Vyhláška č. 70/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-70

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 22/1972
Platnosť od 19.09.1972
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 24 nadobudla Dohoda platnosť 13. júlom 1972. Pre ČR bola zrušená oznámením MZV ČR č. 188/1996 Sb. s účinnosťou od 22. mája 1996.

Aktuálne znenie 26.05.2006

70

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. júla 1972

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci


Dňa 28. februára 1972 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci.

Podľa svojho článku 24 nadobudla Dohoda platnosť 13. júlom 1972.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto dohoda výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík

- v súlade so zásadami Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík zo 6. mája 1970,

- usilujúc sa o ďalší rozvoj, prehĺbenie a upevnenie priateľstva a bratských vzťahov medzi československým a sovietskym ľudom, založených na zásadách socialistického internacionalizmu,

- vedené základnými záujmami výstavby socializmu a komunizmu v oboch krajinách a upevnenia ideovej jednoty na zásadách marxizmu-leninizmu, súc presvedčené, že vzájomné kultúrne a vedecké styky slúžia týmto záujmom, hlbšiemu vzájomnému poznávaniu a zbližovaniu národov oboch krajín a že plnia dôležitú úlohu vo vzájomnom poznávaní a obohacovaní národných kultúr,

- vychádzajúc z pokrokových tradícií a z dosiahnutých výsledkov dlhoročných kultúrnych a vedeckých stykov oboch krajín a opierajúc sa o pozitívne skúsenosti získané pri plnení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci z 23. apríla 1966,

- vyjadrujúc prianie aj naďalej venovať neochabujúcu pozornosť všestrannému prehlbovaniu a zvyšovaniu účinnosti vzájomnej kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík,

sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu o kultúrnej a vedeckej spolupráci a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Chňoupka Bohuslava,
ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky,

vláda Zväzu sovietskych socialistických republík

Gromyka Andreja Andrejeviča,
ministra zahraničných vecí Zväzu sovietskych socialistických republík,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú aj naďalej rozvíjať a prehlbovať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, kultúry, literatúry a umenia, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, zdravotníctva, turistiky, telesnej výchovy, športu a v ďalších oblastiach.

Článok 2

Zmluvné strany budú sústavne oboznamovať pracujúci ľud svojej krajiny so socialistickou a komunistickou výstavbou v druhej krajine, s politickým, hospodárskym a kultúrnym životom jej národov, ako aj s uskutočňovaním a výsledkami spolupráce medzi oboma krajinami.

Článok 3

Zmluvné strany budú na základe zásad bratskej vzájomnej pomoci všemožne rozvíjať a prehlbovať spoluprácu vo všetkých oblastiach prírodných, technických a spoločenských vied v záujme úspešného vyriešenia úloh komunistickej a socialistickej výstavby. Za týmto účelom budú najmä:

- rozvíjať kooperáciu a špecializáciu v jednotlivých oblastiach vedy,

- vykonávať bilaterálne a multilaterálne vedecké výskumy, utvárať spoločné vedeckovýskumné koordinačné orgány a redakčné kolektívy,

- pomáhať vo vydávaní spoločných zborníkov, v publikácii článkov a jednotlivých vedeckých prác,

- podporovať utvorenie spoločných vedeckovýskumných ústavov a vedeckých laboratórií, ako aj vypracovanie a zavádzanie iných účelných foriem spolupráce, zameraných na rozvoj vedeckej činnosti,

- napomáhať rozvoj spolupráce v oblasti spoločenských vied, spoločné rozpracovanie problémov spojených s komunistickou a socialistickou výstavbou, utvorenie pracovných komisií a stálych pracovných skupín pre tieto otázky,

- vymieňať si skúsenosti o internacionálnej výchove pracujúcich, koordinovať činnosť zameranú na vypracovanie účelných opatrení pre ďalšiu propagáciu marxisticko-leninského učenia a aktívne zabraňovanie prenikaniu buržoáznej ideológie,

- všemožne napomáhať rozširovanie a prehlbovanie priamej spolupráce medzi akadémiami vied, vedeckými výskumnými ústavmi a vedeckými organizáciami,

- podporovať výmenu vedcov, vedeckých pracovníkov a odborníkov na uskutočňovanie vedeckovýskumných prác za účelom prednášok a výmeny skúseností,

- podporovať a všestranne napomáhať rozvoj vedeckých výskumov v oblasti dejín a kultúry národov druhej strany.

