Vyhláška č. 2/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-2
Čiastka 1/1972
Platnosť od 10.02.1972 do31.12.1975
Účinnosť od 10.02.1972 do31.12.1975
Zrušený 122/1975 Zb.
Znenie 10.02.1972

2

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 27. januára 1972

o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym cenovým úradom a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 38 ods. 2 a § 61 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Pre ďalší rozvoj špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby je nevyhnutná spolupráca poľnohospodárskych socialistických organizácií medzi sebou a i s ďalšími socialistickými organizáciami, ktorá musí prebiehať v súlade s celospoločenskými potrebami a uskutočňovať sa formami, ktoré tento rozvoj napomáhajú.

(2) Kooperačné vzťahy sa organizujú na základe dobrovoľnosti, vzájomnej ekonomickej výhodnosti a rovnoprávnosti všetkých členských organizácií.

Oddiel I

Kooperácia, pri ktorej nevzniká nová organizácia

§ 2

Jednotné roľnícke družstvá môžu medzi sebou, prípadne aj s inými socialistickými organizáciami uzavierať zmluvy o kooperácii (ďalej len „zmluvy“), podľa ktorých sa zaväzujú najmä, že

a) budú spoločne plánovať a zabezpečovať určitú činnosť a na tento účel spoja časť svojich finančných alebo materiálových prostriedkov, prípadne pracovných síl,

b) prispôsobia svoju vlastnú hospodársku činnosť takej deľbe výrobných programov, ktorá umožní potrebnú koncentráciu a špecializáciu výrobných činností na dosiahnutie efektívnejšieho výsledku,

c) budú si poskytovať výrobky, práce a služby v rámci dojednanej spolupráce,

d) budú konať pri dohodnutej činnosti podľa jednomyseľného rozhodnutia kooperačnej rady, ktorú si podľa potreby utvoria.

§ 3

(1) Zmluva o kooperácii vyžaduje písomnú formu a uzaviera sa spravidla na neurčitý čas. Platnosť nadobúda dňom schválenia okresným orgánom riadenia poľnohospodárstva. Ak má byť členskou organizáciou aj organizácia odborove riadená, vyžiada si orgán riadenia poľnohospodárstva vopred súhlas od orgánu nadriadeného tejto organizácii.
Ak členské organizácie majú sídlo v rozličných okresoch, schvaľuje zmluvu ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky.

(2) Na uzavretie zmluvy jednotným roľníckym družstvom je potrebný súhlas členskej schôdze družstva, ktorá sa môže platne uznášať za prítomnosti aspoň nadpolovičnej väčšiny družstevníkov.

(3) Ak členské organizácie združujú peňažné prostriedky, môžu platne uzavrieť zmluvu za predpokladu, že s tým vyjadrí súhlas príslušná pobočka Štátnej banky československej.

§ 4

(1) Na zmenu zmluvy je potrebný súhlas všetkých členských organizácií; v takom prípade platí ustanovenie § 3 ods. 1 a 2 obdobne. Zmenou zmluvy sa rozumie i prijatie novej členskej organizácie.

(2) Členská organizácia môže vypovedať len zmluvu uzavretú na neurčitý čas.

Výpovedná lehota je jednoročná k 1. januáru nasledujúceho roka, pokiaľ v zmluve nie je dohodnutá dlhšia lehota.

§ 5

(1) Zmluva obsahuje:

a) názvy všetkých členských organizácií,

b) predmet činnosti, spôsob a podmienky jej uskutočňovania,

c) spôsob účasti členských organizácií a z toho vyplývajúce ich práva a záväzky,

d) ustanovenie o poskytnutí finančných, základných, prípadne iných materiálových prostriedkov formou členských podielov; materiálne plnenie členských podielov sa realizuje v cenách platných ku dňu uzavretia zmluvy,

e) ustanovenie, že nové spoločne obstarané základné prostriedky budú v spoluvlastníctve členských organizácií v hodnote zodpovedajúcej výške členských podielov zložených na ich obstaranie a že jedna z členských organizácií ako prevádzateľ bude novoobstarané prostriedky spravovať,

f) ustanovenie, že na zabezpečenie prostej reprodukcie základných prostriedkov vnesených ako členský podiel a novoobstaraných základných prostriedkov zriaďuje prevádzateľ fond výstavby, ktorého zdrojom sú iba odpisy z týchto základných prostriedkov,

