Vyhláška č. 49/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-49
Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972
Účinnosť od 11.08.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 dohoda nadobudla platnosť 17. januárom 1972.

Aktuálne znenie 11.08.1972

49

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. mája 1972

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt


Dňa 30. júna 1971 bola v Kuvajte podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt.

Podľa svojho článku 8 dohoda nadobudla platnosť 17. januárom 1972.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Štátu Kuvajt usilujúc sa o rozvoj priateľských vzťahov a vzájomného porozumenia medzi svojimi krajinami a vedené prianím rozšíriť a upevniť kultúrnu spoluprácu na základe zásad vzájomného rešpektovania, rovnoprávnosti a nevmiešavania sa do vnútorných vecí druhého štátu,

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

dr.Zdeňka Trhlíka

námestníka ministra zahraničných vecí

vláda Štátu Kuvajt

H.E. Rashid A. Al-Rashid

podsekretára Ministerstva zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na tomto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú všemožne podporovať vzájomnú školskú, vedeckú a kultúrnu spoluprácu. Za tým účelom budú uskutočňovať najmä:

a) výmenu vysokoškolských profesorov, lektorov, vedeckých, technických a kultúrnych pracovníkov;

b) výmenu absolventov vysokých škôl, vedeckých a výskumných pracovníkov na krátkodobé študijné pobyty na základe študijných plánov;

c) výmenu študentov na štúdium na vysokých školách;

d) poskytovanie štipendií študentom z druhého štátu;

e) rozširovanie štúdia jazykov a literatúry národov druhého štátu na svojich univerzitách a ústavoch;

f) spoluprácu na základe osobitných dohôd, ktoré sa na tento účel uzavrú, na projektoch, ktorých cieľom je zabezpečiť zachovanie pamiatok kultúrneho dedičstva a civilizácie národov oboch štátov.

Článok 2

Zmluvné strany si vymenia plány a poskytnú si informácie o rozsahu a náplni vysokoškolského, postgraduálneho a stredoškolského štúdia za účelom zistenia ekvivalentu vedeckých hodností, titulov, diplomov a vysvedčení, udeľovaných príslušnými inštitúciami v súlade s právnym poriadkom oboch krajín. Na to uzavrú osobitnú dohodu.

Článok 3

Zmluvné strany budú napomáhať lepšie chápanie civilizácie a kultúry druhej krajiny najmä týmito spôsobmi:

a) posilňovaním stykov a uľahčovaním spolupráce medzi oboma krajinami na poli literatúry, vedy a kultúry;

b) výmenou vedeckých, technických, školských a umeleckých publikácií, materiálov a zariadení;

c) organizovaním vedeckých, školských a umeleckých výstav;

d) návštevami umelcov a umeleckých skupín jedného štátu na územie druhého štátu;

e) výmenou rozhlasových a televíznych programov, nahrávok a záznamov, ako aj umeleckých, populárno-vedeckých a výchovných filmov;

f) výmenou návštev významných vedeckých a kultúrnych predstaviteľov oboch štátov.

Článok 4

Zmluvné strany sa budú usilovať o rozvoj priateľstva a vzájomného poznávania národov oboch štátov prostredníctvom

a) podpory spolupráce a výmeny športovcov a športových družstiev, usporadúvaním športových súťaží a výmenou príslušných odborníkov;

b) podpory turistických zájazdov medzi oboma štátmi.

Článok 5

Zmluvné strany si navzájom poskytnú v rámci svojich právnych predpisov všetky možné úľavy pre dovoz na svoje štátne územia vybavenia potrebného na účely vykonávania tejto dohody, ako sú obrazy, výstavné exponáty, knihy, filmy, gramofónové platne, ako aj vybavenie knižníc, gramofóny, magnetofóny, rozhlasové prijímače a filmové premietacie prístroje.

Článok 6

Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú povinností ktorejkoľvek osoby dodržiavať právne predpisy týkajúce sa vstupu, pobytu a odchodu cudzincov, platné v oboch štátoch.

Článok 7

Zmluvné strany budú na vykonávanie tejto dohody zostavovať vždy na určité časové obdobia vykonávacie plány spolupráce.

Článok 8

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót, ktorými si zmluvné strany navzájom oznámia, že boli splnené všetky potrebné podmienky pre schválenie tejto dohody.

Článok 9

Táto dohoda sa uzaviera na dobu štyroch rokov a bude sa predlžovať vždy na ďalšie rovnaké obdobie, ak jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoje prianie dohodu vypovedať šesť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci podpísali túto dohodu v Kuvajte 30. júna 1971.

Dojednané vo dvoch vyhotoveniach, každé v arabskom, českom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Zdeněk Trhlík v. r.

Za vládu

Štátu Kuvajt:

Rashid Abdulaziz Alrashid v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.