Vyhláška č. 66/1972 Zb.Vyhláška o zadovažovaní pozemku na výstavbu rodinných domčekov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-66
Čiastka 21/1972
Platnosť od 18.09.1972 do30.09.1976
Účinnosť od 01.10.1972 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.
Znenie 01.10.1972

66

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva financií

z 21. augusta 1972

o zadovažovaní pozemku na výstavbu rodinných domčekov

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj a Federálne ministerstvo financií ustanovujú po dohode so Štátnou plánovacou komisiou podľa § 16 zák. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní, § 31 ods. 2 písm.c) zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku, § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb. a § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

Účelom tejto vyhlášky je zabezpečiť úlohy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva vo výstavbe rodinných domčekov ako súčasti komplexnej bytovej výstavby včasným zadovážením stavebných pozemkov vhodných na zástavbu rodinnými domčekami.

§ 2

Okresné národné vývory, Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, národné výbory miest Brna, Ostravy. Plzne a Mestský národný výbor v Košiciach (ďalej len „oprávnený národný výbor") vykonávajú v spolupráci s národnými výbormi nižších stupňov, zhodne s rozpisom úloh plánu komplexnej bytovej výstavby a v súlade s predpismi o ochrane poľnohospodárskej a lesnej pôdy výber pozemkov vhodných na zástavbu rodinnými domčekami.

§ 3

(1) Ak je pre sídlisko alebo jeho časť schválený podrobný územný plán,*) ktorý rieši zástavbu rodinných domčekov, výber sa uskutočňuje zhodne s rozpisom úloh plánu komplexnej bytovej výstavby presovšetkým z pozemkov zahrnutých v podrobnonom územnom pláne.

(2) Pri výbere pozemkov v ostatných prípadoch vychádza oprávnený národný výbor z týchto zásad:

a) výber pozemkov sa uskutoční v strediskách osídlenia obvodného a miestneho významu*) a v nestrediskových sídlach s prevažujúcou trvalou ubytovacou funkciou;

b) vybrané plochy musia zodpovedať počtu stavebných pozemkov**) potrebných na zabezpečenie plánovanej výstavby rodinných domčekov v tozsahu vymedzenom časovým obdobím, na ktoré sú vypracované alebo schválené plány komplexnej výstavby;

c) pri výbere pozemkov sa treba v prvom rade zamerať na pozemky v zastavenej časti obce, pričom treba dbať na to, aby boli vhodné predovšetkým na sústredenú zástavbu rodinnými domčekami; ak nie sú v zastavenej časti obce pozemky na zástavbu rodinnými domčekami, je výnimočne možné do výberu zahrnúť aj pozemky mimo zastavanej časti obce,***)

d) pri výbere sa dbá na to, aby bolo možné stavby rodinných domčekov nepojiť na doterajšie inžinierske siete a komunikácie alebo aby išlo o stavenisko, kde vybudovanie týchto sietí je v súlade s plánovanými účelovými prostriedkami národného výboru.

(3) Medzi vybrané pozemky sa nezahrnú:

a) plochy, o využití ktorých nemožno rozhodnúť bez vyriešenia širších územných vzťahov územným plánom,

b) pozemky, pri ktorých sa pri výbere nedosiahla dohoda s príslušným orgánov štátnej správy (§ 4).

§ 4

(1) Oprávnený národný výbor uskutočňuje výber v spolupráci s miestnym (mestským, obvodným) národným výborom, prerokuje a dohodne ho so všetkými príslušnými orgámni štátnej správy a prerokuje s príslušnými socialistickými organizáciami.

(2) Pri pozemkoch, ktoré sú zahrnuté v schválenom podrobnom územnom pláne, sa prerokovanie podľa odseku 1 neuskutočňuje.

§ 5

Z pozemkov vybraných podľa ustanovení § 2 až 4 vyhlášky spracuje oprávnený národný výbor návrh zoznamu, ktorý obsahuje najmä:

a) názov obce a katastrálne územie, meno užívateľa, parcelné číslo, druh pozemku (kultúru) a výmeru pozemku, prípadne výmeru jeho časti, podľa evidencie nehnuteľností vedenej na stredisku geodézie; meno vlastníka sa uvedie v prípade, že na stredisku geodézie má založený list vlastníctva;

b) zásadné požiadavky na urbanistické riešenie (jednopodlažný domček, dvojdomček a pod.);

c) základnú technickú vybavenosť;

d) lehotu, v ktorej musí byť pozemok zastavaný.