Článok 4

Zmluvné strany budú napomáhať uskutočňovanie širokého programu spolupráce a výmeny skúseností v oblasti vysokého, stredného všeobecno vzdelávacieho a stredného odborného školstva, osvety, odbornej technickej výučby. Za týmto účelom budú najmä:

- napomáhať nadväzovanie a prehlbovanie priamej spolupráce medzi vysokými, strednými všeobecnovzdelávacími, strednými odbornými a učňovskými školami, jednotlivými katedrami, vedeckovýskumnými ústavmi v oblasti učebnovýchovnej a vedeckej práce a zavádzania najmodernejších metód výučby, ako aj medzi spoločenskými organizáciami týchto škôl a ústavov, medzi redakciami vedeckých a pedagogických časopisov,

- napomáhať výmenu učiteľov, predovšetkým učiteľov spoločenských vied, pedagógov-lingvistov, literárnych vedcov na pôsobenie na vysokých a stredných školách druhej strany, na zvyšovanie kvalifikácie, prednášky a referáty, konzultácie atď.,

- navzájom umožňovať úplné aj čiastočné štúdium študentov a ašpirantov na univerzitách a iných vysokých školách oboch krajín,

- spolupracovať v oblasti prípravy vedeckých kádrov, najmä v príprave doktorských alebo kandidátskych dizertácií a ich obhájenia v druhej krajine,

- navzájom uznávať diplomy o ukončení univerzít a iných vysokých škôl, vysvedčenia o ukončení stredných škôl, ako aj diplomy potvrdzujúce udelenie vedeckej hodnosti,

- umožňovať na základe vzájomnej dohody učiteľom, vedeckým pracovníkom katedier, mladým odborníkom, ktorí absolvovali univerzitu alebo inú vysokú školu, študijné cesty do druhej krajiny za účelom zvyšovania kvalifikácie, špecializácie a zbierania vedeckých materiálov,

- uskutočňovať výmenu študentov univerzít a iných vysokých škôl, študujúcich na stredných, všeobecnovzdelávacích, stredných odborných a učňovských školách za účelom výrobno-študijnej praxe, navštevovania jazykových kurzov, seminárov a študijných ciest,

- podporovať výučbu jazyka, literatúry, dejín a geografie druhej strany na vysokých a iných školách,

- napomáhať utváranie katedier (oddelení) jazykov národov Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík na vysokých školách druhej strany,

- zabezpečovať sústavnú koordináciu učebného materiálu pre učebnice literatúry, dejín, geografie v kapitolách týkajúcich sa oboch strán, ako aj napomáhať prípravu učebnej látky o druhej strane, v prípade nevyhnutnosti utvárať zmiešané komisie na uskutočňovanie týchto úloh.

Článok 5

Zmluvné strany budú napomáhať rozvíjanie stykov v zdravotníctve v súlade s platným dohovorom o spolupráci v zdravotníctve.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať tieto opatrenia v oblasti kultúry a umenia:

- priame styky medzi vedúcimi orgánmi v oblasti kultúry, literatúry a vydavateľstiev, všetkých druhov umenia, knihovníctva, múzeí, archívov, ochrany pamätníkov kultúry, medzi tvorivými zväzmi, spoločnosťami pre šírenie znalostí, organizáciami a kultúrnymi a umeleckými inštitúciami, spoločenskými a mládežníckymi organizáciami, krajmi a mestami udržiavajúcimi stále priateľské styky, ako aj medzi predstaviteľmi tvorivej inteligencie a kultúrnymi činiteľmi oboch strán,

- všetky účelné formy spolupráce v kultúrnej oblasti, včítane organizovania festivalov umenia, dní kultúry, stretnutí a diskusií o aktuálnych ideovo-
-umeleckých problémoch,

- spoluprácu pri príprave a zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov umenia a prekladateľov krásnej literatúry,

- spoluprácu medzi vydavateľskými organizáciami a organizáciami knižnej distribúcie, vzájomné prekladanie najzaujímavejších kníh v oblasti krásnej, mládežníckej, detskej, vedeckej a vedecko-populárnej literatúry druhej strany,

