Vyhláška č. 57/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-57
Čiastka 17/1972
Platnosť od 18.08.1972 do31.03.1990
Účinnosť od 01.10.1972 do31.03.1990
Zrušený 28/1990 Zb.
Znenie 01.10.1972

57

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva

z 12. júla 1972,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov

Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 392 ods. 1 Hosp. zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 34 sa vkladá nová piata časť, ktorá znie:

„Piata časť

DODÁVKY ORGANIZÁCIÁM VNÚTORNÉHO OBCHODU

A SPOTREBNÉHO DRUŽSTEVNÍCTVA

§ 34a

Pre dodávky organizáciám vnútorného obchodu a spotrebného družstevníctva platia predchádzajúce ustanovenia vyhlášky, pokiaľ v tejto časti nie je ustanovené inak.

§ 34b

V záujme prehĺbenia spolupráce medzi výrobnými a obchodnými organizáciami, lepšieho uspokojovania potrieb vnútorného trhu, zabezpečenia výroby spotrebného tovaru v potrebnom predstihu a s viacročnou perspektívou a utvorenia podmienok vo výrobe, prípadne pre prípravu zámerov na investičnú výstavbu a modernizáciu výrobných zariadení uzavierajú výrobné a obchodné organizácie aj ďalšie zmluvy (dohody) o iných spôsoboch spolupráce, najmä

- zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok na vnútorný trh;

- dohody o dodávkach vybraných druhov výrobkov;

- zmluvy o príprave dodávok.

§ 34c

Zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok na vnútorný trh

(1) Zmluvu (dohodu) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok na vnútorný trh uzavierajú generálne riaditeľstvá a odborové podniky výroby a obchodu, prípadne zväzy spotrebných družstiev, a to na obdobie najmenej jedného roka.

(2) So súhlasom nadriadených orgánov môžu zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok na vnútorný trh uzavierať aj dodávateľské a odberateľské organizácie (podniky).

(3) Zmluva sa uzaviera na návrh jednej zo zúčastnených organizácií a jej obsah je záväzný pre podriadené organizácie.

(4) Prípadné rozpory o uzavretí, rozsahu a obsahu zmluvy riešia nadriadené orgány.

(5) Zmluva obsahuje najmä

- systém, formy a metódy prieskumu spotrebiteľského dopytu tak, aby mohli slúžiť ako podklad pre dlhodobý rozvoj výroby a predaja, pre zostavovanie štátnych a hospodárskych plánov rozvoja národného hospodárstva a pre zabezpečovanie dodávok výrobkov;

- dojednania o určení záručných podmienok, spôsobe vykonávania záručných opráv a ich vyhodnocovaní;

- dojednania o propagácii a reklame, zabezpečovaní katalógov a pod.;

- dojednania o akosti, balení a označovaní výrobkov;

- kontraktačný poriadok, najmä organizáciu, priebeh a postup pri uzavieraní dodávkových zmlúv;

- dojednanie o tom, že ak sa kontraktačné konanie neskončí uzavretím dodávkovej zmluvy, uzavrú zúčastnené organizácie túto zmluvu najneskôr do 30 dní po skončení kontraktácie pod dohovorenou majetkovou sankciou.

§ 34d

Dohoda o dodávkach vybraných druhov výrobkov

(1) Predmetom dohody sú výrobky naliehavo požadované na vnútornom trhu (nedostatkové) alebo uspokojujúce širší okruh spotrebiteľov. Tieto výrobky určí generálne riaditeľstvo a odborové podniky výroby a obchodu, prípadne ministerstva obchodu oboch republík po dohode s Federálnym ministerstvom hutníctva a strojárstva.

(2) Dohodu o dodávkach vybraných druhov výrobkov uzavierajú generálne riaditeľstvá a odborové podniky výroby a obchodu, prípadne zväzy spotrebných družstiev.

(3) V dohodách sa určí predovšetkým objem vybraných druhov výrobkov a majetkové sankcie pre prípad neuzavretia hospodárskych zmlúv.

(4) Dohoda sa uzaviera na návrh jednej zo zúčastnených organizácií a jej obsah je záväzný pre podriadené organizácie v rozsahu určenom nadriadeným orgánom. V tomto rozsahu sú aj podriadené organizácie povinné uzavrieť hospodárske zmluvy (zmluvu o príprave dodávok alebo dodávkovú zmluvu).

(5) So súhlasom nadriadených orgánov môžu dohodu o dodávkach vybraných druhov výrobkov uzavierať dodávateľské a odberateľské organizácie (podniky).

(6) Prípadné rozpory o uzavretí, rozsahu a obsahu dohody riešia nadriadené orgány.

§ 34e

Zmluva o príprave dodávok

(1) Zmluvu o príprave dodávok uzaviera dodávateľ a odberateľ najmenej na obdobie jedného roka, pokiaľ si uzavretie tejto zmluvy nevyhradí nadriadený orgán.

(2) Na výrobky, ktoré dohodnú nadriadené generálne riaditeľstvá a odborové podniky výroby a obchodu, prípadne zväzy spotrebných družstiev, sú dodávatelia a odberatelia povinní uzavrieť zmluvu o príprave dodávok najneskôr do 30 dní po tom, čo dostali dohodu nadriadených orgánov na návrh jednej zo zúčastnených organizácií. V tejto zmluve dojednajú množstvo, prípadne finančný objem a členenie dodávok v nomenklatúre dohodnutej nadriadenými orgánmi a zaväzujú sa uzavrieť príslušné dodávkové zmluvy.

(3) Ak niektorá zo zúčastnených organizácií neuzavrie na podklade zmluvy o príprave dodávok zmluvu o dodávke výrobkov na príslušné zmluvné obdobie v určenej výške, je povinná zaplatiť druhej organizácii majetkovú sankciu vo výške 5 % z ceny výrobkov, na ktoré sa zmluva o dodávke výrobkov neuzavrela, pokiaľ si organizácie nedojednajú inú sankciu. Povinnosť organizácie uzavrieť zmluvu na určený objem dodávok tým nie je dotknutá.

§ 34f

Osobitné ustanovenia

(1) Dodávateľ je povinný, ak to odberateľ požaduje, uzavrieť dodávkovú zmluvu aspoň v takom množstve a v takej sortimentnej skladbe, ako dodával v predchádzajúcom roku, pokiaľ rozpis plánu ústredného orgánu nadriadeného dodávateľovi neurčuje inak.

(2) Dodávateľ je povinný uzavrieť hospodársku zmluvu na dodávky náhradných dielcov pre ním vyrábané výrobky v zodpovedajúcom množstve a sortimente počas dohodnutej životnosti výrobkov.

(3) Ak odberateľ vybaví oprávnenú reklamáciu spotrebiteľa, je dodávateľ, pokiaľ za chybu zodpovedá, povinný uznať túto reklamáciu v rovnakom rozsahu.

(4) Opravené výrobky, ktoré spotrebiteľ dlhší čas používal a pre chyby vrátil, sa nesmú dodávať ako nové výrobky.

(5) Dodávateľ je povinný spolupracovať s odberateľom na vypracovaní podkladov pre rokovanie o návrhu na uskutočňovanie štatistickej prebierky výrobkov a vyjadriť sa k návrhu na jej uskutočňovanie.“

2. Doterajšia piata časť Spoločné a záverečné ustanovenia sa v nadpise mení na šiestu časť.

3. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1972.


Minister:

Ing. Šimon v. r.