g) ustanovenie o určení prevádzateľa spoločnej činnosti a o jeho právach a povinnostiach voči ostatným členským organizáciám, najmä jeho povinnosť viesť spoločnú činnosť oddelene fyzicky a účtovne a vyúčtovávať túto činnosť,

h) ustanovenie o počte členov kooperačnej rady, pokiaľ sa dohodlo, že bude zriadená,

i) ekonomické vzťahy v rámci kooperácie, pokiaľ sa odchyľujú od bežných hospodárskych vzťahov,

j) ustanovenie o pracovných vzťahoch družstevníkov, prípadne pracovníkov členských organizácií, zabezpečujúcich dohodnutú činnosť,

k) ustanovenie o majetkovoprávnom vyrovnaní pri výpovedi danej členskou organizáciou (§ 4 ods. 2) a pri zániku zmluvy (§ 6),

l) dôsledky porušenia zmluvných povinností a spôsob ich realizácie tak, aby žiadna zo zúčastnených členských organizácií nezískala majetkový prospech, ktorý jej nepatrí.

(2) Okrem náležitostí uvedených v odseku 1 zmluva môže obsahovať ďalšie ustanovenia.

(3) Pri zrušení zmluvy sa uskutoční medzi členskými organizáciami majetkovoprávne vyrovnanie. Nároky členských organizácií vyplývajúce zo zmluvy sa uspokoja pomerne podľa výšky ich členských podielov, prípadne podľa iných dohodnutých zásad.

§ 6

Zmluva zaniká

a) dohodou všetkých členských organizácií schválenou orgánom riadenia poľnohospodárstva, prípadne príslušným ministerstvom poľnohospodárstva a výživy,

b) rozhodnutím orgánu riadenia poľnohospodárstva, prípadne príslušného ministerstva poľnohospodárstva a výživy.

Oddiel II

Kooperácia, pri ktorej vzniká nová organizácia

§ 7

Spoločné poľnohospodárske podniky

V záujme ďalšieho rozvoja poľnohospodárskej výroby, najmä na úsekoch výroby vajec, hydinového a bravčového mäsa, špecializovaných služieb v rastlinnej výrobe, ako aj na ďalšie hospodárske činnosti, ktoré sú v záujme poľnohospodárskej výroby, môžu jednotné roľnícke družstvá, prípadne aj so štátnymi poľnohospodárskymi alebo inými socialistickými organizáciami, predovšetkým v odvetviach poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, zriaďovať spoločné poľnohospodárske podniky ako samostatné družstevné organizácie.

§ 8

Zmluva o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku

(1) Na zriadenie spoločného poľnohospodárskeho podniku je potrebná písomná zmluva.

(2) Zmluva o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku obsahuje, pokiaľ sa v § 26 neustanovuje inak,

a) názvy všetkých jednotných roľníckych družstiev, prípadne štátnych poľnohospodárskych alebo iných socialistických organizácií, ktoré zmluvu uzavierajú,

b) predmet a rozsah činnosti spoločného poľnohospodárskeho podniku,

c) názov a sídlo spoločného poľnohospodárskeho podniku,

d) ustanovenia o orgánoch spoločného poľnohospodárskeho podniku,

e) ustanovenia o dodávkach výrobkov, prác alebo služieb poskytovaných členskými organizáciami na zabezpečenie činnosti spoločného poľnohospodárskeho podniku,

f) ustanovenia o výške a spôsobe poskytovania členských podielov a pôžičiek, o výške úrokov z nich a o účele a rozsahu ich použitia,

g) práva a povinnosti členských organizácií,

h) ustanovenia o použití zisku a fondov,

i) ustanovenia o pracovných vzťahoch a o odmeňovaní pracovníkov a o zabezpečení pracovných síl v spoločnom poľnohospodárskom podniku,

j) ustanovenia o dôsledkoch porušenia zmluvných povinností a spôsob ich realizácie.

(3) Podľa povahy a veľkosti spoločného poľnohospodárskeho podniku, miestnych podmienok a potrieb členských organizácií môže zmluva o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku obsahovať ešte ďalšie ustanovenia.

(4) Účasť jednotného roľníckeho družstva na tejto zmluve schvaľuje členská schôdza družstva; na jej platné uznášanie je potrebná prítomnosť aspoň nadpolovičnej väčšiny družstevníkov.

