Vyhláška č. 46/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-46
Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972
Účinnosť od 27.07.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 26 nadobudla Dohoda platnosť 5. májom 1972.

Aktuálne znenie 27.07.1972

46

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. mája 1972

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach


Dňa 17. decembra 1971 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach.

Podľa svojho článku 26 nadobudla Dohoda platnosť 5. májom 1972.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky vedené prianím upraviť podmienky vykonávania Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach, podpísanej v Prahe 2. decembra 1967 (ďalej len Zmluva), sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu.

HLAVA I

Hraniční splnomocnenci

Článok 1

1. Zmluvné strany si oznámia diplomatickou cestou do tridsiatich dní od nadobudnutia platnosti tejto Dohody mená, priezviská, hodnosti a sídla hlavných hraničných splnomocnencov.

2. Hlavní hraniční splnomocnenci si do šesťdesiatich dní od nadobudnutia platnosti tejto Dohody vymenia zoznamy, v ktorých budú mená, priezviská, hodnosti a sídla zástupcov hlavných hraničných splnomocnencov, hraničných splnomocnencov a ich zástupcov.

3. Hraniční splnomocnenci si vymenia na prvej schôdzke po nadobudnutí platnosti tejto Dohody zoznamy, v ktorých budú mená, priezviská, hodnosti a sídla ich pomocníkov.

4. Zmluvné strany sa budú bez meškania diplomatickou cestou informovať o zmene vo funkcii hlavného hraničného splnomocnenca.

5. Hlavní hraniční splnomocnenci si budú bez meškania oznamovať zmeny vo funkciách svojich zástupcov, hraničných splnomocnencov a ich zástupcov.

6. Hraniční splnomocnenci si budú bez meškania oznamovať zmeny vo funkciách svojich pomocníkov.

Článok 2

1. Hlavní hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia, hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia a pomocníci sú vybavení pre výkon svojej funkcie v zmysle Zmluvy a tejto Dohody plnomocenstvom spísaným v českom alebo slovenskom jazyku a v poľskom jazyku.

2. Plnomocenstvá vystavujú

a) pre hlavného hraničného splnomocnenca Československej socialistickej republiky - predseda vlády Československej socialistickej republiky,

pre hlavného hraničného splnomocnenca Poľskej ľudovej republiky - predseda Rady ministrov,

b) pre zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca, hraničného splnomocnenca a jeho zástupcu - príslušný minister,

c) pre pomocníkov hraničného splnomocnenca - hraniční splnomocnenci.

3. Vzory plnomocenstiev sú uvedené v prílohe č. 1 tejto Dohody.

Článok 3

Hlavní hraniční splnomocnenci plnia úlohy vyplývajúce pre nich zo Zmluvy, najmä:

a) určujú zásady pre výmenu skúseností týkajúcich sa ochrany štátnych hraníc,

b) určujú druhy dohovorených znamení a signálov,

c) prerokúvajú plány spoločnej výstavby a využívania doterajších spojovacích a iných technických zariadení, slúžiacich na ochranu štátnych hraníc,

d) určujú vzory potvrdení a iných dokladov, ktoré sa budú vystavovať pri prevzatí osôb, písomností, zvierat a predmetov,

e) vyhodnocujú spoločnú prácu hraničných splnomocnencov a pohraničných orgánov a koordinujú ich činnosť.

Článok 4

Hraniční splnomocnenci plnia úlohy vyplývajúce pre nich zo Zmluvy, najmä:

a) vyhodnocujú situáciu v trestnej činnosti na štátnych hraniciach a vykonávajú spoločné opatrenia za účelom potierania tejto trestnej činnosti,

b) prerokúvajú otázky spolupráce pri výkone služby na hraničných priechodoch, ich zabezpečenie a udržiavanie,

c) upovedomujú sa bezodkladne o neoprávnenom pristátí (prípadne o pristátí spôsobenom vyššou mocou) riečnych plavidiel pri brehu druhého štátu a o neoprávnenom prelete štátnych hraníc lietadlami a o ich pristátí na území druhého štátu a po vzájomnej dohode vykonávajú opatrenia na vrátenie riečnych plavidiel a lietadiel na územie vlastného štátu,

