Vyhláška č. 43/1972 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-43
Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972 do31.12.1991
Účinnosť od 01.08.1972 do31.12.1991
Zrušený 535/1991 Zb.
Znenie 01.08.1972

43

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

z 5. júla 1972,

ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Slovenský banský úrad ustanovuje podľa § 1 ods. 2 a § 2 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy:


§ 1

Úlohy štátnej banskej správy, s výnimkou úloh uvedených v § 2, vykonávajú:

a) Obvodný banský úrad v Bratislave

1. na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy,

2. v Západoslovenskom kraji;

b) Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

v Stredoslovenskom kraji, s výnimkou pôsobnosti, ktorá patrí Obvodnému banskému úradu v Prievidzi;

c) Obvodný banský úrad v Prievidzi

v Stredoslovenskom kraji s pôsobnosťou výkonu štátnej banskej správy vo veciach vyhľadávania, prieskumu a dobývania uhoľných ložísk, ako aj úpravy a zušľachťovania uhlia vykonávaných v organizačnej súvislosti s dobývaním;

d) Obvodný banský úrad v Košiciach

vo Východoslovenskom kraji bez okresov Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa;

e) Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

vo Východoslovenskom kraji v okresoch Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa.

§ 2

Úlohy štátnej banskej správy pri prácach vykonávaných organizáciami podriadenými generálnemu riaditeľstvu Československého uránového priemyslu plní na území Slovenskej socialistickej republiky Obvodný banský úrad v Košiciach.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška predsedu Ústredného banského úradu č. 125/1960 Zb., ktorou sa ustanovujú obvody a pôsobnosť obvodných banských úradov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1972.


Predseda:

Ing. Baran v. r.