Vyhláška č. 21/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-21
Čiastka 7/1972
Platnosť od 26.04.1972 do15.01.1978
Účinnosť od 11.05.1972 do15.01.1978
Zrušený 38/1978 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 12. októbrom 1971.

Znenie 11.05.1972

21

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. marca 1972

o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

Dňa 12. októbra 1971 bola v Reykjavíku podpísaná Dlhodobá obchodná a platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou.

Podľa svojho článku 9 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 12. októbrom 1971.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ A PLATOBNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Islandskej republiky, prajúc si posilniť hospodársku spoluprácu a napomáhať rozvoj obchodu medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod a berúc do úvahy zásady Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorej sú obe krajiny zmluvnými stranami, sa dohodli takto:

Článok 1

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto dohody, pravidlami Všeobecnej dohody o clách a obchode a s vnútornými predpismi platnými v každej z oboch krajín, používanými v súlade s týmito dohodami.

Článok 2

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Islandskej republiky urobí všetky potrebné opatrenia v záujme čo možno najväčšieho zvýšenia výmeny tovaru medzi oboma krajinami.

Článok 3

Obe vlády si vo veciach používania obmedzení množstva, týkajúcich sa dovozu a vývozu tovaru, poskytnú vzájomne zaobchádzanie, ktoré nebude horšie ako zaobchádzanie poskytnuté inej zmluvnej strane Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Článok 4

Výmena tovaru a služby medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou sa budú uskutočňovať na základe kontraktov uzavretých medzi československými právnickými osobami oprávnenými vykonávať zahraničný obchod na jednej strane a právnickými a fyzickými osobami so sídlom (bydliskom) na Islande na druhej strane.

Článok 5

K tejto dohode je priložený indikatívny zoznam islandského tovaru, na vývoze ktorého do Československa je osobitný záujem. Množstvo a hodnoty uvedené v zozname predstavujú odhady ročných islandských vývozov do Československa.

Článok 6

Všetky bežné platby medzi oboma krajinami sa budú vykonávať vo voľne zmeniteľných menách v súlade so všeobecne používanými devízovými predpismi platnými v každej z oboch krajín a s technickým dojednaním dohodnutým medzi Československou obchodnou bankou u. s. a Soölabanki Íslands.

Článok 7

Zriaďuje sa zmiešaná komisia za tým účelom, aby kontrolovala plnenie tejto dohody a skúmala možnosti odstránenia prekážok, ktoré by mohli vzniknúť v obchode medzi oboma krajinami, a aby navrhovala také námety, ktoré by napomáhali rozvíjať hospodárske vzťahy medzi zmluvnými stranami.

Zmiešaná komisia sa bude prednostne schádzať raz za rok a na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek do dvoch mesiacov po takejto žiadosti. Zasadanie sa bude konať striedavo v Prahe a v Reykjavíku.

Článok 8

Táto dohoda nahrádza Dlhodobú obchodnú a platobnú dohodu medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou podpísanú v Brne 12. septembra 1966.

Článok 9

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a bude platiť do 30. septembra 1976.

Platnosť tejto dohody sa bude potom mlčky predlžovať vždy na dodatočné obdobie jedného roka, pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán neoznámi svoj úmysel ukončiť dohodu šesť mesiacov pred uplynutím ktoréhokoľvek obdobia jej platnosti.

Spísané a podpísané v Reykjavíku 12. októbra 1971 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Islandskej republiky:

Einar Ágústsson v. r.

Indikatívny zoznam

islandského tovaru na vývoz do Československa

ČísloTovarMnožstvo v tonáchHodnota v 1000 US $
1.Mrazené rybacie filé a mrazené ryby 3000
2.mrazené slede a filé z mrazených sleďov 2000
3.solené slede 1000
4.rybacia múčka 3300
5.veterinárne a medicinálne oleje a veľrybí olej 1000
6.konzervované rybacie výrobky 415
7.rôzne, včítane surových koží a tuleních kožiek, čistených črievok, syrov, mrazeného baranieho mäsa, vlny, konzervovaného mäsa, pletených a tkaných vlnených výrobkov, vlnenej priadze, lepenky, výrobkov z kože, diatomitu, farieb a lakov P.M.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.