Vyhláška č. 20/1972 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných dvadsaťkorunákov k 100. výročiu úmrtia A. Sládkoviča a pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 50. výročiu úmrtia J. V. Myslbeka

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-20
Čiastka 7/1972
Platnosť od 26.04.1972 do29.09.2000
Účinnosť od 26.04.1972 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.
Znenie 26.04.1972

20

VYHLÁŠKA

ministra financií Československej socialistickej republiky

z 13. apríla 1972

o vydaní pamätných strieborných dvadsaťkorunákov k 100. výročiu úmrtia A. Sládkoviča a pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 50. výročiu úmrtia J. V. Myslbeka

Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 100. výročiu úmrtia slovenského básnika Andreja Sládkoviča sa vydávajú pamätné strieborné dvadsaťkorunáky.

(2) Pamätné strieborné dvadsaťkorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hrubá váha dvadsaťkorunáka je 9 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer dvadsaťkorunáka je 29 mm, jeho hrana je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa vlnoviek a krížikov.

(3) Na l í c i pamätného strieborného dvadsaťkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch nápis

„ČESKOSLOVENSKÁ

SOCIALISTICKÁ

REPUBLIKA“.

Označenie hodnoty „20“ je umiestnené uprostred dole.

(4) Na r u b e pamätného strieborného dvadsaťkorunáka je ľavý profil A. Sládkoviča. Jeho meno „ANDREJ SLÁDKOVIČ“ je umiestnené vo dvoch riadkoch dole, vedľa vľavo je štylizovaný kvet; pod menom v treťom riadku sú letopočty „1872 - 1972“. Návrh dvadsaťkorunáka je dielom akademického sochára Jána Kulicha, laureáta štátnej ceny, ktorého značka „.J.K.“ je umiestnená uprostred dole.

§ 2

(1) K 50. výročiu úmrtia českého sochára Josefa Václava Myslbeka sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha päťdesiatkorunáka je 13 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 31 mm, na jeho hrane je plastický nápis

„ J. V. Myslbek * 1922-1972 * “.

(3) Na l í c i pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50“ je umiestnené pod štátnym znakom dole. Návrh lícnej strany je dielom akademického sochára Andreja Petra, ktorého značka „A•P“ je umiestnená dole pod označením hodnoty vľavo vedľa vetvičky lipy.

(4) Na r u b e pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je ľavý profil Josefa Václava Myslbeka. Jeho meno „J. V. Myslbek“ je umiestnené v opise pri ľavom okraji, letopočty „1922 • 1972“ tak isto v opise pri pravom okraji. Návrh rubovej strany je dielom akademického sochára docenta Ladislava Píchu, ktorého značka „P“ je umiestnená pod portrétom dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.