Vyhláška č. 58/1972 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-58
Čiastka 17/1972
Platnosť od 18.08.1972 do31.12.1985
Účinnosť od 01.10.1972 do31.12.1985
Zrušený 104/1985 Zb.
Znenie 01.10.1972

58

VYHLÁŠKA

Štátnej plánovacej komisie

zo 17. júla 1972

o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie

Štátna plánovacia komisia v spolupráci s Českou plánovacou komisiou a Slovenskou plánovacou komisiou a Federálnym ministerstvom palív a energetiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 17 ods. 1 písm. e) a podľa § 17 ods. 4 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje postup plánovitého určovania palivových a energetických základní pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie (ďalej len „spotrebiče“). Vzťahuje sa na

a) tepelné zariadenia pre ústredné vykurovanie, priemyselné kotly a ostatné technologické zariadenia (napr. priemyselné pece, sušiarenské zariadenia, štiepiace stanice):

- ak sa v nich spaľujú tuhé palivá alebo ťažký vykurovací olej, ak menovitý výkon celkového tepelného zdroja (napr. celej kotolne) je najmenej 600 000 kcal/hod.,

- ak sa v nich spaľujú vykurovacie plyny, ak menovitý výkon celkového tepelného zdroja je najmenej 300 000 kcal/hod. a ak prevyšuje ročná spotreba svietiplynu alebo koksárenského plynu 120 000 m3 alebo zemného plynu 60 000 m3,

- ak sa v nich spaľuje ľahký vykurovací olej, všetky zariadenia, v ktorých celková spotreba tepelného zdroja prevyšuje 10 ton tohto paliva ročne;

b) zariadenia, v ktorých sa používa elektrická energia na priamy ohrev priemyselných pecí a sušiarenských zariadení, pokiaľ požadovaný príkon prevyšuje 1000 kVA;

c) zariadenia, v ktorých sa tuhé palivá, vykurovacie plyny alebo vykurovacie oleje spracúvajú ako surovina;

d) zariadenia na spaľovanie propán-butánu (skvapalnených vykurovacích plynov), dodávaného priamo z výroby pre spotrebiče, v ktorých celková spotreba tepelného zdroja prevyšuje 50 ton tohto paliva ročne.

(2) Zabezpečovanie dodávok iných druhov palív (benzín, petrolej a pod.) pre zariadenia na ich spaľovanie alebo štiepenie sa rieši rokovaním zúčastnených ústredných orgánov a organizácií.

§ 2

(1) Pre každý novobudovaný alebo rekonštruovaný spotrebič, pri ktorom sa po dokončení výstavby alebo rekonštrukcie splní niektorá z podmienok ustanovených v § 1, sa musí pred začatím výstavby alebo rekonštrukcie určiť palivová alebo energetická základňa.

(2) Palivovú alebo energetickú základňu určuje na žiadosť investora (odberateľa) gestor, určený pre celú ČSSR, ktorým je

a) Federálne ministerstvo palív a energetiky pri tuhých palivách, vykurovacích plynoch a elektrickej energii,

b) generálne riaditeľstvo Slovchémia Bratislava pri vykurovacích olejoch,

c) generálne riaditeľstvo Chemopetrol Praha pri propán - butáne z výroby.

(3) K žiadosti investora (odberateľa) sa musí pripojiť súhlasné vyjadrenie jeho nadriadeného ústredného orgánu. Pri bytovej výstavbe (včítane podnikovej a družstevnej) a výstavbe občianskeho vybavenia, ako aj pri organizáciách riadených národnými výbormi dáva toto vyjadrenie krajský národný výbor.

(4) Orgán určujúci palivovú alebo energetickú základňu rozhodne o žiadosti investora (odberateľa) najneskôr do 60 dní po tom, čo ju dostal. Ak tak nemôže urobiť v tejto lehote, je povinný upovedomiť o tom investora (odberateľa) s uvedením dôvodov.

(5) Určenie palivovej alebo energetickej základne prebieha spravidla vo dvoch etapách. Prvou etapou je predbežný prísľub (ak ide o etapu prác na prípravnej dokumentácii alebo o akcie dosiaľ nezaradené do plánu), druhou etapou je konečné rozhodnutie o určení palivovej alebo energetickej základne. Predbežný prísľub musí obsahovať dobu platnosti a spôsob jeho nahradenia konečným rozhodnutím.

