Vyhláška č. 19/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o určení prípravy a realizácie stavieb, ktorých objekty môžu zároveň slúžiť účelom civilnej obrany

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-19
Čiastka 7/1972
Platnosť od 26.04.1972 do31.12.1981
Účinnosť od 26.04.1972 do31.12.1981
Zrušený 105/1981 Zb.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška sa vzťahuje sa na stavby, ktoré ku dňu 26. aprílu 1972 nemajú schválenú projektovú úlohu.

Znenie 26.04.1972

19

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 25. februára 1972

o zabezpečení prípravy a realizácie stavieb, ktorých objekty môžu zároveň slúžiť účelom civilnej obrany

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a ministerstvami vnútra a financií Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 53 písm. a) a b) zák. č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní:


§ 1

Účel a obsah vyhlášky

(1) V záujme ekonómie vo výstavbe treba tam, kde sú pre to podmienky, spájať stavby pre civilnú obranu (ďalej „CO“) so stavbami na mierové účely a vhodné objekty občianskej vybavenosti, priemyselnej a inej výstavby riešiť a realizovať tak, aby slúžili tak spoločenským a hospodárskym účelom, ako aj potrebám ukrytia obyvateľstva a pracujúcich.

(2) Vyhláškou sa upravuje postup pri zabezpečovaní prípravy a realizácie stavieb, ktorých objekty uvedené v odseku 1 môžu zároveň slúžiť účelom CO (ďalej „dvojúčelové stavby“).

§ 2

Postup súvisiaci s prípravou dvojúčelových stavieb

(1) Pri spracovaní podrobných územných plánov (ich zmien, prípadne doplnkov k nim) v mestách a obciach, určených orgánmi CO,*) treba v samostatnej doložke riešiť aj ukrytie obyvateľstva a pracujúcich a určiť objekty, ktoré možno využiť ako dvojúčelové pre potreby CO. Bez spracovania tejto doložky alebo bez písomného potvrdenia príslušného orgánu CO, že doložku netreba spracúvať, nemožno podrobné územné plány (ich zmeny, prípadne doplnky k nim) schváliť.

(2) Spracovanie doložky zabezpečuje zadávateľ u spracovateľa podrobného územného plánu (jeho zmeny, prípadne doplnku k nemu) v spolupráci s príslušným orgánom CO. Schvaľuje ju orgán, ktorý schvaľuje podrobný územný plán (jeho zmenu, prípadne doplnok k nemu).

(3) Investor ešte pred vypracovaním projektovej úlohy na stavbu odboru 801, 802, 811, 812, 815, 821, 825 a na stavbu 816 81 jednotnej klasifikácie stavebných objektov**) je povinný sa obrátiť vždy na príslušný orgán CO, ktorý po prerokovaní veci s investorom určí, či stavba bude dvojúčelová. V zápornom prípade vydá o tom investorovi potvrdenie, v kladnom prípade mu oznámi údaje, ktoré sa musia rešpektovať pri spracovaní projektovej úlohy.

(4) Ak treba využiť na účely CO objekty iných stavieb ako uvedených v predchádzajúcom odseku, postupuje sa obdobne, ale s tým, že orgán CO sám včas vyzve investora na prerokovanie veci.

(5) Investor je povinný predložiť orgánu CO na jeho žiadosť všetky podklady, ktoré má a ktoré môžu prispieť k určeniu, či sa stavba bude riešiť ako dvojúčelová.

(6) Investor predloží vypracovanú a prerokovanú***) projektovú úlohu stavby, pri ktorej orgán CO určil, že bude dvojúčelová, ešte pred jej schválením orgánu CO na posúdenie, že obsah projektovej úlohy nie je v rozpore s potrebami CO a na potvrdenie dvojúčelovosti stavby.

(7) Investor dvojúčelovej stavby predloží prerokovaný) projekt (projekt v štádiu súhrnného projektového riešenia) aj na vyjadrenie orgánu CO, či projekt je v súlade s potrebami CO.††) Výsledok oznámi orgán CO investorovi najneskôr do 30 dní od predloženia súhrnného projektového riešenia. V prípade, že orgán CO nedodrží túto lehotu, predpokladá sa, že nemá proti súhrnnému projektovému riešeniu námietky.

(8) Obdobne sa postupuje aj pri projektoch v konečnom štádiu.*)

§ 3

Hlavné zásady technického riešenia dvojúčelových stavieb

(1) Dvojúčelová stavba sa musí riešiť a realizovať tak, aby plne vyhovovala obom sledovaným účelom hneď po svojom dokončení, to znamená, aby sa tiež mohla uviesť do pohotovosti bez dodatočných prác a opatrení.**) Bezpodmienečne musí byť dokončená celá konštrukcia stavby vyhovujúca účelom CO, včítane špeciálnych uzáverov, inštalácií a všetkých úprav, ktoré zabezpečujú prechod z mierového využitia stavby na bojovú prevádzku.

