Zákon č. 37/1972 Zb.Zákon o okresných a krajských poľnohospodárskych správach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-37
Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972 do31.12.1988
Účinnosť od 01.09.1972 do31.12.1988
Zrušený 194/1988 Zb.
Znenie 01.09.1972

37

ZÁKON

z 29. júna 1972

o okresných a krajských poľnohospodárskych správach

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


ČASŤ I

Okresné poľnohospodárske správy

§ 1

(1) Orgánom štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva v okrese je okresná poľnohospodárska správa.

(2) Okresnú poľnohospodársku správu zriaďuje ako rozpočtovú organizáciu minister poľnohospodárstva a výživy republiky spravidla pre obvod okresu.

§ 2

(1) Okresná poľnohospodárska správa vykonáva vo svojom obvode riadiacu pôsobnosť voči jednotným roľníckym družstvám, štátnym majetkom s výnimkou odborove a ústredne riadených, voči spoločným poľnohospodárskym podnikom, ostatným kooperačným zoskupeniam slúžiacim poľnohospodárskej výrobe, pokiaľ sú socialistickými organizáciami v pôsobnosti ministerstva poľnohospodárstva a výživy, poľnohospodárskym stavebným podnikom a poľnohospodárskym strojovým počtovníckym staniciam, s výnimkou odborove a ústredne riadených.

(2) Minister poľnohospodárstva a výživy republiky môže podriadiť okresnej poľnohospodárskej správe aj iné socialistické organizácie z odvetvia poľnohospodárstva, než sú uvedené v odseku 1.

(3) Pri riadení družstevných organizácií okresná poľnohospodárska správa postupuje v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi poľnohospodárske družstevníctvo.

§ 3

(1) Okresná poľnohospodárska správa riadi a zabezpečuje pri riadených organizáciách (§ 2) rozvoj poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb v súlade s potrebami a záujmami spoločnosti, vyjadrenými v národohospodárskych plánoch s osobitným zameraním na prehlbovanie koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby. V rámci plnenia tejto úlohy okresná poľnohospodárska správa

a) vypracúva dlhodobé koncepcie a návrhy strednodobých a vykonávacích plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby a organizuje realizáciu týchto plánov,

b) robí obdobné opatrenia, ktoré patria orgánu stredného článku riadenia v plánovacom procese aj v oblasti sociálno-ekonomických informácií,

c) zabezpečuje podľa príslušných právnych predpisov používanie ekonomických nástrojov na rozvoj poľnohospodárskej výroby,

d) organizuje kooperačné a integračné vzťahy v záujme rozvoja poľnohospodárskej výroby,

e) koordinuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy s osobitným zreteľom aj na potreby organizácií potravinárskeho priemyslu,

f) zabezpečuje vykonávanie zásad štátnej technickej politiky a stará sa o zavádzanie najnovších poznatkov vedy a techniky do praxe,

g) poskytuje právnu pomoc riadeným organizáciám,

h) vykonáva kontrolnú činnosť v riadených organizáciách v záujme dodržiavania socialistickej zákonnosti, plánovacej a zmluvnej disciplíny,

ch) stará sa o bezpečnosť práce, o zvyšovanie kultúry a hygieny práce a pracovného prostredia a

i) dbá o účelné rozmiestnenie kádrov a ich výchovu.

(2) Okresná poľnohospodárska správa vykonáva aj činnosti vyplývajúce z osobitných predpisov pre výrobné poľnohospodárske správy, prípadne okresné poľnohospodárske združenia.

(3) Okresná poľnohospodárska správa vykonáva hospodársku činnosť len v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie svojich úloh.

§ 4

Okresná poľnohospodárska správa úzko spolupracuje s národnými výbormi pri zabezpečovaní poľnohospodárskej výroby jednotlivo hospodáriacich roľníkov a za tým účelom vypracúva pre národné výbory príslušné podklady.

§ 5

Na čele okresnej poľnohospodárskej správy je riaditeľ; vymenúva a odvoláva ho na návrh riaditeľa krajskej poľnohospodárskej správy minister poľnohospodárstva a výživy republiky.

§ 6

(1) Pri okresnej poľnohospodárskej správe pôsobí ako poradný orgán riaditeľa okresná poľnohospodárska rada.

(2) Hlavnou úlohou okresnej poľnohospodárskej rady je prispievať k vysokej úrovni poľnohospodárstva uplatňovaním najpokrokovejších skúseností družstevných roľníkov, pracovníkov štátnych majetkov a ostatných poľnohospodárskych pracovísk a pomáhať tak utvárať súlad medzi princípmi štátneho hospodárskeho riadenia a družstevnej demokracie.

(3) Okresná poľnohospodárska rada prerokúva návrhy zásadných opatrení na úseku riadenia poľnohospodárstva v okrese, najmä

a) dlhodobé koncepcie a návrhy strednodobých a vykonávacích plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby,

b) návrhy na použitie ekonomických nástrojov,

c) návrhy na uplatnenie foriem spolupráce pri zabezpečovaní koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby.

§ 7

(1) Predsedom okresnej poľnohospodárskej rady je riaditeľ okresnej poľnohospodárskej správy.

