Vyhláška č. 47/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom národných podnikov Slovenské magnezitové závody Košice a Banské stavby Prievidza

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-47
Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972 do30.04.1974
Účinnosť od 27.07.1972 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.
Znenie 27.07.1972

47

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva

z 30. júna 1972

o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom národných podnikov Slovenské magnezitové závody Košice a Banské stavby Prievidza

Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva ustanovuje podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v súlade s uznesením Predsedníctva vlády ČSSR z 25. mája 1972 č. 182 po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s Československým federálnym výborom odborových zväzov pracovníkov baníctva a energetiky:


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláškou sa upravuje poskytovanie náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi pre národné podniky Slovenské magnezitové závody Košice a Banské stavby Prievidza (ďalej len „pracovníci“).

§ 2

Všeobecné podmienky pre poskytovanie náborových príspevkov a ostatných náležitostí

(1) Náborové príspevky a ostatné náležitosti sa pracovníkom poskytujú podľa podmienok ustanovených vyhláškou z 9. marca 1959 č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia okresných národných výborov, pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Náborové príspevky a ostatné náležitosti sa poskytujú robotníkom pracujúcim v podzemí a na povrchu (pozri odsek 4).

(3) Náborový príspevok a ostatné náležitosti sa neposkytujú robotníkom prechádzajúcim z podniku do podniku v rámci výrobno-hospodárskej jednotky.

(4) Na účely vyhlášky sa podniky a závody zaraďujú do týchto skupín:

I. skupina:

Slovenské magnezitové závody Košice

- závod Lubeník

- závod Jelšava

- závod Košice

Náležitosti sa poskytujú robotníkom pracujúcim v hlbine pri ťažbe magnezitu.

II. skupina:

1. Slovenské magnezitové závody Košice

Náležitosti sa poskytujú robotníkom pri ťažbe v ostatných závodoch okrem závodov vymenovaných v I. skupine a robotníkom pracujúcim na povrchu v závodoch Lubeník, Jelšava a Košice.

2. Banské stavby Prievidza

Náležitosti sa poskytujú robotníkom pracujúcim na banských dielach.

§ 3

Poskytovanie náborových príspevkov

(1) Pracovníci, ktorí majú nárok na poskytovanie náborového príspevku a nastupujú do zamestnania v podnikoch uvedených v § 1, dostanú náborový príspevok (v Kčs):

a) pri uzavretí pracovnej zmluvy na neurčitý čas, najmenej však na čas 3 rokov vo výške:

Skup. podnikovspolupri nástupepo odpracovaní
1. roka2. roka
I.5000150010002500
II.35001000 8001700

b) pri uzavretí pracovnej zmluvy na čas najmenej jedného roka až do 3 rokov vo výške:

Skup. podnikovpri nástupe (jednorazove)
I.1500
II.1000

(2) Náborový príspevok sa poskytuje pracovníkom získaným celoštátnym aj krajským náborom.

§ 4

Poskytovanie ostatných náležitostí

(1) Pracovníci sa odmeňujú počas zaškoľovania podľa úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. júna 1971 č. II/3-190/71-7208/Šm (reg. v čiastke 13/1971 Zb.) o odmeňovaní pracovníkov po dobu zaškoľovania.

(2) Rodinná podpora sa poskytuje pri splnení podmienok uvedených v § 6 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) vo výške 8 Kčs za každý kalendárny deň trvania pracovného pomeru.

(3) Pokiaľ bude pracovník v súvislosti s nástupom do zamestnania nútený bývať odlúčene mimo svojej rodinnej domácnosti, umožní sa mu návšteva rodiny a uhradí zľavnené cestovné do miesta bydliska rodiny a späť, a to ženatému raz za šesť týždňov a slobodnému raz za štyri mesiace.

(4) Pracovníci získaní náborom vykonávaným národnými výbormi majú nárok na úhradu cestovného na nástup do zamestnania a na návrat do miesta stáleho bydliska po splnení pracovnej zmluvy, ako aj nárok na diéty, a to, ak cesta podľa cestovného poriadku trvá dlhšie než 2 hodiny, vo výške 20 Kčs, a ak trvá dlhšie než 10 hodín, vo výške 40 Kčs. V diétach je zahrnuté stravné a ušlý zárobok za dni cesty.

Podrobnosti o úhrade cestovného a diét sú uvedené v § 2 a 3 vyhl. č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.).

§ 5

Všeobecné ustanovenia

(1) Ak dôjde k zrušeniu pracovného pomeru bez viny pracovníka pred termínmi uvedenými v § 9 ods. 1 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia okresných národných výborov, je pracovník povinný vrátiť náborový príspevok, ktorý dostal, a to v sume zodpovedajúcej času, za ktorý nebola pracovná zmluva splnená a tak isto poskytnutú úhradu nákladov presťahovania.

(2) Ak pracovník zavdal príčinu na okamžité prepustenie, je povinný vrátiť podniku všetky poskytnuté príspevky, s výnimkou rodinnej podpory, bez ujmy na zodpovednosti vyplývajúcej zo všeobecných predpisov.


§ 6

Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Šimon v. r.