d) upovedomujú sa bezodkladne o živelných alebo iných pohromách, ktoré vznikli na území jedného štátu a môžu ohroziť územie druhého štátu; pri požiaroch vykonávajú v súčinnosti s príslušnými orgánmi opatrenia, aby sa požiar nerozšíril na územie druhého štátu,

e) zabezpečujú prechod štátnych hraníc záchrannými oddielmi pri živelných a iných pohromách a epidémiách podľa zásad ustanovených v príslušných dohodách; na požiadanie druhej zmluvnej strany môžu prepustiť cez štátne hranice organizované záchranné oddiely aj v ostatných prípadoch neupravených dohodami,

f) v naliehavých prípadoch umožnia lekársku pomoc občanom druhej zmluvnej strany a v prípade nevyhnutnosti ich prevezenie do najbližšej nemocnice,

g) vykonávajú opatrenia na zamedzenie prechodu štátnych hraníc domácimi zvieratmi,

h) dávajú hlavnému hraničnému splnomocnencovi otázky týkajúce sa centrálnych orgánov a úradov a otázky, ktoré sú v právomoci niekoľkých hraničných splnomocnencov.

Článok 5

Ak sa hraniční splnomocnenci o urovnaní vzniknutej situácie na štátnych hraniciach nedohodnú, odovzdajú vec do štrnástich dní na prerokovanie hlavným hraničným splnomocnencom alebo ich prostredníctvom na riešenie diplomatickou cestou. V zápisnici o tom musí byť uvedené stanovisko hraničných splnomocnencov oboch strán k tomuto prípadu a ich návrhy na riešenie.

Článok 6

1. Pri vykonávaní ustanovenia článku 21 Zmluvy hraniční splnomocnenci vyhotovujú zápisnice, v ktorých treba uviesť: zistený stav, rozsah a príčinu škody, vinníka, poškodeného a podľa potreby aj spôsob likvidácie škody.

2. Zápisnice vo veci škôd sa vyhotovujú v českom alebo slovenskom a poľskom jazyku, každá v troch vyhotoveniach. Tieto zápisnice podpisujú hraniční splnomocnenci oboch strán a odovzdávajú ich príslušným orgánom.

3. Opatrenie podľa tohto článku sa vykonáva, ak dôjde k udalosti, ktorou je narušený režim na štátnych hraniciach.

V iných prípadoch vzniknutých škôd vykonávajú hraniční splnomocnenci spoločne opatrenia na objasnenie veci, a to zabezpečenie dôkazov a ich odovzdanie príslušným orgánom.

Článok 7

Ak sa ukáže, že na vyšetrovanie uskutočňované hraničným splnomocnencom sú potrebné veci alebo materiály, ktoré sú v držbe pohraničných orgánov druhej zmluvnej strany, hraničný splnomocnenec tejto strany takéto veci alebo materiály na požiadanie hraničného splnomocnenca druhej strany požičia na čas vyšetrovania.

Článok 8

1. Rokovania hlavných hraničných splnomocnencov a schôdzky hraničných splnomocnencov, ako aj rokovania a schôdzky ich zástupcov sa konajú striedavo na území oboch štátov.

2. Pokiaľ treba uskutočniť ďalšie rokovania alebo schôdzky, vykonávajú sa spravidla na území toho štátu, ktorého hraničný splnomocnenec dal k nim podnet.

3. Súčasne s návrhom na uskutočnenie rokovania alebo schôdzky sa odovzdá druhej strane návrh programu rokovania a predpokladané zloženie delegácie.

Druhá strana oznámi bezodkladne svoje stanovisko k navrhovanému programu rokovania, k termínu aj dĺžke trvania a súčasne zašle zoznam účastníkov.

4. Rokovanie alebo schôdzku vedie predstaviteľ tej strany, na území ktorej sa rokovanie alebo schôdzka koná.

5. Na rokovaniach alebo schôdzkach možno rokovať o problémoch, ktoré nie sú uvedené v prijatom programe rokovaní, len so súhlasom oboch strán.

Článok 9

1. Rokovania hlavných hraničných splnomocnencov sa konajú raz do roka. Na prerokúvanie otázok, ktorých riešenie neznesie odklad, sa môžu schádzať i viackrát do roka.

2. Pokiaľ je to nevyhnutné na objasnenie jednotlivých otázok, možno na rokovanie prizvať aj predstaviteľov iných orgánov.

