Nariadenie vlády č. 6/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 61/1971 Zb. o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-6
Čiastka 2/1972
Platnosť od 20.02.1972 do14.10.1990
Účinnosť od 20.02.1972 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.
Znenie 20.02.1972

6

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 16. februára 1972

o zmene nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 61/1971 Zb. o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 61/1971 Zb. o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR“ sa mení takto:

1. Ustanovenie § 3 znie:

㤠3

(1) Čestný odznak „Za ochranu hraníc ČSSR" udeľujú príslušníkom Pohraničnej stráže a pomocníkom Pohraničnej stráže minister vnútra ČSSR a príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, členom pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti a iným občanom minister vnútra ČSSR a ministri vnútra ČSR a SSR.

(2) Zároveň s čestným odznakom „Za ochranu hraníc ČSSR" sa odovzdáva doklad o jeho udelení.“

2. Ustanovenie § 4 znie:

㤠4

(1) Podrobnosti o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" ustanoví minister vnútra ČSSR.

(2) Veci čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" spravuje Federálne ministerstvo vnútra.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.