(6) V nadväznosti na určenie palivovej alebo energetickej základne dohodne investor (odberateľ) s dodávateľom bližšie podmienky dodávky.

(7) Palivová alebo energetická základňa je neprenosná. Investor (odberateľ) je povinný bez zbytočného odkladu prerokovať s orgánom, ktorý určil palivovú alebo energetickú základňu, všetky skutočnosti ju ovplyvňujúce (napr. zmenu množstva a druhu paliva alebo energie, zmenu termínov uvedenia spotrebiča do prevádzky, zmenu jeho nábehu na plnú kapacitu, na ktorú bola palivová alebo energetická základňa určená, počet spotrebičov, event. aj ich technickú úroveň). Všetky tieto zmeny sa musia uviesť v rozhodnutí o určení palivovej alebo energetickej základne.

(8) Orgány poverené gesciou (§ 2 ods. 2) tak isto vedú evidenciu o všetkých určených palivových a energetických základniach v príslušných druhoch palív a energie a o ich zmenách a Štátnej plánovacej komisii, Českej plánovacej komisii a Slovenskej plánovacej komisii štvrťročne predkladajú podrobnú informáciu o stave v určovaní palivových a energetických základní.

(9) Pri spotrebičoch z dovozu sa musí palivová základňa určiť pred dojednaním zmluvy so zahraničným dodávateľom.

§ 3

Rozhodnutie o určení palivovej alebo energetickej základne obsahuje najmä:

a) názov priamo nadriadeného a ústredného orgánu investora (odberateľa), názov a sídlo organizácie s bližším označením prevádzkovej jednotky, v ktorej budú vybudované alebo rekonštruované spotrebiče, a zoznam spotrebičov včítane ich parametrov s označením, či ide o nové alebo rekonštruované spotrebiče;

b) celkovú ročnú spotrebu v skutočných jednotkách včítane akostných znakov podľa platných československých noriem doplnených na požiadanie investora (odberateľa) o ďalšie údaje (napr. pri tuhých palivách o spalné teplo, kvalitatívne znaky popolnín a obsah síry) a ročnú spotrebu v jednotlivých rokoch až do plného (plánovaného) využitia kapacít spotrebičov. Ak ide o vykurovacie plyny alebo elektrickú energiu, aj maximálnu a minimálnu hodinovú dodávku a ročnú odberovú krivku; pri elektrickej energii aj ostatné náležitosti ustanovené osobitnými predpismi;*)

c) názov, sídlo, prípadne bližšie označenie prevádzkovej jednotky dodávateľa palív;

d) technické podmienky realizácie palivovej alebo energetickej základne; kapacita zásobníkov kvapalných palív a vykurovacieho plynu propán-butánu musí zodpovedať minimálne 45-dňovej spotrebe príslušných spotrebičov v období ich maximálneho zaťaženia, ak sa investor (odberateľ) s dodávateľom nedohodnú inak; pri tuhých palivách sa výška zásob určuje individuálne;

e) komplexnú bilanciu potreby palív a energie žiadateľa a - pokiaľ nejde o dopĺňacie palivo pri zámernej dvojpalivovej základni - jeho vyhlásenie, že si pre príslušný spotrebič nezabezpečuje palivovú základňu ešte v inom druhu paliva;

f) ak ide o predbežný prísľub, dobu jeho platnosti a spôsob jeho nahradenia konečným rozhodnutím.

§ 4

(1) V prípadoch, keď ročná spotreba pri plnom využití spotrebičov dosiahne v zariadeniach uvedených v § 1

- písm. a), ak ide o ústredné vykurovanie a priemyselné kotly 100 000 tmptuhých palív
1 000 tonťažkého vykurovacieho oleja
200 tonľahkého vykurovacieho oleja alebo propán-butánu
1 mil. m3zemného plynu
2 mil. m3svietiplynu
20 mil. m3koksárenského plynu
- písm. a), ak ide o ostatné technologické zariadenia a zariadenia uvedené pod písmenami b) až d) 100 000 tmptuhých palív
7 000 tonťažkého vykurovacieho oleja
1 000 tonľahkého vykurovacieho oleja alebo propán-butánu
7 mil. m3zemného plynu
15 mil. m3svietiplynu
25 mil. m3koksárenského plynu
5 mil. kWhelektriny,

vyžaduje rozhodnutie o určení palivovej alebo energetickej základne schválenie Štátnej plánovacej komisie. Štátna plánovacia komisia toto schválenie vydá s prihliadnutím na stanovisko plánovacej komisie republiky, na území ktorej sa má spotrebič vybudovať alebo rekonštruovať.