3. Prvé rokovanie sa uskutoční do šiestich mesiacov od času, keď táto Dohoda nadobudne platnosť.

Článok 10

Schôdzky hraničných splnomocnencov vo veci ochrany štátnych hraníc sa konajú dvakrát do roka. V odôvodnených prípadoch možno uskutočniť ďalšie schôdzky. Schôdzky sa môžu konať aj z podnetu hlavného hraničného splnomocnenca.

Článok 11

1. Schôdzky hraničných splnomocnencov sa budú konať na návrh jedného z nich, a pokiaľ to bude možné, v navrhnutom termíne. Odpoveď na pozvanie sa má bez meškania a v každom prípade oznámiť najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín po tom, čo dostali pozvanie. Ak navrhovaný termín schôdzky nemôže byť prijatý, treba navrhnúť v odpovedi iný termín.

2. Ak hraničný splnomocnenec jednej strany predloží návrh na usporiadanie schôdzky so splnomocnencom druhej zmluvnej strany, je tento splnomocnenec povinný sa osobne dostanoviť, ak sa jeho neprítomnosť neospravedlní vážnymi príčinami. V tomto prípade plní povinnosti hraničného splnomocnenca jeho zástupca, o čom včas hraničný splnomocnenec upovedomí hraničného splnomocnenca druhej zmluvnej strany.

3. So súhlasom hraničných splnomocnencov sa môžu konať schôdzky ich zástupcov, pokiaľ iné predpisy neustanovujú inak.

4. Schôdzky pomocníkov sa konajú len na základe súhlasu hraničných splnomocnencov alebo ich zástupcov.

5. Na schôdzkach hraničných splnomocnencov, ich zástupcov alebo pomocníkov sa môžu z oboch strán zúčastniť experti, prekladatelia alebo iné osoby, ktorých účasť je na rokovaní potrebná.

Článok 12

Hlavní hraniční splnomocnenci, ich zástupcovia, hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia, ako aj pomocníci spisujú zápisnicu o každom uskutočnenom rokovaní alebo schôdzke; v zápisnici sa stručne uvedú hlavné údaje o priebehu schôdzky, prijaté opatrenia a eventuálne termíny na ich plnenie. Vzor zápisnice je uvedený v prílohe č. 2 tejto Dohody.

Článok 13

Veci menšieho významu sa môžu riešiť písomne alebo spojovacími prostriedkami, pokiaľ niektorá zo strán netrvá na vyriešení veci výhradne na spoločnom rokovaní alebo schôdzke.

Článok 14

1. Hraniční splnomocnenci sa dohodnú o spôsobe a miestach, kde sa vymieňajú ich úradné písomnosti, odovzdávajú osoby a majetok. Miesto a čas každého odovzdávania dohodnú včas hraniční splnomocnenci, ich zástupcovia alebo ich pomocníci medzi sebou. Osoby sa odovzdávajú spravidla na hraničných priechodoch najbližšie od miesta, v ktorom tieto osoby narušili štátne hranice.

2. Osoby odovzdávajú osobne hraniční splnomocnenci, ich zástupcovia alebo pomocníci; písomnosti a majetok môžu odovzdávať aj dôstojníci pohraničných orgánov oboch zmluvných strán na pokyn hraničných splnomocnencov.

3. Úradné písomnosti, osoby a majetok sa prijímajú nepretržite po dvadsaťštyri hodín, nevynímajúc sviatočné dni a iné dni pracovného pokoja.

4. Zvieratá sa odovzdávajú podľa zásad, ktoré dohodnú príslušné veterinárne orgány oboch zmluvných strán, a to zásadne blízko miesta, kde tieto zvieratá prekročili štátne hranice.

Článok 15

1. V prípade, že treba zastaviť alebo obmedziť hraničný styk vzhľadom na epidemické nákazy ľudí alebo zvierat nezávisle od toho, či sa upovedomujú iné orgány zmluvných strán, príslušní hraniční splnomocnenci sú povinní vzájomne sa informovať o čase, keď sa pohraničný styk zastaví alebo obmedzí.

2. Obdobne sa postupuje pri obnove pohraničného styku.

Článok 16

1. Pomocníci hraničných splnomocnencov plnia úlohy, ktoré im uložili hraniční splnomocnenci alebo ich zástupcovia; zabezpečujú najmä spoločné ohľadanie miest narušenia štátnych hraníc a spravidla organizujú miestne pátranie za účelom zadržania narušiteľov štátnych hraníc.

