Vyhláška č. 3/1972 Zb.Vyhláška Federálneho Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-3
Čiastka 1/1972
Platnosť od 10.02.1972 do31.03.1997
Účinnosť od 10.02.1972 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.
Znenie 10.02.1972

3

VYHLÁŠKA

Federálneho Ministerstva vnútra

z 23. decembra 1971,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. a podľa § 18 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev vo vzťahu k ustanoveniu § 2 č. 7 zákona č. 128/1970 Zb. o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 ods. 4 znie:

(4) Pravidelným lekárskym prehliadkam sú povinní sa podrobiť:

a) vodiči z povolania všetkých motorových vozidiel, vodiči, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie skupiny D a vodičom motorových vozidiel požiarnej ochrany, zdravotníckej a banskej záchrannej služby, ktorí používajú zvláštne výstražné znamenie, a to vždy po dvoch rokoch; po dosiahnutí 50 rokov veku sú povinní podrobiť sa prehliadke raz za rok;

b) ostatní držitelia vodičských preukazov po dosiahnutí 60 rokov veku a opätovne po dosiahnutí 65 a 68 rokov veku. Od 68 rokov veku sú títo držitelia povinní podrobiť sa lekárskej prehliadke každé dva roky. Správu o výsledku lekárskej prehliadky sú povinní predložiť do 6 mesiacov po dosiahnutí určených vekových hraníc dopravnému inšpektorátu okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti príslušnému podľa miesta trvalého bydliska; v Prahe, Bratislave, Brne, Ostrave, Plzni a v Košiciach dopravnému inšpektorátu mestskej správy Verejnej bezpečnosti.“

2. § 6 ods. 6 znie:

(6) Zisťovanie fyzickej a duševnej schopnosti žiadateľov o vodičské oprávnenie a lekárske prehliadky vodičov motorových vozidiel vykonáva podľa osobitných predpisov závodný lekár príslušný podľa pracoviska; v ostatných prípadoch obvodný lekár príslušný podľa miesta trvalého bydliska.“

3. § 11 druhá veta znie:

„Doplňovaciemu vycviku sa však nepodrobuje žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny D (§ 3 ods.1); žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny E (§ 3 ods. 2) sa nepodrobuje doplňovaciemu výcviku ani skúške."

Čl. II

Držitelia vodičských preukazov, ktorí v deň účinnosti tejto vyhlášky už dosiahli 60 rokov veku a dosiaľ sa nepodrobili lekárskej prehliadke podľa doterajších predpisov, sú povinní podrobiť sa lekárskej prehliadke a predložiť správu o jej výsledku do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky dopravnému inšpektorátu okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti príslušnému podľa miesta trvalého bydliska; v Prahe, Bratislave, Brne, Ostrave, Plzni a Košiciach dopravnému inšpektorátu mestskej správy Verejnej bezpečnosti.


Čl. III

Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 167/1969 Zb., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch,

b) vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 95/1970 Zb., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Kaska CSc. v. r.