Vyhláška č. 34/1972 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 9. júna 1972, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-34
Čiastka 13/1972
Platnosť od 29.06.1972 do31.12.1984
Účinnosť od 29.06.1972 do31.12.1984
Zrušený 139/1984 Zb.
Znenie 29.06.1972

34

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 9. júna 1972,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 36 ods. 1 zákona č. 24/1964 Zb. o notárskych poplatkoch:


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch sa mení takto:

§ 3 znie:

㤠3

Oslobodenie od poplatkov

Od poplatku za úkony sú oslobodené československý štát, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy a úkony týkajúce sa prevodu majetku na socialistické organizácie.“


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.