(5) Na uzavretie zmluvy o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku je potrebné schválenie okresného orgánu riadenia poľnohospodárstva; ak zmluvu uzaviera aj štátna socialistická organizácia, je potrebné schválenie príslušného ministerstva.

(6) Písomná zmluva o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku je platne uzavretá, ak s ňou vysloví súhlas príslušné ministerstvo poľnohospodárstva a výživy. Ak členské organizácie združujú peňažné prostriedky, musí byť žiadosť o udelenie súhlasu doložená aj vyjadrením príslušnej pobočky Štátnej banky československej.

(7) Členské organizácie sú vo svojich vzájomných vzťahoch viazané odo dňa podpisu zmluvy.

§ 9

Vznik spoločného poľnohospodárskeho podniku

Spoločný poľnohospodársky podnik vzniká dňom zápisu do podnikového registra; od tohto dňa môže nadobúdať práva a zaväzovať sa.

§ 10

(1) Na zmenu zmluvy o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku je potrebný súhlas všetkých jeho členských organizácií. Ustanovenia § 8 ods. 5 a 6 platia tu obdobne; zmenou zmluvy sa rozumie aj prijatie novej členskej organizácie.

(2) Na prijatie novej členskej organizácie je potrebný súhlas zboru zástupcov spoločného poľnohospodárskeho podniku a podpis zmluvy pristupujúcou členskou organizáciou.

§ 11

Orgány spoločného poľnohospodárskeho podniku

(1) Orgány spoločného poľnohospodárskeho podniku sú: zbor zástupcov, predstavenstvo a revízna komisia.

(2) Zbor zástupcov je najvyšším orgánom spoločného poľnohospodárskeho podniku. Jeho členmi sú spravidla predsedovia jednotných roľníckych družstiev, a ak sú členskými organizáciami aj štátne socialistické organizácie, riaditelia týchto organizácií.

(3) Funkčné obdobie predstavenstva a revíznej komisie je spravidla päťročné.

(4) Funkcie zástupcov členských organizácií v zbore zástupcov, v predstavenstve a revíznej komisii sú čestné. Členom týchto orgánov uhrádza spoločný poľnohospodársky podnik iba ušlú odmenu za prácu a skutočné výdavky spojené s výkonom funkcie.

§ 12

Zbor zástupcov

(1) Zboru zástupcov patrí:

a) schvaľovať hospodárske plány spoločného poľnohospodárskeho podniku,

b) schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku spoločného poľnohospodárskeho podniku, vyúčtovanie a finančné vyrovnanie s členskými organizáciami,

c) schvaľovať organizačný poriadok a po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu Revolučného odborového hnutia pracovný poriadok spoločného poľnohospodárskeho podniku,

d) rozhodovať o zvýšení členských podielov,

e) rozhodovať o použití prostriedkov z ročného výsledku hospodárenia (§ 21),

f) rozhodovať o spôsobe úhrady prípadných strát spoločného poľnohospodárskeho podniku,

g) prerokúvať prijímanie nových členských organizácií a prerokúvať žiadosti o vystúpenie zo spoločného poľnohospodárskeho podniku,

h) voliť zo svojho stredu predsedu, predstavenstvo, revíznu komisiu a po predchádzajúcom súhlase orgánu riadenia poľnohospodárstva poverovať (zbavovať) riaditeľa,

i) vymenúvať likvidátora spoločného poľnohospodárskeho podniku, ak rozhodol o jeho zániku,

j) prijímať závery k revíznym správam, pokiaľ ich prerokovanie nezverí predstavenstvu,

k) rozhodovať o minimálnej výške fondov,

l) rozhodovať o vylúčení členskej organizácie,

m) rozhodovať o zrušení spoločného poľnohospodárskeho podniku,

n) rozhodovať o ďalších otázkach, o ktorých rozhodovať si vyhradí.

(2) Každá členská organizácia vysiela jedného zástupcu do zboru zástupcov. V prípade, že počet zástupcov v zbore by bol menší ako 9, vyšle každá členská organizácia viacej, ale rovnaký počet zástupcov.

(3) Zbor zástupcov zvoláva jeho predseda podľa potreby, najmenej však raz do roka, a to aspoň týždeň vopred písomne s určením miesta, času a programu rokovania. Predseda zboru zástupcov je povinný zvolať zbor zástupcov najneskôr do jedného mesiaca, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov zboru zástupcov, revíznej komisie, prípadne riaditeľ spoločného poľnohospodárskeho podniku z dôvodu naliehavých záujmov spoločného poľnohospodárskeho podniku.

