Vyhláška č. 74/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-74
Čiastka 23/1972
Platnosť od 06.10.1972 do22.06.1998
Účinnosť od 21.10.1972 do22.06.1998
Zrušený 21/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 nadobudla Dohoda platnosť 28. júnom 1972.

Znenie 21.10.1972

74

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. augusta 1972

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Dňa 2. februára 1972 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Podľa svojho článku 13 nadobudla Dohoda platnosť 28. júnom 1972.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky,

vedené snahou ďalej prehlbovať priateľské vzťahy medzi národmi oboch štátov, usilujúc sa o utvorenie najpriaznivejších podmienok pre vzájomné poznávanie úspechov pri výstavbe socializmu a komunizmu a majúc za cieľ podporovať a ďalej rozširovať vzájomný cestovný ruch, uzavreli túto dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozširovať a prehlbovať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, smerujúcu k zlepšeniu vzájomného poznávania života ľudu oboch štátov, ich histórie a výsledkov dosiahnutých pri budovaní socializmu.

Článok 2

Zmluvné strany budú všestranne podporovať rozvoj všetkých foriem cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou, a to najmä

- organizovaný a neorganizovaný cestovný ruch,

- turistiku mládeže,

- cestovný ruch uskutočňovaný príslušnými orgánmi odborových organizácií,

- tematické odborné zájazdy, včítane ciest na kongresy, sympóziá, výstavy, športové akcie, hudobné a divadelné festivaly,

- návštevy medzi podnikmi, organizáciami, mestami, okresmi a krajmi na základe družby,

- cesty turistov z tretích krajín do ČSSR alebo BĽR prostredníctvom organizácií cestovného ruchu.

Článok 3

Zmluvné strany budú uskutočňovať opatrenia na uľahčenie hraničných formalít, včítane úprav smerujúcich k zjednodušeniu náležitostí cestovných dokladov spojených s prechodom hraníc turistami oboch štátov.

Článok 4

Zmluvné strany budú uskutočňovať opatrenia na zlepšenie dopravného spojenia medzi oboma štátmi, a to najmä

- rozširovaním pravidelného aj nepravidelného leteckého spojenia,

- zlepšovaním a rozširovaním pravidelných i mimoriadnych vlakových spojení,

- zriaďovaním sezónnych autobusových liniek,

- utváraním priaznivejších podmienok pre motorizovaných turistov.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj stálej úzkej spolupráce medzi vrcholnými orgánmi cestovného ruchu oboch štátov, ako aj medzi ďalšími orgánmi, organizáciami a inštitúciami zúčastnenými na rozvoji a uskutočňovaní cestovného ruchu.

Článok 6

Zmluvné strany budú ďalej rozširovať spoluprácu orgánov cestovného ruchu svojich štátov v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a uskutočňovať výmenu skúseností z činnosti v tejto oblasti.

Článok 7

Zmluvné strany budú dbať na to, aby si príslušné orgány a organizácie cestovného ruchu oboch štátov vzájomne systematicky vymieňali skúsenosti, údaje, informácie a ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa cestovného ruchu.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať výmenu skúseností a stretnutia pracovníkov jednotlivých orgánov a organizácií cestovného ruchu, a to najmä pokiaľ ide o výstavbu a úpravy objektov cestovného ruchu, činnosť podnikov cestovného ruchu, vedeckú dokumentáciu, štatistiku. Za účelom prípravy kádrov a zvyšovania ich kvalifikácie budú podporovať vzájomnú výmenu pracovníkov cestovných kancelárií, hotelov a reštaurácií.

Článok 9

Zmluvné strany zabezpečia, aby sa vhodným propagačným, informačným a náborovým pôsobením zlepšovala informovanosť občanov jedného štátu o možnostiach cestovania na územie druhého štátu, čím sa bude prispievať k rozšíreniu vzájomnej návštevnosti.

Článok 10

Každá zo zmluvných strán môže zriadiť na území druhého štátu informačné stredisko cestovného ruchu. Zriadenie a činnosť týchto stredísk, ich práva a povinnosti sa spravujú právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Článok 11

Úhrady za vzájomný cestovný ruch sa budú vykonávať podľa zmluvnej úpravy platnej medzi oboma zmluvnými stranami a spôsobom dohodnutým finančnými orgánmi oboch zmluvných strán.

Článok 12

Príslušné orgány zmluvných strán budú vždy na určité časové obdobia dojednávať protokoly, v ktorých určia podrobné formy vykonávania tejto Dohody.

Článok 13

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa právnych predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 14

Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie 5 rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

Dané v Prahe 2. februára 1972 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

RSDr. Emil Mišovský v. r.

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky:

Petko Todorov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.