Nariadenie vlády č. 56/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch nariadenia vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-56
Čiastka 17/1972
Platnosť od 18.08.1972
Účinnosť od 01.09.1972
Aktuálne znenie 01.09.1972

56

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 13. júla 1962,

o zmenách a doplnkoch nariadenia vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev nariaďuje:


Nariadenie vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad sa mení a dopĺňa takto:

Čl. I

1. § 2 znie:

Pôsobnosť Federálneho cenového úradu podľa § 1 sa vzťahuje na určovanie cien výrobkov tuzemského pôvodu i z dovozu dodávaných

a) štátnymi organizáciami, s výnimkou organizácií miestneho priemyslu, komunálnych služieb, podnikov bytového hospodárstva a organizácií, príp. zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,

b) podnikmi a hospodárskymi zariadeniami riadenými federálnym a republikovými ústrediami spoločenských organizácií, s výnimkou ich zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,

c) jednotnými roľníckymi družstvami a ostatnými výrobcami, ak ide o poľnohospodárske výrobky, pokiaľ nie je v zozname v jednotlivých položkách výslovne uvedené inak.

2. Zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad sa mení a dopĺňa takto:

Pol. Čís.

čís. znak názov

2.07 031 Hovädzí dobytok a výrobky z jeho chovu

2.08 032 Ošípané a výrobky z ich chovu

7.175 254 Fotochemické výrobky

8.19 547 Montáže (s výnimkou malého stavebníctva)

13.11 773 Pekárenské výrobky (vzťahuje sa aj na národné podniky riadené KNV)

13.14 765 Výrobky z drobných hospodárskych zvierat a zo zveriny

13.15 766 Vajcia a vaječné výrobky

15.00 Stavebné práce a montáže (s výnimkou malého stavebníctva)

17.00 Práce a služby výpočtovej techniky (vzťahuje sa na všetky organizácie

18.01 845 Geologické a hydrologické práce (vzťahuje sa na všetky organizácie)

18.02 857 Projekty (vzťahuje sa na všetky organizácie a na fyzické osoby oprávnené na tieto práce)

18.03 Inžinierska činnosť (vzťahuje sa na všetky organizácie)

19.00 Geodetické a kartografické práce (vzťahuje sa na všetky organizácie)

20.01 Účastnícke poplatky rozhlasu a televízie

21.00 Výkony a služby dopravy ČSD, ČSAD, ČSA, vnútroštátnej vodnej dopravy, podnikovej dopravy, s výnimkou mestskej cestnej a koľajovej dopravy, miestnej vodnej dopravy, výťahov a lanoviek (okrem lanoviek v prevádzke ČSD)

22.00 Nájomné z bytov a nebytových priestorov včítane vedľajších platov (vzťahuje sa na všetky organizácie a vlastnícke formy)

23.00 Sadzby obchodného, odbytového, zásobovacieho, nákupného rozpätia (vzťahuje sa na všetky organizácie)

24.00 Výskumné, vývojové a normalizačné práce

25.00 Výkony ekonomického a technického zamerania, ktoré majú povahu technického rozvoja a vykonávajú ich socialistické organizácie.

3. V zozname surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad sa zrušujú tieto položky:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pol. č. čís. Znak názov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.00 Drevospracujúci priemysel

10.01 605 Piliarske výrobky

10.02 606 Dyhy a preglejky

10.03 607 Dosky z aglomerovaného dreva

10.04 608 Impregnované výrobky

11.00 Priemysel celulórzy a papiera

11.01 621 Vláklniny

11.02 662.11 Novinový papier

12.00 Výrobky kožiarskeho priemyslu

12.01 721 Garbiarske výrobky

13.04 755 Priemyselné rastlinné oleje, živočíšne tuky a ich deriváty

13.05 756 Jedlé rastlinné tuky a oleje


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1972.


Hamouz v. r.