- vydávanie a propagovanie prác venovaných dejinám, kultúre a súčasnému životu druhej strany,

- vydávanie spoločných prác o aktuálnych problémoch súčasnosti,

- rozširovanie a propagáciu literatúry druhej strany, uskutočňovanie dekád kníh a organizáciu výstav,

- predvádzanie, interpretáciu a propagáciu hudobných diel a publikácií, divadelných hier, premietanie filmov, predvádzanie diel výtvarného umenia a organizáciu umeleckých výstav,

- vzájomné návštevy predstaviteľov tvorivej inteligencie, kultúrnych a umeleckých činiteľov za účelom oboznámenia sa s umeleckými dielami druhej strany a tvorivé stretnutia,

- vzájomné pozývanie a organizáciu pohostinských vystúpení profesionálnych a ochotníckych umeleckých kolektívov i jednotlivých umelcov,

- prehlbovanie spolupráce v oblasti vedecko-výchovnej a tvorivej práce a efektívnej propagácie úspechov v oblasti kultúry oboch krajín.

Článok 7

Zmluvné strany budú:

- utvárať náležité podmienky pre šírenie a popularizáciu filmov druhej strany,

- napomáhať spoločnú výrobu filmov a vzájomne si preukazovať služby,

- zúčastňovať sa na národných a medzinárodných filmových festivaloch organizovaných druhou stranou,

- podporovať výmenu filmových pracovníkov a odborníkov,

- napomáhať výmenu skúseností v oblasti ekonomiky filmovej výroby a filmovej techniky a spoluprácu vedeckovýskumných filmových organizácií.

Článok 8

Zmluvné strany umožnia na základe svojich právnych predpisov návštevy občanov druhej strany vo verejných knižniciach, archívoch, múzeách a iných podobných inštitúciách za účelom využitia ich zbierok na vedeckovýskumnú prácu.

Článok 9

Zmluvné strany budú zabezpečovať vzájomnú informáciu a všemožne napomáhať širokú popularizáciu a propagovanie úspechov druhej strany v oblasti vedy, školstva, literatúry a umenia. Za týmto účelom budú obe strany podporovať:

- spoluprácu a prehlbovanie priamych stykov medzi organizáciami novinárov, tlačovými agentúrami, redakciami novín a vedeckých a umeleckých časopisov,

- výmenu novinárov a dopisovateľov,

- zverejňovanie materiálov o politickom, hospodárskom, vedeckom a kultúrnom živote druhej strany,

- zasielanie článkov, fotografií a iných materiálov, ich vzájomnú publikáciu v ústrednej, republikovej, krajskej a odbornej tlači,

- spoluprácu v príprave a zvyšovaní odbornosti novinárov,

- výmenu jednotlivých a periodických publikácií, názorných pomôcok, učebných filmov, ako aj iných informačných materiálov a dokumentov medzi vedeckými, školskými a kultúrnymi inštitúciami a tvorivými zväzmi,

- vydávanie časopisov v jazykoch druhej strany, určených na šírenie na jej území, v súlade s právnymi predpismi tejto strany.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať úzku spoluprácu v oblasti televízie a rozhlasu. Za týmto účelom obe strany budú najmä:

- uskutočňovať spoločné rozhlasové a televízne programy venované československo-sovietskemu priateľstvu a spolupráci,

- podporovať spoločnú výrobu televíznych filmov, činnosť televíznych filmových skupín oboch krajín, ako aj sústavnú výmenu delegácií pracovníkov rozhlasu a televízie na prípravu rozhlasových a televíznych programov, na posúdenie otázok spolupráce a výmeny pracovných skúseností,

- aktívne si vymieňať rozhlasové a televízne programy, kroniku a televízne filmy a využívať ich v televíznych a rozhlasových programoch,

- sústavne uskutočňovať vzájomné večery, dni, dekády televízie a rozhlasu, ako aj prehliadky televíznych filmov a hier,

- spolupracovať v oblasti farebnej televízie.

Článok 11

Zmluvné strany budú vzájomne pozývať vedcov, predstaviteľov kultúry, umenia, školstva a športu na kongresy, konferencie, festivaly a iné podujatia vnútroštátneho aj medzinárodného charakteru, ktoré sa usporiadajú na ich území.

