Vyhláška č. 31/1972 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmluvách o príprave dodávok niektorých stavieb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-31
Čiastka 11/1972
Platnosť od 16.05.1972 do30.04.1990
Účinnosť od 01.07.1972 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.
Znenie 01.07.1972

31

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 15. mája 1972

o zmluvách o príprave dodávok niektorých stavieb

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:


§ 1

Rozsah platnosti a účel vyhlášky

(1) Vyhláška sa vzťahuje na prípravu stavieb uložených ako úloha štátneho plánu príslušnou vládou; nevzťahuje sa však na prípravu stavieb komplexnej bytovej výstavby a stavieb komplexnú bytovú výstavbu podmieňujúcich.*)

(2) Účelom vyhlášky je zabezpečiť, aby sa pre prípravu stavieb uložených ako úloha štátneho plánu príslušnou vládou zmluvne zabezpečila záväzná spolupráca všetkých najdôležitejších účastníkov výstavby, a tým prispieť k tomu, aby sa projektová dokumentácia mohla včas vypracovať, posúdiť a schváliť, aby zodpovedala dosiahnutému stupňu technického rozvoja a aby sa výstavba včas kapacitne zabezpečila.

§ 2

Povinnosť uzavrieť zmluvu o príprave dodávok

(1) Na žiadosť ktorejkoľvek zo zúčastnených organizácií je každá organizácia, ktorá je uvedená v rozpise úlohy štátneho plánu investičnej výstavby, povinná uzavrieť zmluvu o príprave dodávok v rozsahu vyplývajúcom z rozpisu. Organizácie nie sú však povinné uzavrieť zmluvu o príprave dodávok pred dokončením prác na projektovej úlohe.

(2) Ak ide o zmluvu o príprave dodávok, ktorú na jednej strane uzaviera investor alebo organizácia vykonávajúca funkciu investora (ďalej len „investor“), je investor povinný vyzvať generálneho projektanta, aby zmluvu spoločne s ním podpísal. Generálny projektant je povinný zúčastňovať sa na uzavieraní zmluvy o príprave dodávok a zmluvu podpísať; podpisom zmluvy o príprave dodávok vznikajú generálnemu projektantovi práva a povinnosti uvedené v § 4 ods. 3.

§ 3

Náležitosti zmluvy o príprave dodávok

Zmluva o príprave dodávok musí obsahovať

a) obojstranný záväzok uzavrieť po schválení projektovej dokumentácie v dohodnutej lehote zmluvu na dodávku, ktorej rozsah je orientačne uvedený v zmluve; podkladom pre dohodu v orientačnom rozsahu dodávky sú, okrem rozpisu úlohy štátneho plánu, údaje obsiahnuté v projektovej úlohe a prípadne aj údaje vyplývajúce z prác na projektovej dokumentácii,

b) záväzok na časovo vymedzenú spoluprácu na projektovej dokumentácii zabezpečujúci jej včasné prerokovanie, ako napr. záväzky

- na odovzdávanie informácií o výrobných možnostiach a dodacích lehotách

- na konzultácie, príp. na riešenia špeciálnych technických otázok budúcich dodávok

- na odovzdávanie údajov o výsledkoch technického rozvoja

- na odovzdávanie východiskových technických údajov pre spracúvanie projektových podkladov

- na odovzdávanie výkresov, technicko-obchodných a cenových údajov a iných projektových podkladov pre súhrnné projektové riešenie

- na konkrétne vymedzenú spoluprácu na spracovaní plánu organizácie výstavby

- na odovzdávanie ďalších projektových podkladov potrebných na spracovanie projektu do konečného štádia alebo záväzky na to, v akých časových termínoch sa bude spolupráca dodatočnou dohodou vymedzovať,

c) dohodu o tom, v akom rozsahu spracúva projektovú dokumentáciu generálny projektant, a záväzok investora (odberateľa) predložiť dodávateľovi dopyt so schválenou projektovou dokumentáciou do určitého termínu.

§ 4

Dôsledky porušenia zmluvných záväzkov

(1) Organizácia, ktorá sa omešká so splnením záväzku, je povinná zaplatiť druhej organizácii penále vo výške 500 Kčs za každý deň omeškania so splnením každého jednotlivého záväzku. Pri omeškaní s predložením dopytu so schválenou projektovou dokumentáciou je organizácia povinná zaplatiť penále vo výške 10 000 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 1 % z ceny prác, ktorých sa dopyt týka; do omeškania sa však nezapočítava čas, o ktorý schvaľovanie projektovej dokumentácie príslušným orgánom presahovalo 30 dní. Rovnaké penále ako za omeškanie s predložením dopytu je povinná platiť organizácia, ktorá v dohodnutej lehote nepredložila alebo neprijala návrh hospodárskej zmluvy na dodávku. Organizácie sú oprávnené dohodnúť penále ináč.

