Vyhláška č. 71/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-71
Čiastka 22/1972
Platnosť od 19.09.1972 do24.09.1998
Účinnosť od 04.10.1972 do24.09.1998
Zrušený 45/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 21 Dohoda nadobudla platnosť 2. marcom 1972.

Znenie 04.10.1972

71

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. júla 1972

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Dňa 8. decembra 1970 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 21 Dohoda nadobudla platnosť 2. marcom 1972.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky, vedené prianím upraviť prepravu osôb a nákladov dopravnými prostriedkami cestnej dopravy medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom jej územím sa dohodli takto:

I. Preprava cestujúcich

Článok 1

1. Pravidelné autobusové trate medzi oboma štátmi, ako aj v tranzite ich územím, môžu byť v prevádzke len na základe povolenia.

2. Príslušné orgány každej zmluvnej strany vydávajú povolenia na tú časť trate, ktorá prechádza ich územím.

Článok 2

1. Opakujúce sa prepravy skupín cestujúcich tranzitom cez územie druhej Zmluvnej strany, keď sa pri spiatočnej ceste prepravuje iná skupina cestujúcich než pri ceste tam, sa môžu uskutočňovať len na základe povolenia.

2. Príslušné orgány zmluvných strán si navzájom každoročne odovzdajú povolenia, a to v medziach kontingentu dohodnutého na budúci rok.

3. Ak počet odovzdaných povolení bude nedostačujúci, príslušné orgány Zmluvných strán si môžu v priebehu roka odovzdať ďalšie požadované povolenia.

Článok 3

Prepravy cestujúcich, s výnimkou prepráv uvedených v článkoch 1 a 2 tejto Dohody, nepodliehajú povoľovaciemu konaniu.

Článok 4

Pri prepravách cestujúcich, s výnimkou prepráv uvedených v článku 1 tejto Dohody, musí byť v každom autobuse zoznam prepravovaných osôb. Jeho obsah a spôsob vypĺňania dohodne zmiešaná komisia.

II. Preprava nákladov

Článok 5

1. Cesty nákladných vozidiel uskutočňované na území alebo z územia druhej zmluvnej strany alebo tranzitom cez jej územie podliehajú povoleniu.

2. Príslušné orgány zmluvných strán si každoročne navzájom odovzdávajú povolenia, a to v medziach kontingentu dohodnutého na budúci rok.

3. Ak počet povolení bude nedostačujúci, príslušné orgány zmluvných strán môžu vydať v priebehu roka ďalšie požadované povolenia.

Článok 6

Cesty špeciálnych vozidiel, ktoré sú so zreteľom na ich konštrukciu určené na iné účely, než je preprava osôb alebo nákladov a prepravy

a) sťahovaných zvrškov,

b) vecí určených na veľtrhy a výstavy,

c) zvierat, vozidiel a športového náradia, určených na športové podujatia,

d) divadelných dekorácií, rekvizít a hudobných nástrojov, určených na umelecké vystúpenia,

e) predmetov a zariadení pre rozhlasové a televízne nahrávky a filmové nakrúcania,

f) rakiev, prípadne popolníc s ostatkami zomretých,

g) poškodených vozidiel, ako aj nimi prepravovaných nákladov,

ako aj cesty prázdnych nákladných vozidiel súvisiace s týmito prepravami sa budú uskutočňovať spôsobom ustanoveným zmiešanou komisiou.

Článok 7

1. Ak presahuje váha, prípadne rozmery použitého vozidla alebo prepravovaného nákladu najväčšiu váhu alebo rozmery prípustné na území druhej zmluvnej strany, vyžaduje sa pre túto prepravu okrem povolenia podľa článku 5 odseku 1 tejto Dohody ešte osobitné povolenie príslušných orgánov tejto zmluvnej strany.

2. Každá zmluvná strana si tiež vyhradzuje právo požadovať osobitné povolenie na prepravu nebezpečného nákladu.

Článok 8

Prepravy nákladov vozidlami cestnej dopravy podľa tejto Dohody sa vykonávajú na základe nákladného listu, ktorý sa používa v medzinárodnej cestnej doprave.

III. Všeobecné ustanovenia

Článok 9

1. Rozsah platnosti a druh povolení podľa článku 1 odseku 1, článku 2 odseku 1, článku 5 odseku 1 a článku 7 tejto Dohody a podmienky ich vydávania a používania dohodne zmiešaná komisia.

2. Zmiešaná komisia dohodne výšku kontingentu podľa článku 2 odseku 2 a podľa článku 5 odseku 2 tejto Dohody a termín ich vzájomného odovzdávania.

Článok 10

Prepravy cestujúcich a prepravy nákladov podľa tejto Dohody môžu vykonávať dopravcovia, ktorí majú sídlo na území jednej zo zmluvných strán a ktorí podľa vnútroštátnych predpisov svojej krajiny sú oprávnení uskutočňovať medzinárodnú cestnú dopravu.

Článok 11

1. Dopravcovia jednej zo zmluvných strán môžu uskutočňovať prepravy osôb alebo nákladov medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany iba na základe osobitného povolenia vydaného príslušným orgánom tejto zmluvnej strany.

2. Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu prepravovať náklady z územia druhej zmluvnej strany na územie tretieho štátu tranzitom cez územie svojho štátu. V ostatných prípadoch, len ak dostanú súhlas príslušných orgánov druhej zmluvnej strany.

Článok 12

Zoznam prepravovaných osôb, ako aj povolenia, vyžadované podľa tejto Dohody musia sprevádzať vozidlo po území druhej zmluvnej strany a musia sa predložiť na žiadosť príslušných orgánov tejto zmluvnej strany.

Článok 13

1. Prepravy uskutočňované podľa tejto Dohody po území druhej zmluvnej strany podliehajú daniam a poplatkom ustanoveným platnými vnútroštátnymi predpismi tohto štátu.

2. Zmiešaná komisia, predvídaná článkom 19 tejto Dohody, môže však na základe vzájomnosti ustanoviť oslobodenie alebo zníženie týchto daní a poplatkov.

Článok 14

Každá zmluvná strana uznáva vodičské preukazy druhej zmluvnej strany.

Článok 15

Palivo a pohonné hmoty obsiahnuté v obvyklých nádržiach motorových vozidiel sú oslobodené od poplatkov a dovozného cla.

Článok 16

Platby vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody sa vyrovnávajú podľa platobných dohôd zaväzujúcich obe zmluvné strany.

Článok 17

Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu na zabezpečenie prepráv podľa tejto Dohody zriadiť na území druhej zmluvnej strany svoje zastúpenie.

Článok 18

Ustanovenie tejto Dohody neplatí pre pohraničný cestný tranzit osôb a nákladov.

Článok 19

Príslušné orgány zmluvných strán:

a) ustanovujú vo Vykonávacom protokole spôsob vykonávania tejto Dohody;

b) zriaďujú zmiešanú komisiu, ktorá ich splnomocnila na vykonávania zmien a doplnení Vykonávacieho protokolu.

Článok 20

V prípadoch, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané, sa použijú vnútroštátne predpisy každej zo zmluvných strán.

Článok 21

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátneho práva každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti jeden rok začínajúc dňom, keď nadobudla platnosť, a bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie nótou najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby jej platnosti.

Dané v Prahe 8. decembra 1970 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Knížka v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Zajfryda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.