(4) Predseda zboru zástupcov pozýva na každú schôdzu zboru zástupcov orgánu riadenia poľnohospodárstva; na schôdze môže pozývať aj zástupcov príslušnej pobočky Štátnej banky československej, prípadne ďalších zástupcov zainteresovaných organizácií.

(5) Zbor zástupcov sa môže platne uznášať za účasti nadpolovičnej väčšiny členov. Na platnosť uznesenia zboru zástupcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri hlasovaní patrí každému členovi zboru zástupcov jeden hlas. Pri rovnosti hlasov platí za prijatý ten návrh, pre ktorý hlasoval predsedajúci. Na platnosť uznesenia o vylúčení členskej organizácie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov zboru zástupcov.

§ 13

Predstavenstvo

(1) Zbor zástupcov volí zo svojich členov 5 až 15 členné predstavenstvo, ktoré vybavuje veci spoločného poľnohospodárskeho podniku v období medzi schôdzami zboru zástupcov, okrem vecí uvedených v § 12 ods. 1. Predsedom predstavenstva je vždy predseda zboru zástupcov. Predstavenstvo zvoláva jeho predseda raz za mesiac, pričom o spôsobe zvolania platí to isté, čo platí o zvolaní zboru zástupcov.

(2) Pre uznášanie predstavenstva platí § 12 ods. 5 obdobne.

§ 14

Revízna komisia

(1) Revízna komisia je kontrolným orgánom spoločného poľnohospodárskeho podniku a zodpovedá iba zboru zástupcov. Revízna komisia je najmenej trojčlenná; zo svojho stredu si volí predsedu.

(2) Členmi revíznej komisie môžu byť iba členovia zboru zástupcov. Funkciu v revíznej komisii nemôžu zastávať členovia predstavenstva.

(3) Revíznu komisiu zvoláva jej predseda; revízna komisia kontroluje všetku činnosť spoločného poľnohospodárskeho podniku, najmä výrobnú a hospodársku a dodržiavanie finančnej disciplíny.

(4) O každej revízii, previerke, prípadne o vyšetrení sťažnosti spíše revízna komisia správu, v ktorej uvedie zistené závady, s návrhom na ich odstránenie. Správu predloží zboru zástupcov (predstavenstvu) na prerokovanie.

§ 15

Riaditeľ spoločného poľnohospodárskeho podniku

(1) Riaditeľ v rámci svojej právomoci

a) riadi a zodpovedá za výstavbu a prevádzkovú činnosť spoločného poľnohospodárskeho podniku,

b) zodpovedá za vykonávanie uznesení zboru zástupcov (predstavenstva), dodržiavanie mzdovej, finančnej a plánovacej disciplíny, predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci a ostatných právnych predpisov,

c) predkladá zboru zástupcov návrhy päťročných a ročných plánov a po schválení zabezpečuje ich plnenie,

d) predkladá zboru zástupcov návrh na rozdelenie zisku, prípadne návrh na úhradu strát spoločného poľnohospodárskeho podniku,

e) pripravuje ostatné podklady pre rokovania zboru zástupcov (predstavenstva),

f) zúčastňuje sa na rokovaniach zboru zástupcov a predstavenstva spoločného poľnohospodárskeho podniku s poradným hlasom,

g) prekladá zboru zástupcov návrh organizačného poriadku a pracovného poriadku,

h) predkladá zboru zástupcov ročnú uzávierku a zodpovedá za vytváranie podmienok pre hospodárny a racionálny chod informačnej sústavy, včítane riadneho vedenia účtovníctva,

i) zabezpečuje a kontroluje riadnu správu a ochranu majetku spoločného poľnohospodárskeho podniku,

j) prijíma a prepúšťa pracovníkov spoločného poľnohospodárskeho podniku, určuje ich platy, priznáva prémie a odmeny; na prijatie a prepustenie vedúcich pracovníkov si vyžaduje vopred súhlas od predstavenstva,

k) stará sa o neustále zvyšovanie úrovne hospodárenia spoločného poľnohospodárskeho podniku,

l) stará sa o odbornú kvalifikáciu všetkých pracovníkov.

