Vyhláška č. 51/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o stave hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-51
Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972
Účinnosť od 11.08.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho bodu 6 Protokol nadobudol platnosť súčasne so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc, t. j. 5. augustom 1971.

Aktuálne znenie 11.08.1972

51

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. júna 1972

o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o stave hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach


Dňa 5. augusta 1971 bol v Prahe podpísaný Protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o stave hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach.

Podľa svojho bodu 6 Protokol nadobudol platnosť súčasne so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc, t. j. 5. augustom 1971.

V súlade s bodom 4 uvedeného Protokolu bol výmenou nót dojednaný 21. apríla 1972 doplnok Protokolu, podľa ktorého sa otvára cestný hraničný priechod Boží Dar - Oberwiesenthal pre vzájomnú individuálnu a hromadnú prepravu občanov ČSSR a NDR.

České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

PROTOKOL

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o stave hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach

1. Obe zmluvné strany sa dohodli, že s nadobudnutím platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc sú otvorené pre dopravu cez štátne hranice tieto hraničné priechody:

a) Železničné hraničné priechody:

Vojtanov - Dad Brambach: Vzájomná a tranzitná preprava osôb a tovaru

Děčín - Bad Schandau: Vzájomná a tranzitná preprava osôb a tovaru

Hrádek n. N. - Zittau: Vzájomná a tranzitná preprava tovaru

Rumburk - Ebersbach: Vzájomná a tranzitná preprava tovaru

b) Cestné hraničné priechody:

Vojtanov - Sch nberg: Vzájomná a tranzitná preprava osôb a tovaru

Cínovec - Zinnwald: Vzájomná a tranzitná preprava osôb a tovaru

Hřensko - Schmilka: Vzájomná a tranzitná preprava osôb

Varnsdorf - Seifhennersdorf: Vzájomná preprava osôb a tovaru, ako aj tranzitná preprava pre nákladné vozidlá ČSSR a NDR

c) Riečne hraničné priechody:

Hřensko - Schöna: Vzájomná a tranzitná preprava tovaru a vzájomná hromadná preprava osôb

2. Priechody cez štátne hranice ustanovené Dohodou medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o privilegovanej prevoznej železničnej doprave z 30. decembra 1950 a Dohodou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o železničnej doprave na priebežných tratiach pri štátnych hraniciach z 25. apríla 1956 zostávajú ustanoveniami tohto Protokolu nedotknuté.

3. Týmto Protokolom rovnako nie sú dotknuté ustanovenia obsiahnuté v iných dojednaniach a týkajúce sa prekračovania štátnych hraníc pri mimoriadnych udalostiach v oblasti štátnych hraníc.

4. Zmeny alebo doplnky tohto Protokolu sa budú dojednávať diplomatickou cestou.

5. Príslušné orgány oboch zmluvných strán oboznámia s ustanovením bodu 1 tohto Protokolu, ako aj s prípadnými jeho zmenami svoje služobne a verejnosť.

6. Protokol nadobudne platnosť súčasne so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc.

7. Protokol bol spísaný v Prahe 5. augusta 1971 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Jaroslav Vosecký v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

dr. Herbert Krolikowski v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.