(2) Penále podľa odseku 1 sa nemusí účtovať a vymáhať len v prípadoch, keď nesplnenie záväzku neohrozí uzavretie zmluvy zabezpečujúcej uskutočnenie výstavby v termíne ustanovenom vládou. Na penále sa započítajú majetkové sankcie, ktoré je organizácia povinná platiť za nesplnenie tej istej povinnosti podľa iných právnych predpisov.

(3) V prípadoch, keď zmluvu o príprave dodávok podpísal spoločne s investorom aj generálny projektant, sa záväzky na spoluprácu na projektovej dokumentácii plnia priamo generálnemu projektantovi, ktorému pri omeškaní so splnením záväzku vzniká právo na penále. Generálny projektant je však povinný nahradiť investorovi sumu, ktorú investor zaplatil ako penále za omeškanie s predložením dopytu so schválenou projektovou dokumentáciou alebo za omeškanie so splnením iného záväzku zo zmluvy o príprave dodávok, pokiaľ k tomuto omeškaniu došlo v dôsledku okolností vzniknutých na strane generálneho projektanta. Na túto sumu sa započítava penále, ktoré je generálny projektant povinný zaplatiť investorovi za omeškanie s dodávkou projektovej dokumentácie.

§ 5

Predobjednávanie výrobkov s dlhým priebežným časom výroby

(1) Pokiaľ termín vypracovania a schválenia projektovej dokumentácie neumožňuje včasné predloženie dopytu, môže investor so súhlasom svojho nadriadeného ústredného orgánu objednať výrobky s dlhým priebežným časom výroby ešte pred schválením projektovej dokumentácie u organizácie, s ktorou uzavrel zmluvu o príprave dodávok. Podkladom pre objednávku je technická špecifikácia vyplývajúca z rozpracovanej projektovej dokumentácie. Organizácia, ktorá uzavrela zmluvu o príprave dodávok, je povinná takú objednávku prijať.

(2) Dodávateľ je povinný výrobky zahrnúť do svojej budúcej vyššej dodávky, za ktorú i v tomto prípade zodpovedá v plnom rozsahu. Investor je povinný dodávateľovi uhradiť všetky náklady spojené s prípadnou úpravou alebo zmenou vyplývajúcou z neskôr schválenej projektovej dokumentácie, ako aj iné náklady vzniknuté v dôsledku predčasnej dodávky alebo v dôsledku uskladnenia.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne pre prípady, keď treba pred schválením projektovej dokumentácie objednať spracovanie príslušnej časti konečného štádia projektu alebo vykonanie stavebných alebo montážnych prác.

§ 6

Zmena alebo zrušenie zmluvy

(1) Ak sa jedna z organizácií domáha zmeny alebo zrušenia zmluvy o príprave dodávok na podklade toho, že neskorším rozpisom nadriadeného orgánu je určená iná organizácia ako dodávateľ*) alebo že neskoršími opatreniami orgánov nadriadených dodávateľovi aj odberateľovi sa určil iný dodávateľský systém,**) alebo že na základe zmeny úlohy štátneho plánu sa zmenil jeho rozpis, je druhá organizácia povinná na zmenu alebo zrušenie zmluvy pristúpiť.

(2) Organizácia je povinná pristúpiť na zmenu zmluvy aj vtedy, ak schválená projektová dokumentácia je odovzdaná s takým omeškaním, že by dodávateľ nemohol splniť záväzok z budúcej zmluvy za podmienok predpokladaných v zmluve o príprave dodávok.

§ 7

Splnenie zmluvy

Zmluva o príprave dodávok je splnená uzavretím zmluvy na dodávku v rozsahu, ktorý vyplýva pre príslušnú dodávku podľa schválenej projektovej dokumentácie.


§ 8

Účinnosť vyhlášky

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1972. Vyhláška sa vzťahuje na zmluvy o príprave dodávok uzavreté po tomto dni.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe.

*) § 270 Hosp. zák.

**) § 319 Hosp. zák.