(2) Riaditeľ koná v mene spoločného poľnohospodárskeho podniku v rámci zverenej právomoci. Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými sa zakladajú práva a povinnosti spoločného poľnohospodárskeho podniku, podpisuje riaditeľ a predseda, prípadne poverený člen zboru zástupcov (predstavenstva); ostatné písomnosti podpisuje riaditeľ.

(3) Riaditeľa zastupuje v jeho neprítomnosti zástupca vymenovaný zborom zástupcov.

(4) Uznesenia zboru zástupcov a predstavenstva, ktoré sú v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi, sú neplatné. Pokiaľ tieto orgány trvajú na ich vykonaní, je riaditeľ povinný na to upozorniť orgán riadenia poľnohospodárstva. Tento orgán je povinný výkon uznesení pozastaviť.

§ 16

Pracovníci spoločného poľnohospodárskeho podniku

(1) Za pracovníkov spoločného poľnohospodárskeho podniku sú do pracovného pomeru prijímané predovšetkým osoby z radov pracovníkov členských organizácií; ich pracovné vzťahy sa správajú ustanoveniami Zákonníka práce a vykonávacích predpisov k nemu vydaných.

(2) Ak sa do spoločného poľnohospodárskeho podniku prijímajú členovia jednotných roľníckych družstiev, zostáva ich členstvo v družstve zachované s tým, že za trvania pracovnej činnosti v spoločnom poľnohospodárskom podniku sú na základe dohody uvoľnení z pracovných záväzkov voči družstvu; ostatné práva a povinnosti, vyplývajúce z členstva v družstve, zostávajú nedotknuté.

(3) Odmeňovanie pracovníkov spoločného poľnohospodárskeho podniku sa správa podľa platných predpisov.*)

§ 17

Práva a povinnosti členských organizácií v spoločnom poľnohospodárskom podniku

(1) Členské organizácie majú tieto práva:

a) vysielať zástupcov do zboru zástupcov,

b) zúčastniť sa na činnosti spoločného poľnohospodárskeho podniku v rozsahu určenom zmluvou,

c) zúčastňovať sa na odbere výrobkov, služieb a prác spoločného poľnohospodárskeho podniku v rozsahu určenom zmluvou,

d) na úrok z členského podielu a pôžičiek, pokiaľ v § 26 nie je ustanovené inak,

e) zúčastňovať sa na rozdeľovaní zisku spoločného poľnohospodárskeho podniku,

f) žiadať revíznu komisiu o vyšetrenie závad v činnosti spoločného poľnohospodárskeho podniku.

(2) Členské organizácie majú tieto povinnosti:

a) plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku,

b) zložiť členský podiel,

c) prispievať na úhradu prípadných strát vzniknutých v bežnom roku a vykazovaných v ročných účtovných uzávierkach spoločného poľnohospodárskeho podniku,

d) uhradiť schodok zistený pri zrušení spoločného poľnohospodárskeho podniku, najviac však sumou neprevyšujúcou dvojnásobok členského podielu.

§ 18

Hospodárenie spoločného poľnohospodárskeho podniku

Spoločný poľnohospodársky podnik hospodári podľa hospodárskych plánov a podľa zásad, pravidiel a smerníc platných pre hospodárske organizácie v odvetviach poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu.

§ 19

Zdroje financovania spoločného poľnohospodárskeho podniku

(1) Zdrojmi financovania spoločného poľnohospodárskeho podniku, pokiaľ sa v § 26 neustanovuje inak, sú:

a) členské podiely,

b) finančné prostriedky získané z činnosti spoločného poľnohospodárskeho podniku,

c) pôžičky od členských organizácií a od orgánu riadenia poľnohospodárstva,

d) úvery poskytované pobočkou Štátnej banky československej podľa príslušných predpisov,

e) príspevky, subvencie a dotácie poskytované štátom podľa príslušných predpisov.

(2) Členské podiely a pôžičky od členských organizácií sa môžu zúročiť podľa úrokových sadzieb všeobecne platných v peňažníctve pre depozity. Zmluva môže určiť, že členské podiely sa môžu zúrokovať sadzbou vyššou než platné úrokové sadzby, najviac však o 1%.