§ 6

(1) Návrh zoznamu pozemkov oznamuje miestny (mestský, obvodný) národný výbor v obciach v mieste obvyklým spôsobom, aby organizácie a občania mohli k nemu podať na národnom výbore pripomienky. Lehota, v ktorej môžu organizácie alebo občania podať pripomienky, nesmie byť katšia ako 30 dní.

(2) Návrh schvaľuje oprávnený národný výbor. Pri schvaľovaní návrhu zoznamu pozemkov prihliadne národný výbor na pripomienky a návrhy organizácií a občanov.

(3) Oprávnený národný výbor zašle schválený zoznam pozemkov:)

a) miestnemu (mestskému, obvodnému) národnému výboru, ktorý ho oznámi v mieste obvyklým spôsobom;

b) príslušnému stredisku geodézie.

§ 7

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby sa samostatne nevydáva a zlučuje sa s rozhodnutím o prípustnosti stavby.††)

§ 8

Podľa schváleného zoznamu pozemkov zabezpečiť oprávnený národný výbor zameranie pozemkov na stredisku geodézie. Pri reálnom delení pozemkov zabezpečí aj vyhotovenie oddeľovacích geometrických plánov.*)

§ 9

(1) Miestny (mestský, obvodný) národný výbor na základe schváleného zoznamu pozemkov, plánu komplexnej bytovej výstavby prerokuje a dohodne prevod vybraných pozemkov s doterajšími vlastníkmi.

(2) Ak nedôjde k dohode o zmluvnom prevode vlastníckeho práva k pozemkom, navrhne miestny (mestský, obvodný) národný výbor ich vyvlastnenie.**)

(3) Návrh na vyvlastnenie možno podať len pre taký počet rodinných domčekov, ktorý zodpovedá údajom určeným v plánoch komplexnej bytovrj výstavby, a v nevyhnutnom rozsahu.***) Súlad so zámermi a cieľmi územného plánovania sa preukazuje schváleným zoznamom pozemkov.

§ 10

(1) Ak vlastník pri vyvlastňovacom konaní vyhlási, že pozemok zastavia rodinným domčekom sám, stavebný úrad ho vyzve, aby prukázal v 6-mesačnej lehote finančnú, prípadne inú pripravenosť na stavbu a podal riadne doloženú žiadosť o vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby. Vo výnimočných odôvodnených prípadoch môže stavebný úrad na žiadosť vlastníka túto lehotu predĺžiť, najviac však o ďalších 6 mesiacov.

(2) Ak vlastník pozemku vyhlási, že pozemok daruje príbuzným v priamej línii alebo súrodencom,) aby mohli stavať rodinný domček a preukáže stavebnému úradu v 6-mesačnej lehote, že darovacia zmluva bola registrovaná na štátnom notárstve, postupuje sa obdobne podľa odseku 1.

(3) O lehote určenej na zastavenie pozemku rodinným domčekom pred účinnosťou tejto vyhlášky sa predpokladá, že bola určená podľa tejto vyhlášky; takto určené lehoty sa zachovávajú.

§ 11

(1) Pozemky v správe štátnych socialistických organizácií určené územnoplánovacou dokumentáciou (odrobným územným prlánom alebo schváleným zoznamom pozemkov) na zastavanie rodiným domčekom prevedú spravujúce organizácie hospodárskymi zmluvami††) na miestny (mestský, obvodný) národný výbor. Tieto hospodárske zmluvy nemusí schváliť nadriadený orgán. Pokiaľ spravujúce organizácie neprevedú pozemky hospodárskymi zmluvami, prevod sa uskutoční opatreniami nadriadených orgánov.†††)

(2) Ak pozemky uvedené v odseku 1 sú v užívaní iných socialistických organizácií alebo občanov, pri zrušení tohto užívania sa postupuje podľa príslušných predpisov.*) Správa týchto pozemkov sa potom prevedie podľa odseku 1.

