Nariadenie vlády č. 61/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 20 halieroch a 2 Kčs

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-61
Čiastka 19/1972
Platnosť od 11.09.1972 do31.12.2007
Účinnosť od 11.09.1972 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.
Znenie 11.09.1972

61

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 4. mája 1972

o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 20 halieroch a 2 Kčs

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Sústavy zákonných peňazí sa dopĺňa mincami po 20 halieroch a 2 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.