§ 20

Členské podiely

(1) Členské organizácie združujú na výstavbu a prevádzku spoločných poľnohospodárskych podnikov materiálové a peňažné prostriedky predovšetkým formou členských podielov. Materiálové prostriedky prevedú členské organizácie do vlastníctva spoločného poľnohospodárskeho podniku a ich hodnota sa týmto organizáciám vyčísli ako členský podiel.

(2) Výška členských podielov sa určuje v zmluve o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku, a to s prihliadnutím na výmeru pôdy členských organizácií alebo na iné kritériá určené v zmluve o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku.

(3) Členské podiely sa skladajú v lehotách uvedených v zmluve a použijú sa predovšetkým na vybavenie spoločného poľnohospodárskeho podniku a jeho uvedenie do prevádzky. Naturálne plnenie členských podielov sa realizuje v množstve a druhoch dohodnutých v zmluve a v cenách podľa predpisov platných ku dňu vzniku spoločného poľnohospodárskeho podniku, prípadne ku dňu vzniku členstva v spoločnom poľnohospodárskom podniku.

§ 21

Použitie zisku

(1) Spoločný poľnohospodársky podnik je povinný použiť zisk

a) predovšetkým na úhradu daní (odvodov),

b) na splnenie ostatných svojich povinností.

(2) Po uskutočnení úhrad podľa odseku 1 použije spoločný poľnohospodársky podnik zisk najmä na tvorbu a doplnenie fondov (§ 22 ods. 1), prípadne ďalších fondov zriadených so súhlasom príslušného ministerstva poľnohospodárstva a výživy, udeleným po dohode s príslušným ministerstvom financií.

(3) Zostatok zisku po úhradách uskutočnených podľa odsekov 1 a 2 rozdelí zbor zástupcov podľa hodnoty dodávok výrobkov, prípadne podľa výšky členských podielov; podrobnosti takéhoto spôsobu rozdelenia zisku sa určia v zmluve.

§ 22

Fondy spoločného poľnohospodárskeho podniku

(1) Pri zriaďovaní, tvorbe, dopĺňaní a použití fondov postupujú spoločné poľnohospodárske podniky, pokiaľ sa v § 26 ods. 5 neustanovuje inak, obdobne podľa osobitných predpisov.*)

(2) Odpisy základných prostriedkov používa spoločný poľnohospodársky podnik na prídely do fondu výstavby.

§ 23

Zánik členstva

(1) Členstvo v spoločnom poľnohospodárskom podniku zaniká vystúpením, vylúčením alebo zánikom členskej organizácie alebo zrušením spoločného poľnohospodárskeho podniku.

(2) Členská organizácia môže zo spoločného poľnohospodárskeho podniku vystúpiť po predchádzajúcej písomnej výpovedi danej k 1. januáru s ročnou výpovednou lehotou, pokiaľ v zmluve nie je dohodnutá dlhšia lehota.

(3) Členská organizácia môže byť vylúčená, ak sústavne neplní povinnosti voči spoločnému poľnohospodárskemu podniku. O vylúčení rozhoduje zbor zástupcov po prerokovaní s orgánom riadenia poľnohospodárstva. Na platnosť uznesenia zboru zástupcov o vylúčení sa vyžaduje najmenej dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov zboru zástupcov.

(4) Spoločný poľnohospodársky podnik sa najneskôr do jedného roka po zániku členstva majetkovoprávne vyrovná s bývalou členskou organizáciou.

§ 24

Zrušenie spoločného poľnohospodárskeho podniku

(1) Spoločný poľnohospodársky podnik sa môže zrušiť na základe rozhodnutia zboru zástupcov, a to so súhlasom príslušného ministerstva poľnohospodárstva a výživy. Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy môže tiež rozhodnúť o zrušení spoločného poľnohospodárskeho podniku, ak spoločný poľnohospodársky podnik hrubo alebo opätovne porušuje zmluvu o zriadení alebo právne predpisy alebo ak ďalšia činnosť spoločného poľnohospodárskeho podniku nie je spoločensky účelná. Pri zrušení spoločného poľnohospodárskeho podniku určí príslušné ministerstvo poľnohospodárstva a výživy likvidátora. Po dobu likvidácie používa spoločný poľnohospodársky podnik svoj názov s dodatkom označujúcim likvidáciu.

(2) Po vymenovaní likvidátora prestávajú pôsobiť orgány spoločného poľnohospodárskeho podniku. Likvidátor koná v mene likvidovaného spoločného poľnohospodárskeho podniku a oznámi jeho likvidáciu príslušnému súdu na zápis do podnikového registra a príslušnej pobočke Štátnej banky československej.