(2) Členov okresnej poľnohospodárskej rady z dvoch tretín volia zástupcovia riadených organizácií (§ 2); jednu tretinu členov vymenúva riaditeľ okresnej poľnohospodárskej správy z funkcionárov a pracovníkov ďalších socialistických organizácií a štátnych orgánov. Členstvo v okresnej poľnohospodárskej rade je čestnou funkciou.

ČASŤ II

Krajské poľnohospodárske správy

§ 8

Orgánom štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva v kraji je krajská poľnohospodárska správa; zriaďuje ju ako rozpočtovú organizáciu minister poľnohospodárstva a výživy republiky.

§ 9

(1) Krajská poľnohospodárska správa riadi okresné poľnohospodárske správy.

(2) Minister poľnohospodárstva a výživy republiky môže krajskej poľnohospodárskej správe zveriť riadenie niektorých socialistických poľnohospodárskych organizácií uvedených v § 2, ak ich hospodársky význam presahuje rámec okresu alebo ak je ich riadenie krajskou poľnohospodárskou správou účelnejšie. Voči týmto organizáciám prislúcha krajskej poľnohospodárskej správe rovnaká pôsobnosť ako okresnej poľnohospodárskej správe voči ňou riadeným organizáciám.

§ 10

Krajská poľnohospodárska správa riadi a zabezpečuje rozvoj poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb v kraji v súlade s potrebami a záujmami spoločnosti vyjadrenými v národohospodárskych plánoch. V rámci tejto úlohy krajská poľnohospodárska správa predovšetkým

a) vypracúva dlhodobé koncepcie, návrhy strednodobých a vykonávacích plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby v kraji, rozpisuje úlohy plánu a orientačné ukazovatele na jednotlivé okresné poľnohospodárske správy a na priamo riadené organizácie,

b) zabezpečuje podľa príslušných právnych predpisov využívanie ekonomických nástrojov v rámci kraja,

c) pôsobí na racionalizáciu investičného rozvoja poľnohospodárstva, napomáha rozvoj kooperačných a integračných vzťahov v kraji v záujme zabezpečenia koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby a spoločenskú deľbu práce medzi organizáciami odvetvia poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu,

d) stará sa o reprodukciu pracovných síl v poľnohospodárstve a účelnú organizáciu výchovy kádrov,

e) kontroluje činnosť okresných poľnohospodárskych správ, najmä ako dodržiavajú plánovacie, finančné, cenové a iné predpisy; v prípade zistených závad robí opatrenia na nápravu.

§ 11

Krajské poľnohospodárske správy riadi ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky.

§ 12

Na čele krajskej poľnohospodárskej správy je riaditeľ; vymenúva a odvoláva ho minister poľnohospodárstva a výživy republiky.

§ 13

(1) Pri krajskej poľnohospodárskej správe pôsobí ako poradný orgán riaditeľa krajská poľnohospodárska rada, ktorá prerokúva zásadné otázky patriace do pôsobnosti krajskej poľnohospodárskej správy. Jej členov vymenúva na návrh riaditeľa krajskej poľnohospodárskej správy minister poľnohospodárstva a výživy republiky.

(2) Predsedom krajskej poľnohospodárskej rady je riaditeľ krajskej poľnohospodárskej správy.

(3) Členstvo v krajskej poľnohospodárskej rade je čestnou funkciou.


ČASŤ III

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Pri výkone svojej pôsobnosti okresné a krajské poľnohospodárske správy spolupracujú s národnými výbormi a navzájom si pomáhajú pri plnení svojich úloh.

(2) Okresné a krajské poľnohospodárske správy prerokúvajú s okresnými a krajskými národnými výbormi návrhy svojich plánov, včítane požiadaviek na zabezpečenie potrieb a služieb pre poľnohospodárstvo, ktoré národné výbory priamo zabezpečujú; poskytujú národným výborom potrebné podklady pre oblastné plány.

(3) Pôsobnosť národných výborov na úseku poľnohospodárstva, ustanovená osobitnými predpismi, zostáva nedotknutá.

§ 15

V záujme plynulého rozvoja poľnohospodárskej výroby spolupracujú okresné a krajské poľnohospodárske správy s ostatnými organizáciami odvetvia poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu vo svojom obvode.

§ 16

(1) Vlády republík bližšie vymedzia pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ, ich vzťah k národným výborom, ako aj rozsah spolupráce s nimi.

(2) Ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík ustanovia

a) zásady organizácie okresných a krajských poľnohospodárskych správ,

b) úlohy a spôsob práce okresnej a krajskej poľnohospodárskej rady, spôsob voľby a vymenovanie ich členov, dĺžku funkčného obdobia, počet a zloženie členov rady a podmienky zániku členstva v rade,

c) po dohode s ministerstvami financií republík opatrenia potrebné na zrušenie doterajších okresných poľnohospodárskych združení, prípadne výrobných poľnohospodárskych správ.

§ 17

Zrušujú sa doteraz platné ustanovenia zákona č. 32/1963 Zb. o organizácii riadenia poľnohospodárstva a vládne nariadenie č. 33/1963 Zb., ktorým sa vyčleňujú niektoré organizácie a zariadenia z riadenia národných výborov.

§ 18

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1972.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.