(2) O schválenie Štátnou plánovacou komisiou žiada gestor; k návrhu pripojí žiadosť investora (odberateľa) o určení palivovej alebo energetickej základne a vyjadrenie jeho nadriadeného ústredného orgánu. Návrh zasiela gestor Štátnej plánovacej komisii, príslušnej plánovacej komisii republiky a krajskému národnému výboru, na území ktorých sa má spotrebič vybudovať alebo rekonštruovať. Ak Štátna plánovacia komisia zamýšľa zaujať k predloženému návrhu zamietavé stanovisko, prerokuje vec vopred s príslušnou plánovacou komisiou republiky, s nadriadeným ústredným orgánom odberateľa a s gestorom.

(3) Schválenie Štátnej plánovacej komisie je potrebné aj v prípadoch, keď organizácia je zároveň výrobcom aj spotrebiteľom príslušného druhu paliva alebo energie.

§ 5

Ak neurčí palivovú alebo energetickú základňu gestor a ak ide o naliehavý prípad, vydá rozhodnutie o jej určení Štátna plánovacia komisia v spolupráci s príslušnou plánovacou komisiou republiky a nadriadeným ústredným orgánom investora (odberateľa) a po prerokovaní s príslušným gestorom.

§ 6

(1) Základným vodidlom činnosti všetkých orgánov a organizácií pri určovaní palivových a energetických základní sú vykonávacie a strednodobé plány a dlhodobé výhľady rozvoja národného hospodárstva a podrobnejšie zásady pre využívanie jednotlivých druhov palív a energie, ktoré bude určovať Štátna plánovacia komisia v spolupráci s ústrednými orgánmi a gestormi a budú slúžiť na hlbšiu konkretizáciu základných koncepcií ustanovených štátnymi plánmi a dlhodobými výhľadmi rozvoja národného hospodárstva.

(2) Konkrétne objemy palív alebo energie, ktoré sa v jednotlivých rokoch dodajú spotrebiteľom, ktorým bola určená palivová alebo energetická základňa, sa určia rozpisom dodávok (limitov) daných ústredným orgánom a ďalším kategóriám spotrebiteľov štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva na príslušný rok.

§ 7

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto vyhlášky Štátna plánovacia komisia úzko spolupracuje s plánovacími komisiami republík, a to najmä pokiaľ ide o tvorbu zásad palivovo-energetickej politiky, o otázky životného prostredia a efektívneho využívania palív a energie na území príslušnej republiky a pri riešení minimalizácie dopravných nákladov. Plánovacie komisie republík pomáhajú Štátnej plánovacej komisii pri plnení uvedených úloh v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. h) zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.


§ 8

(1) Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky č. 85/1969 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie,

b) vyhláška Ministerstva plánovania Českej socialistickej republiky č. 107/1970 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie.

(2) Investori (odberatelia) sú povinní požiadať najneskôr do 31. decembra 1973 o potvrdenie platnosti všetkých rozhodnutí alebo dohôd o určení palivových a energetických základní vydaných alebo uzavretých podľa skorších predpisov. Rozhodnutia alebo dohody o určení palivových a energetických základní, pri ktorých sa v tomto termíne nepožiada o potvrdenie platnosti, sa zrušujú.

(3) Odberatelia, ktorým sa palivo alebo energia dodáva bez určenej palivovej alebo energetickej základne, sú povinní najneskôr do 31. decembra 1973 oznámiť príslušnému gestorovi skutočnosti uvedené v § 3 písm. a) až e), ak rozsah a podmienky odberu palív alebo elektrickej energie zodpovedajú ustanoveniam § 1.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1972.


Námestník predsedu:

Dr. Vinklárek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva energetiky č. 10/1958 Ú. l. (Ú. v.).