§ 25

Postup pri likvidácii spoločného poľnohospodárskeho podniku

(1) Likvidátor zostaví likvidačnú súvahu spoločného poľnohospodárskeho podniku a je povinný zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločného poľnohospodárskeho podniku v likvidácii.

(2) Likvidátor dokončuje konanie spoločného poľnohospodárskeho podniku. Vykonáva právne úkony potrebné pre správu likvidovanej majetkovej podstaty. Z výťažku likvidácie postupne uspokojí jednotlivé záväzky v tomto poradí:

a) nedoplatky miezd pracovníkov,

b) náklady vzniknuté pri likvidácii,

c) nedoplatky daní, dávok, poplatkov a úvery s príslušenstvom poskytnuté pobočkou Štátnej banky československej,

d) záväzky z neoprávnene získaných majetkových prospechov,

e) ostatné záväzky včítane pôžičiek poskytnutých členskými organizáciami.

(3) Z majetku, ktorý zostal po úhrade záväzkov podľa odseku 2, sa uhradia do štátneho rozpočtu dotácie poskytnuté na investičnú výstavbu a zvyšok sa rozdelí medzi členské organizácie podľa členských podielov.

(4) Pokiaľ prostriedky z likvidácie nestačia na úhradu záväzkov podľa odseku 2, uplatní likvidátor voči členským organizáciám požiadavku na ručenie za straty pri zrušení spoločného poľnohospodárskeho podniku [§ 17 ods. 2 písm. d)].

(5) V rámci likvidácie je likvidátor povinný vyriešiť i nároky vyplývajúce z pracovných vzťahov pracovníkov spoločného poľnohospodárskeho podniku.

(6) Po skončení likvidácie podá likvidátor správu o výsledkoch likvidácie orgánom uvedeným v § 8 ods. 5 a 6 a predloží príslušnému súdu návrh na výmaz spoločného poľnohospodárskeho podniku z podnikového registra.

§ 26

Osobitné ustanovenia pre spoločné poľnohospodárske podniky vykonávajúce špecializované služby v rastlinnej výrobe

(1) Spoločný poľnohospodársky podnik vykonávajúci špecializované služby v rastlinnej výrobe (ďalej len „agrochemický podnik“) nezúročuje členské podiely od členských organizácií; v ustanovení zmluvy o jeho zriadení sa v zmysle § 8 ods. 2 písm. f) uvedie iba výška a spôsob poskytovania členských podielov a pôžičiek a účel a rozsah ich použitia.

(2) Práce a služby vykonávané agrochemickým podnikom alebo dodávateľsky inou organizáciou účtuje agrochemický podnik členským organizáciám podľa predpisov vydaných na tento účel príslušnými cenovými úradmi. Ceny za práce a služby vykonávané agrochemickým podnikom pre nečlenské organizácie môžu byť vyššie než ceny pre členské organizácie, a to v rozpätí určenom príslušným cenovým úradom.

(3) Agrochemický podnik je oprávnený predávať členským organizáciám tovar určený na uskutočňovanie agrochemických opatrení za platné ceny, prípadne aj s platnou odbytovou prirážkou.

(4) Ak sa ku koncu roka zistí, že náklady na vykonané práce a služby sú nižšie ako sumy za ne vyfakturované, použije sa tento rozdiel - po dotácii fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, prípadne fondu odmien - na rozdelenie členským organizáciám podľa objemu im vyfakturovaných prác a služieb.

(5) Agrochemický podnik utvára iba fond výstavby, fond kultúrnych a sociálnych potrieb, prípadne fond odmien.


Oddiel III

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 27

(1) Ustanovenia vyhlášky č. 47/1968 Zb. o spoločných družstevných podnikoch a o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami, pokiaľ sa týkajú spoločných družstevných podnikov, sa zrušujú.

(2) Schválené zmluvy o zriadení spoločných družstevných podnikov však zostávajú v platnosti.

(3) Činnosť spoločných družstevných podnikov sa správa primerane ustanoveniami tejto vyhlášky.

§ 28

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dr. Večeřa v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri § 111 až 131 Zákonníka práce a vyhlášku č. 158/1970 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce v znení vyhlášky č. 165/1971 Zb.

*) Vl. nar. č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.