 v Kodani.

2. S prihliadnutím na svoje medzinárodné záväzky zmluvné strany si vyhradzujú právo začať rokovanie o nevyhnutných úpravách tejto dohody, pričom však také zmeny sa nemôžu dotknúť základných cieľov tejto dohody týkajúcich sa podpory obchodu medzi oboma krajinami.

3. Platnosť tejto dohody sa predĺži mlčky vždy o dobu jedného roka, ak jedna zo zmluvných strán ju nevypovie tri mesiace pred skončením jej platnosti.

4. Ukončenie tejto dohody nebude mať žiadny vplyv na platnosť a plnenie kontraktov uzavretých medzi organizáciami, inštitúciami a podnikmi oboch krajín v priebehu platnosti tejto dohody.

Spísané v Prahe 17. marca 1972 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. A. Barčák v. r.

Za vládu

Dánskeho kráľovstva:

Ivar Norgaard v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.