Článok 12

Zmluvné strany budú vzájomne podporovať spoluprácu medzi obchodnými organizáciami a komerčnými agentúrami pri ich pôsobnosti v oblasti kultúry a umenia.

Článok 13

Zmluvné strany budú napomáhať ďalší rozvoj stykov medzi športovými organizáciami a ich vedúcimi orgánmi v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, uskutočňovanie súťaží a stretnutí, priamu spoluprácu medzi športovými organizáciami, výmenu športovcov a trénerov, informácií o vedeckometodickom výskume v oblasti telesnej výchovy a športu, ako aj skúseností z medzinárodných stretnutí.

Budú vo veľkej miere využívať možnosti turistiky pre zvyšovanie efektívnosti vedeckej a kultúrnej spolupráce, včítane organizovania vzájomných ciest špeciálne zameraných turistických skupín.

Článok 14

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj priamych stykov medzi odborovými, mládežníckymi organizáciami, organizáciami žien, spoločnosťami pre šírenie znalostí a inými spoločenskými organizáciami oboch strán.

Článok 15

Strany budú pomáhať Zväzu československo-sovietskeho priateľstva a Spoločnosti sovietsko-československého priateľstva v ich práci pre ďalšie upevňovanie priateľstva medzi československým a sovietskym ľudom, ako aj pre široké oboznamovanie verejnosti Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík s úspechmi v komunistickej a socialistickej výstavbe oboch krajín.

Článok 16

Zmluvné strany vypracujú systém ochrany autorských práv, ktorý bude napomáhať širokú popularizáciu kultúrnych hodnôt oboch strán v odboroch a za podmienok určených dvojstrannými alebo mnohostrannými dohodami.

Článok 17

Činnosť Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe sa spravuje Dohodou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík z 12. mája 1971.

Článok 18

Zmluvné strany budú:

- napomáhať ďalšie zdokonaľovanie mnohostrannej kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi krajinami socialistického spoločenstva,

- vymieňať si informácie o uskutočňovaní kultúrnych a vedeckých stykov s tretími krajinami a o účasti v medzinárodných organizáciách.

Článok 19

Zmluvné strany budú sústavne zvyšovať úroveň a účinnosť kultúrnej a vedeckej spolupráce, zdokonaľovať jej organizáciu, formy a metódy a podporovať spoločné posudzovanie obsahu tejto spolupráce s prihliadnutím na historické a národné podmienky rozvoja kultúr národov Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík.

Článok 20

Zmluvné strany sa dohodli, že na pravidelných spoločných rokovaniach a konzultáciách sa budú dojednávať na určité časové obdobia plány kultúrnej a vedeckej spolupráce, budú sa hodnotiť výsledky ich plnenia a sledovať vykonávanie tejto Dohody, ako aj rozpracúvať otázky ďalšieho rozvoja a upevňovania kultúrnych a vedeckých stykov medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich príslušné orgány, organizácie a inštitúcie môžu v rámci svojej pôsobnosti vypracovať, tematické a pracovné plány na vykonávanie tejto Dohody a plánov kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Článok 21

Zmluvné strany budú všemožne rozvíjať styky a výmenu vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, a to na bezdevízovom alebo devízovom základe, aj na vlastné náklady účastníkov.

Článok 22

Zmluvné strany sa dohodli, že platby vyplývajúce z uskutočňovania tejto Dohody sa budú vykonávať na základe príslušných dohôd o zúčtovaní platov, platných medzi oboma zmluvnými stranami a ich orgánmi, organizáciami a inštitúciami a že finančné podmienky uskutočňovaných akcií určia plány kultúrnej a vedeckej spolupráce uzavierané na základe článku 20 tejto Dohody.

Článok 23

Dňom, keď nadobudne Dohoda platnosť, stráca platnosť Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci z 23. apríla 1966.

Článok 24

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa platných vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení. Výmena nót o schválení sa uskutoční v Prahe.

Táto Dohoda sa dojednáva na dobu 10 rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie 6 mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia.

Na dôkaz uvedeného splnomocnenci zmluvných strán podpísali túto Dohodu a opatrili ju svojimi pečaťami.

Táto Dohoda bola uzavretá v Moskve 28. februára 1972 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Chňoupek v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

Gromyko v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.