Vyhláška č. 48/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej a priemyselnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-48
Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972 do24.11.1994
Účinnosť od 11.08.1972 do24.11.1994
Zrušený 369/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 14. decembra 1971.

Znenie 11.08.1972

48

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. apríla 1972

o Dohode o hospodárskej a priemyselnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou

Dňa 12. septembra 1971 bola v Brne podpísaná Dohoda o hospodárskej a priemyselnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou.

Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť po výmene diplomatických nót, t. j. 14. decembrom 1971.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
o hospodárskej a priemyselnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou

Vláda Československej socialistickej republiky a rakúska spolková vláda,

vedené prianím rozvíjať hospodársku a priemyselnú spoluprácu medzi oboma krajinami, v snahe utvoriť pre ňu priaznivé predpoklady, sa dohodli takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany budú podporovať hospodársku a priemyselnú spoluprácu medzi oboma krajinami vo všetkých oblastiach prichádzajúcich do úvahy.

(2) Budú preto v rámci svojich možností a podľa platných právnych predpisov oboch krajín podporovať najmä priemyselnú spoluprácu podnikov a organizácií za účelom

a) lepšieho využitia existujúcich a utvorenia nových kapacít v oblastiach výroby, projekcie a stavebníctva;

b) doplnenia výrobných programov;

c) zlepšenia a zdokonalenia terajšej a zavedenia novej výroby aj výmenou dokumentácií, licencií a odborníkov, ako aj technickou pomocou;

d) prípadnej spoločnej výroby tovaru zvyšovaním úrovne alebo inými formami spolupráce - najmä uvedenými pod a) až c) s cieľom odbytu v oboch štátoch, ako aj na tretích trhoch;

e) plánovania, realizácie a prípadne aj prevádzky hospodárskych projektov v oboch štátoch, ako aj na tretích trhoch.

(3) Kooperácia má tak isto zahrnúť problémy boja proti lesným škodcom, opatrenia proti lesným škodám z priemyselných exhalácií a opatrenia na predchádzanie a zabránenie škôd spôsobených bystrinami a lavínami.

Článok 2

Podmienky, za ktorých sa má v jednotlivých prípadoch uskutočňovať hospodárska a priemyselná spolupráca, zmluvne určia príslušné zúčastnené podniky a organizácie podľa platných právnych predpisov oboch krajín.

Článok 3

V rámci svojich možností sa budú zmluvné strany navzájom informovať o uzavretí takých zmlúv o kooperácii.

Článok 4

(1) Výmena tovaru určená v rámci zmlúv o kooperácii medzi zainteresovanými inštitúciami, organizáciami a podnikmi, pokiaľ v Rakúsku podlieha povoleniu v oblasti právnej úpravy zahraničného obchodu, ako aj také zmluvy, na uzavretie ktorých je v Československu potrebné úradné povolenie, podliehajú schváleniu príslušných úradov daného štátu.

(2) Na základe tohto povolenia alebo v prípadoch, keď také povolenie v čase uzavretia zmluvy o kooperácii nie je potrebné, sa budú bez obmedzenia množstva udielať prípadne potrebné povolenia v oblasti právnej úpravy zahraničného obchodu v rámci vnútroštátnych predpisov v rozhodujúcom čase platných i voči všetkým tretím krajinám, ako napr. v rámci veterinárnych a zdravotníckych zákonných predpisov, ako aj zákonných predpisov upravujúcich štátny monopol a súťaž na trhu a pod.

Článok 5

Platby na základe takých zmlúv o kooperácii sa budú uskutočňovať podľa právnych predpisov oboch štátov platných v rozhodujúcom čase a v súlade s ustanoveniami platnej platobnej dohody medzi oboma štátmi. Ak platobná dohoda stratí platnosť v čase trvania tejto Dohody, príslušné platby sa budú od tohto okamžiku uskutočňovať podľa potom dojednanej platobnej úpravy.

Článok 6

Po skončení platnosti tejto Dohody sa jej ustanovenia budú tiež aplikovať na skôr uzavreté a ešte neuskutočnené zmluvy o kooperácii.

Článok 7

(1) Vláda Československej socialistickej republiky a rakúska spolková vláda zriadia na vykonávanie tejto Dohody Zmiešanú československo-rakúsku komisiu, ktorá bude zasadať najmenej raz do roka striedavo v Prahe a vo Viedni. Bude navrhovať svojim vládam potrebné opatrenia na vykonávanie tejto Dohody a dbať na ich uplatnenie.

(2) Na riešenie konkrétnych otázok spolupráce môže utvárať pracovné skupiny a priberať zástupcov zainteresovaných hospodárskych kruhov, ako aj expertov.

Článok 8

Táto Dohoda nadobudne platnosť po výmene diplomatických nót. Môže ju vypovedať v 6-mesačnej lehote každá zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to od svojich vlád splnomocnení túto Dohodu podpísali a zapečatili.

Dané v Brne 12. septembra 1971 vo dvoch origináloch, každý v českej a nemeckej reči, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za rakúsku spolkovú vládu:

Dr. Josef Staribacher v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.