Vyhláška č. 63/1972 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí mincí po 25 halieroch a 3 Kčs a o stiahnutí štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-63
Čiastka 19/1972
Platnosť od 11.09.1972
Účinnosť od 11.09.1972
Aktuálne znenie 11.09.1972

63

VYHLÁŠKA

ministra financií Československej socialistickej republiky

z 24. augusta 1972

o stiahnutí mincí po 25 halieroch a 3 Kčs a o stiahnutí štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs

Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

(1) Mince po 25 halieroch vzoru 1953 so starým štátnym znakom a opisom „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“*) i vzoru 1962 s novým štátnym znakom a opisom „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“**) a mince po 3 Kčs***) a ďalej štátovky po 5 Kčs a 3 Kčs so starým štátnym znakom a nápisom „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“*) i vzoru 1961 s novým štátnym znakom a nápisom „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“†) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím 31. decembra 1972.

(2) Mince a štátovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1973 do 30. júna 1973 včítane všetky pošty, pobočky štátnych sporiteľní a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1973 do 31. decembra 1973 včítane len pobočky Štátnej banky československej. Po 31. decembri 1973 je akákoľvek výmena týchto mincí a štátoviek vylúčená.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.

**) Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953.

***) Vyhláška ministra financií č. 106/1965 Zb. o vydaní mincí po 3 Kčs.

) Vyhláška ministra financií č. 131/1961 Zb. o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru.