Vyhláška č. 53/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-53
Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972
Účinnosť od 11.08.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XV Dohoda nadobudla platnosť 17. marcom 1972.

Aktuálne znenie 11.08.1972

53

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. júna 1972

o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom


Dňa 6.decembra 1968 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom.

Podľa svojho článku XV Dohoda nadobudla platnosť 17. marcom 1972.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom

Vláda Československej socialistickej republiky a Luxemburského veľkovojvodstva, ďalej nazývané „zmluvné strany“, majúc na zreteli,

- že možnosti obchodného letectva ako spôsobu dopravy značne vzrástli,

- že je potrebné bezpečne a riadne organizovať pravidelné letecké služby a najväčšou možnou mierou rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v tomto odbore a

- že je vhodné uzavrieť dohodu upravujúcu pravidelnú leteckú dopravu medzi Československou socialistickou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom;

vymenovali na to riadne splnomocnených zástupcov, ktorí sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok I

1. Zmluvné strany si vzájomne poskytujú práva ustanovené v Prílohe tejto Dohody za účelom zriadenia medzinárodných leteckých služieb medzi svojimi krajinami, ustanovených v Prílohe.

2. Každá zmluvná strana určí jeden letecký podnik na vykonávanie služieb, ktoré takto môže zaviesť, a rozhodne o dátume ich začatia.

Článok II

1. Každá zmluvná strana udelí určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany príslušné prevádzkové oprávnenie.

2. Tento letecký podnik však môže byť vyzvaný, aby skôr, než bude oprávnený začať letecké služby ustanovené v Prílohe, preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok ustanovených v zákonoch a predpisoch, ktoré obvykle používajú letecké úrady pri vydávaní prevádzkového oprávnenia.

Článok III

1. Zákony a predpisy, ktorými je na území jednej zmluvnej strany upravený vstup, pobyt a výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety, alebo na ich použitie na tomto území alebo nad ním sa budú vzťahovať na lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou.

2. Zákony a predpisy, ktorými je na území jednej zmluvnej strany upravený vstup, pobyt a výstup cestujúcich, posádok, poštových zásielok a tovaru, ako napríklad predpisy týkajúce sa prisťahovalectva, pasov, cla, devízové a karanténne predpisy, sa budú rovnako vzťahovať na cestujúcich, posádky, poštové zásielky a tovar, dopravované lietadlami leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, a to počas ich pobytu na spomenutom území.

Článok IV

1. Lietadlá používané na vykonávanie medzinárodných leteckých služieb leteckým podnikom určeným jednou zmluvnou stranou, ako aj ich obvyklé vybavenie, zásoby palív a mastiacich olejov, zásoby na palube (včítane potravín, nápojov a tabakových výrobkov) pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany budú oslobodené od všetkých colných poplatkov, inšpekčných dávok a ostatných poplatkov a daní za predpokladu, že toto vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadiel až do času, keď budú vyvezené.

2. Od rovnakých poplatkov a daní, s výnimkou poplatkov za poskytnuté služby, budú tiež oslobodené:

a) zásoby vzaté na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany v rozsahu určenom úradmi tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadiel druhej zmluvnej strany pri prevádzke medzinárodných leteckých služieb;

b) náhradné dielce dovezené na územie jednej zmluvnej strany za účelom údržby alebo opravy lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany na prevádzku medzinárodných leteckých služieb;

c) pohonné hmoty a mastiace oleje určené pre potrebu lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany na prevádzku medzinárodných leteckých služieb, aj keď sa tieto zásoby majú spotrebovať na úseku trate nad územím zmluvnej strany, kde boli vzaté na palubu;

môže sa tiež požadovať, aby sa predmety uvedené v odsekoch a), b), c) ponechali pod colným dohľadom alebo kontrolou.

Článok V

Každá zo zmluvných strán zabezpečí voľný prevod príjmov dosiahnutých leteckým podnikom druhej zmluvnej strany za dopravu cestujúcich, batožín, poštových zásielok a tovaru, a to podľa oficiálneho kurzu.

Článok VI

1. Tarify platné pre dohodnuté služby sa dojednajú medzi určenými leteckými podnikmi v primeranej výške a s prihliadnutím na tarify ustanovené Medzinárodným združením leteckých dopravcov (IATA), na prevádzkové náklady, primeraný zisk a základné znaky liniek v prevádzke, ako je rýchlosť a pohodlie.

2. Tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov zmluvných strán.

3. Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda o tarifách medzi určenými leteckými podnikmi, tarify sa určia spoločnou dohodou leteckých úradov.

4. Ak sa dohoda nemôže dosiahnuť týmto spôsobom, bude sa spor riešiť v súlade s ustanovením článku X tejto Dohody.

Článok VII

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude mať možnosť udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál potrebný na riadne vykonávanie týchto služieb.