§ 12

Národný výbor zabezpečí racionálne využitie pozemkov, ktoré nádobudol do svojej správy, do tých čias, kým dôjde k vzniku správa osobného užívania alebo k odovzdaniu do trvalého užívania družstvu pre výstavbu rodinných domčekov.

§ 13

(1) Žiadosti o pridelenie pozemkov, ktoré získa národný výbor do svojej správy, podávajú občania a družstvá pre výstavbu rodinných domčekov na miestnom (mestskom, obvodnom) národnom výbore v obci, kde sa má uskutočniť výstavba rodinných domčekov.

(2) Žiadosti podľa odseku 1 obsahujú dôvody pre výstavbu rodinných domčekov a doklady o finančnej, prípadne inej pripravenosti s uvedením doby začatia a ukončenia stavby.

(3) Miestny (mestský) národný výbor navrhne prideliť niektorý zo stavebných pozemkov zaradených v zozname vybraných pozemkov pre výstavbu rodinných domčekov, ktoré má vo svojej správe, a so svojím stanoviskom predloží žiadosti okresnémá národnému výboru, ktorý rozhodne o pridelení stavebného pozemku do osobného užívania,**) prípadne uzavrie hospodársku zmluvu o odovzdaní pozemku do trvalého užívnia*) družstvu pre výstavbu rodinných domčekov.


§ 14

(1) Zrušujú sa smernice bývalej Štátnej komisie pre investičnú výstavbu pre postup národných výborov pri vytváraní rezerv stavebných pozemkov pre pridelenie do osobného užívania za účelom výstavby rodinných domčekov, uverejnené pod por. č. 33/1965 Zb. NV a registrované v čiastke 55/1965 Zb.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1972.


Minister financií ČSSR:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Minister ČSSR pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 3 vyhl. č. 135/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní v znení vyhl. č. 130/1971 Zb. a § 8 zák č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

*) V súlade s uznesením vlády ČSR č. 283/1971, uzneseniami vlády SSR č. 158/1971 a č. 1/1972
- strediská osídlenia miestneho významu majú zabezpečovať obyvateľstvu celého spádového územia jeho základné osobné a spoločenské potreby,
- strediská osídlenia obvodného významu majú mať mestský charakter, musia obsahovať úplný štandard občianskej vybavenosti slúžiacej tak vlastnému obyvateľstvu, ako aj obyvateľstvu celého spádového obvodu tvoreného príslušnými strediskami miestneho významu a ich obvodmi; majú plniť okrem kultúrno-spoločenskej funkcie aj hospodársku funkciu,
- nestrediskové sídla trvalého významu sú všetky nestrediskové obce s trvalou poľnohospodárskou, výrobnou, ubytovacou, rekreačnou, kúpeľnou a kultúrnohistorickou funkciou.

**) § 200 Obč. zák. č. 40/1964 Zb.

***) § 7 zák. č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

) Vyhotovenie schváleného zoznamu musí byť k dispozícií všetkým príslušným odborom národného výboru.

††) Čl. 3 a čl. 4 smerníc č. 9/1966 Zb. NV.

*) Výdavky spojené so získavaním pozemkov od vlasníkov a so zriadením práva osobného užívania pozemkov rozpočtuje miestny národný výbor podľa rozpočtovej skladby pre národné výbory.

**) § 18 a nasl. zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom popriadku

***) § 200 Obč. zák. č. 40/1964 Zb.

) § 490 ods. 2 Obč. zák. č. 40/1964 Zb.

††) § 12 vyhl. č. 104/1966 Zb. o správe národného majetku.

†††) § 68 Hosp. zák.

*) § 70 ods. 3, § 348 ods. 3, § 129a Hosp. zák.

**) § 205 Obč. zák. 40/1964 Zb.
Smernice Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva poľnohospodárstva a vodného hospodárstva por. č. 21/1964 Zb. NV o postupe pri registrácii zmlúv na štátnych notárskych a pri udeľovaní súhlasu na revody a nájmy niekotrých druhov nehnuteľností okresnými národnými výbormi.

*) § 9 vyhlášky č. 104/1966 Zb. o správe národného majetku.