2. Rozhodnutia urobené pomocníkmi na spoločných schôdzkach nadobúdajú účinnosť po schválení hraničnými splnomocnencami.

3. Veci, o ktorých sa pomocníci nedohodli, sa odovzdávajú na vyriešenie hraničným splnomocnencom.

HLAVA II

Prekračovanie štátnych hraníc

Článok 17

1. Hlavní hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia, hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia, ako aj pomocníci môžu prekračovať štátne hranice na základe svojich plnomocenstiev.

2. Experti, prekladatelia a osoby, ktorých účasť je potrebná na prerokúvanie otázok alebo na vykonanie prác podľa pokynov hraničných splnomocnencov, prekračujú štátne hranice na základe povolenia vydaného príslušným hraničným splnomocnencom svojho štátu. Vzory povolení sú uvedené v prílohe č. 3 tejto Dohody.

Článok 18

Hlavní hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia, hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia a pomocníci, ako aj sprevádzajúci ich prekladatelia, experti a iné osoby môžu pri vykonávaní služobných funkcií v zmysle Zmluvy a tejto Dohody v odôvodnených prípadoch prekračovať štátne hranice i mimo hraničných priechodov.

Článok 19

1. Osoby vykonávajúce činnosť na štátnych hraniciach súvisiacu s udržiavaním priebehu štátnych hraníc a hraničných znakov, s regulačnými prácami na hraničných vodných tokoch, meračskými prácami, prácami na mostoch a vodných stavbách a inými prácami obsiahnutými v dohodách uzavretých medzi oboma zmluvnými stranami môžu pri plnení svojich služobných povinností prekračovať štátne hranice na základe príslušného preukazu (ďalej len hraničný preukaz).

2. Predpisy každej zmluvnej strany, ako aj spôsob ich vystavovania určia orgány, ktoré sú oprávnené vydávať hraničné preukazy.

3. Hraničný preukaz oprávňuje na pobyt na území druhej zmluvnej strany zásadne do vzdialenosti 150 m od štátnej hranice.

Príslušné orgány jednej zmluvnej strany na návrh príslušných orgánov druhej zmluvnej strany môžu dať súhlas na zväčšenie tejto vzdialenosti. V takom prípade novú vzdialenosť v hraničnom preukaze vyznačí orgán, ktorý hraničný preukaz vydal.

4. Pobyt na území druhej zmluvnej strany je povolený zásadne len v dennom čase. Pokiaľ sa práca musí vykonať v nočnom čase, treba o tom včas upovedomiť miestne pohraničné orgány.

5. Pred začatím prác alebo inej činnosti na štátnej hranici alebo na území druhej zmluvnej strany sú orgány vykonávajúce tieto práce alebo činnosť povinné oznámiť svojim príslušným pohraničným orgánom miesto a čas začatia a ukončenia týchto prác alebo činnosti. Tieto pohraničné orgány o tom bez meškania upovedomia pohraničné orgány druhej zmluvnej strany.

6. Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné pri každom prekročení štátnych hraníc predložiť hraničný preukaz pohraničným orgánom oboch zmluvných strán. Ak je potrebné prekročiť štátne hranice niekoľkokrát v priebehu jedného dňa, hraničný preukaz sa predkladá len pri prvom a poslednom prekročení štátnych hraníc.

7. Držitelia hraničných preukazov sú oprávnení používať na území druhej zmluvnej strany služobné vozidlá, pokiaľ také oprávnenia sú uvedené v hraničnom preukaze.

8. Príslušné orgány jednej zmluvnej strany sú povinné na návrh príslušných orgánov druhej zmluvnej strany nevydávať hraničné preukazy určitým osobám a už vydané preukazy odobrať.

9. Príslušné orgány oboch zmluvných strán sa navzájom dohodnú na zásadách oslobodzujúcich od dovozných a vývozných obmedzení, od cla a iných poplatkov predmety prevážané osobami uvedenými v odseku 1.

Článok 20

Príslušné orgány zmluvných strán sa navzájom upovedomia o stratení platnosti hraničného plnomocenstva, povolenia na prechod štátnych hraníc alebo hraničného preukazu.