Článok VIII

Dopravné kapacity, ktoré budú určené letecké podniky zmluvných strán poskytovať pri prevádzke dohodnutých leteckých služieb, sa prispôsobia prepravnému dopytu a určia na spoločných úsekoch dohodou medzi leteckými podnikmi; budú podliehať schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

Článok IX

Letecké úrady oboch zmluvných strán budú v duchu úzkej spolupráce vykonávať podľa potreby konzultácie týkajúce sa výkladu a uspokojivého vykonávania ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok X

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán alebo, ak sa týmito rokovaniami nedosiahne dohoda, diplomatickou cestou.

Článok XI

1. Táto Dohoda a všetky dokumenty vzťahujúce sa na ňu sa budú registrovať na Rade Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, zriadenej Dohovorom o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaným v Chicagu 7.decembra 1944.

2. Príloha tejto Dohody sa považuje za nedeliteľnú súčasť tejto Dohody.

Článok XII

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek navrhnúť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu tejto Dohody alebo jej Prílohy, ktorú považuje za žiadúcu. Rokovanie o takej zmene sa uskutoční do šesťdesiatich dní od podania žiadosti jednou zmluvnou stranou a bude ho možné uskutočniť priamo medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

2. Úpravy týkajúce sa textu Dohody nadobudnú platnosť, len čo sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

3. Letecké úrady oboch zmluvných strán môžu na základe spoločnej dohody rokovať o zmene Prílohy tejto Dohody.

Článok XIII

Pri vykonaní tejto Dohody a jej Prílohy, pokiaľ text neurčuje inak, majú uvedené výrazy tento význam:

1. „letecký úrad“ znamená: pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku

„Ministerstvo dopravy - správu civilného letectva“ alebo každú osobu, orgán alebo organizáciu poverenú vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonáva „Ministerstvo dopravy - správa civilného letectva“;

pokiaľ ide o Luxemburské veľkovojvodstvo

„Ministerstvo dopravy - civilné letectvo“ alebo každú osobu alebo organizáciu poverenú vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonáva „Ministerstvo dopravy - civilné letectvo“;

2. „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý letecký úrad jednej zmluvnej strany písomne oznámil leteckému úradu druhej zmluvnej strany ako podnik, ktorý určuje táto zmluvná strana v zmysle článkov I a II tejto Dohody na vykonávanie služieb uvedených v tom istom oznámení;

3. „územie“ znamená územie a vzdušný priestor nad ním, ktoré sú pod zvrchovanosťou jednej zmluvnej strany;

4. definície uvedené pod písmenami a), b) a d) článku 96 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Chicagu 7.decembra 1944, platia aj na účely tejto Dohody.

Článok XIV

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje prianie vypovedať túto Dohodu. Oznámenie súčasne dá na vedomie Organizácii pre medzinárodné civilné letectvo. Platnosť tejto Dohody sa skončí dvanásť mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ sa oznámenie po vzájomnej dohode neodvolá pred uplynutím tejto lehoty. Ak prijatie oznámenia nepotvrdí zmluvná strana, ktorej bolo určené, bude sa predpokladať, že bolo prijaté štrnásť dní po tom, čo ho prijala Organizácia pre medzinárodné civilné letectvo.

Článok XV

Táto Dohoda bude schválená podľa platných právnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny listín o schválení, ktoré sa vymenia v Luxembursku.

Zmluvné strany sa dohodli, že budú predbežne vykonávať ustanovenia tejto Dohody odo dňa jej podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 6. decembra 1968 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Štefan Murín v. r.

Za vládu

Luxemburského veľkovojvodstva:

Pierre Hamer v. r.

PRÍLOHA

1. Určený letecký podnik bude mať na území druhej zmluvnej strany právo preletu a neobchodného pristátia; bude mať aj oprávnenie používať letisko a dopľňajúce zariadenia určené na medzinárodnú prevádzku.

2. Určený letecký podnik bude mať ďalej právo nakladať a vykladať pri medzinárodnej prevádzke cestujúcich, poštové zásielky a tovar v bodoch určených v zozname liniek, a to podľa podmienok tejto Dohody.

3. Medziľahlé body a body ďalej dodatočne určí spoločná dohoda medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

Oddiel I

Letecká služba, ktorú môže vykonávať určený letecký podnik Luxemburského veľkovojvodstva:

Luxembourg - medziľahlé body - body v Československu - body ďalej v oboch smeroch.

Oddiel II

Letecká služba, ktorú môže vykonávať určený letecký podnik Československej socialistickej republiky:

Body v Československu - medziľahlé body - Luxembourg - body ďalej v oboch smeroch.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.