Vyhláška č. 45/1972 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení vyhláška č. 164/1971 Zb. o tvorbe cien výskumných a vývojových prác

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-45
Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972 do31.12.1973
Účinnosť od 01.08.1972 do31.12.1973
Zrušený 137/1973 Zb.
Znenie 01.08.1972

45

VYHLÁŠKA

Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 30. júna 1972,

ktorou sa mení vyhláška č. 164/1971 Zb. o tvorbe cien výskumných a vývojových prác

Federálny cenový úrad a Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovujú na základe § 47 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Čl. I

Vyhláška Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 164/1971 Zb. o tvorbe cien výskumných a vývojových prác sa mení takto:

§ 3 ods. 2 znie:

(2) Predbežná kalkulácia sa zostavuje buď v členení predpísanom typovým, prípadne odborovým kalkulačným vzorcom*) alebo pomocou hodinových zúčtovacích sadzieb. Tieto sadzby ustanoví rozpočtovým, príspevkovým a hospodárskym organizáciám priamo riadeným ústrednými orgánmi ústredný odvetvový orgán; ostatným organizáciám ich určí nadriadená organizácia.

Posúdenie predbežnej kalkulácie pri úlohách zahrnutých v pláne rozvoja vedy a techniky je súčasťou oponentského konania.

§ 3 ods. 6 znie:

(6) Ak sú skutočné náklady overené výslednou kalkuláciou zvýšené o ziskovú prirážku podľa § 3 ods. 3 oproti určenej (upresnenej) cene

a) nižšie o viac než 5 %, vracia sa odberateľovi rozdiel medzi overenými nákladmi zvýšenými o zisk (pri použití hodinových zúčtovacích sadzieb rozdiel medzi skutočnými nákladmi na jednicový materiál, kooperáciu a počtom odpracovaných hodín) a určenou (upresnenou) cenou zníženou o 5 %.

Pri úlohách financovaných zo štátneho rozpočtu sa tento rozdiel vracia prostredníctvom nadriadeného ústredného orgánu;

b) vyššie, cena sa nezvyšuje.

§ 3 ods. 11 znie:

(11) Cieľové prémie alebo mimoriadne odmeny vypisované a poskytované podľa osobitných predpisov**) nie sú súčasťou ceny.

§ 7 znie:

§ 7

Počas platnosti zákazu zvyšovania cien podľa vládneho nariadenia č. 168/1969 Zb. sa položky kalkulačného vzorca kalkulujú takto:

a) materiálne náklady v platných, prípadne evidovaných cenách;

b) jednicové mzdy na úrovni platných mzdových taríf;

c) režijné náklady v sadzbách plánovaných k 1. 1. 1969.

Sadzby ustanovuje, ak ich organizácie nemajú určené, rozpočtovým, príspevkovým a hospodárskym organizáciám priamo riadeným ústrednými orgánmi ústredný odvetvový orgán; ostatným organizáciám ich určuje nadriadená organizácia;

d) zisková prirážka maximálne do výšky podľa § 3 ods. 3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1972.


I. námestník ministra pre technický a investičný rozvoj ČSSR:

Ing. Gábel v. r.

I. námestník ministra povereného vedením Federálneho cenového úradu:

Ing. Boura v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 20 ods. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.

**) § 13 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 141/1971 Zb.