Článok 21

1. Právo prekračovať štátne hranice v zmysle tejto Dohody sa pozastavuje úplne alebo čiastočne vtedy, ak dôjde k uzavretiu hraníc zo zdravotných, veterinárnych alebo iných dôvodov. O zákaze prekračovania hraníc sa príslušné orgány oboch strán navzájom včas upovedomia.

2. Ustanovenie odseku 1 sa nedotýka prekračovania štátnych hraníc hraničnými splnomocnencami.

Článok 22

Pohraničné orgány jednej zmluvnej strany môžu na návrh pohraničných orgánov druhej zmluvnej strany poskytnúť pomoc pri vedení stíhania vyslaním služobného psa so psovodom. K prekročeniu hraníc dôjde v tom prípade v mieste dohodnutom pohraničnými orgánmi.

Článok 23

Ak došlo k stíhaniu osoby v zmysle článku 17 Zmluvy, veliteľ hliadky spíše po ukončení stíhania zápisnicu, v ktorej uvedie čas, miesto prekročenia hraníc a návrat hliadky, ktorá vykonávala stíhanie, a priebeh stíhania. Zápisnicu podpisuje veliteľ hliadky a najbližší pohraničný orgán druhej zmluvnej strany; ak orgán druhej zmluvnej strany nie je prítomný v blízkosti miesta, kde sa stíhanie skončilo, musí sa zápisnica podpísať pri najbližšej spoločnej schôdzke hraničných splnomocnencov.

Článok 24

1. O odovzdaní alebo prevzatí osôb sa spisuje zápisnica. Zápisnica musí okrem osobných údajov o odovzdávanej osobe obsahovať údaje o tom, kde a kedy narušila štátne hranice, z akých dôvodov, kde a kto ju zadržal, prípadne akých trestných činov alebo priestupkov sa dopustila po prekročení štátnych hraníc a či za tieto trestné činy alebo priestupky bola stíhaná alebo odsúdená. Pokiaľ to je možné, treba k zápisnici pripojiť odpis rozhodnutia prokurátora, súdu alebo správneho orgánu. Ďalej sa musí v zápisnici uviesť každá sťažnosť alebo žiadosť odovzdávanej osoby a stanovisko príslušných orgánov k týmto sťažnostiam alebo žiadostiam. V zápisnici sa uvedie aj zoznam predmetov, ktoré mala odovzdávaná osoba v čase zadržania pri sebe.

2. O odovzdaní domácich zvierat a nájdeného majetku sa hraniční splnomocnenci dohodnú pre každý prípad osobitne. Odovzdávanie zvierat a majetku sa vykonáva zápisnične. Tovar podliehajúci kontrole v zmysle veterinárnych alebo iných predpisov sa odovzdáva podľa zásad ustanovených spoločne príslušnými orgánmi zmluvných strán.

3. Pri odovzdávaní osôb, zvierat alebo majetku sa hraniční splnomocnenci môžu dohodnúť o ďalšom dôkaznom materiále, ktorý sa odovzdá druhej strane.

HLAVA III

Záverečné ustanovenia

Článok 25

Zápisnice podľa článkov 12, 23 a 24 tejto Dohody sa spisujú vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom alebo slovenskom a poľskom jazyku.

Článok 26

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich toto schválenie.

2. Táto Dohoda platí po čas platnosti Zmluvy, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie. V takom prípade stráca platnosť šesť mesiacov odo dňa výpovede.

Dané vo Varšave 17. decembra 1971 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ján Pješčák v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Tadeusz Pietrzak v. r.

Príloha č. 1 a

Vzor plnomocenstva pre hlavného hraničného splnomocnenca

Vzor 01a

Príloha č. 1 b

Vzor plnomocenstva pre zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca

Vzor 01b

Príloha č. 1 c

Vzor plnomocenstva pre hraničného splnomocnenca

Vzor 01c

Príloha č. 1 d

Vzor plnomocenstva pre zástupcu hraničného splnomocnenca

Vzor 01d

Príloha č. 1 e

Vzor plnomocenstva pre pomocníka hraničného splnomocnenca

Vzor 01e

Príloha č. 2

ZÁPISNICA

Príloha 02

Príloha č. 3

Povolenie na prechod československo-poľských štátnych hraníc

Príloha 03

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.