(2) Na vypracovanie projektov a na realizáciu dvojúčelových stavieb sa vzťahujú popri predpisoch platných pre ostatné stavby ešte osobitné predpisy pre stavby CO.***)

(3) Predpisy uvedené v predchádzajúcom odseku treba dodržať aj pri vykonávaní dodatočných prác a zmien a pri zabudovaní ďalších zariadení potrebných pre mierovú prevádzku stavby.

§ 4

Pomoc orgánov CO

Orgány CO poskytujú investorovi, generálnemu projektantovi aj dodávateľom odbornú pomoc pri riešení všetkých otázok, ktoré vyplývajú z toho, že stavba je dvojúčelová.

§ 5

Úhrada nákladov spojených s prípravou a realizáciou dvojúčelových stavieb

(1) Po potvrdení dvojúčelovosti stavby podľa § 2 ods. 6 prerokuje investor s orgánmi CO zároveň aj výšku podielu z nákladov na prípravu a realizáciu stavby, ktorý sa uhradí dotáciou (subvenciou) zo štátneho rozpočtu na investície CO. Na základe tohto prerokovania potvrdí orgán CO predbežne tento podiel. Na základe súhrnného rozpočtu stavby prerokuje investor za účasti generálneho projektanta s orgánom CO konečnú výšku podielu. Orgán CO definitívne potvrdí výšku podielu.

(2) Podľa pomeru určeného v predchádzajúcom odseku sa uhradia náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu a náklady na realizáciu stavby.

(3) Z dotácií (subvencií) zo štátneho rozpočtu na investície CO sa môžu uhradiť zásadne len náklady, ktoré vyvolajú potreby CO a nie sú nevyhnutné pre mierovú prevádzku (užívanie) stavby. Vo výnimočných prípadoch, o ktorých - na návrh ústredného orgánu investora po odbornom vyjadrení Federálneho ministerstva vnútra - štábu CO ČSSR - rozhodne príslušné ministerstvo financií spolu s príslušnou Štátnou plánovacou komisiou alebo Českou plánovacou komisiou alebo Slovenskou plánovacou komisiou, sa môžu z dotácií (subvencií) zo štátneho rozpočtu na investície CO uhrádzať čiastočne, t. j. v rozsahu ovplyvnenia prípravami CO, aj ostatné náklady na stavbu. Celková suma uhrádzaná z dotácií (subvencií) zo štátneho rozpočtu na investície CO nesmie však prekročiť náklady, ktoré by si vyžiadala výstavba samostatného úkrytu CO s rovnakou kapacitou, odolnosťou a vybavením.

(4) Podľa obdoby spôsobu opísaného v odsekoch 1 až 3 sa určujú a uhrádzajú aj náklady potrebné na údržbu a prevádzku (užívanie) stavby na jeden i druhý účel.

(5) Bez predbežného potvrdenia podľa odseku 1 sa projektová úloha dvojúčelovej stavby nemôže schváliť. Definitívne potvrdenie podľa odseku 1 odovzdá investor príslušnej pobočke Štátnej banky československej ako podklad pre financovanie stavby.

(6) O dotácii (subvencii) zo štátneho rozpočtu na investície CO pre dvojúčelové stavby požiada investor svoj nadriadený orgán v rámci návrhu osobitnej časti plánu a v rámci návrhu rozpočtu (finančného plánu).

§ 6

Hodnotenie efektívnosti investície

Efektívnosť investície sa hodnotí jednak z hľadiska mierového využitia stavby, jednak z hľadiska CO. Hodnotenie z hľadiska mierového využitia sa vykonáva podľa všeobecných zásad platných pre daný druh stavby. Ako s rozpočtovým nákladom stavby sa v tomto prípade počíta s nákladom, ktorý investor uhrádza za tú časť stavby, ktorá bude slúžiť mierovému využitiu. Z hľadiska CO je ukazovateľom efektívnosti investície náklad na ukrytie jednej osoby. Ako celkový náklad sa pri tomto hodnotení efektívnosti použije suma, ktorá sa uhrádza z dotácií (subvencií) zo štátneho rozpočtu na investície CO.

§ 7

Realizácia stavby a technický dozor investora

(1) Pri realizácii dvojúčelových stavieb sa musia rešpektovať nielen predpisy upravujúce realizáciu ostatných stavieb, ale aj predpisy, ktoré sa musia dodržiavať na stavbách slúžiacich účelom CO.

(2) Technický dozor vykonáva investor podľa platných predpisov pre celú stavbu. Na kontrolu prác, ktoré sú rozhodujúce pre správnu funkciu stavby z hľadiska potrieb CO, prizve investor orgán CO. Pracovníci orgánu CO vykonávajú dozor z hľadiska CO nezávisle od technického dozoru investora. Požiadavky na vykonávanie a postup prác uplatňujú pracovníci orgánu CO výlučne prostredníctvom investora.

§ 8

Odovzdanie a prevzatie stavby

Stavbu odovzdá a prevezme investor a orgán CO spoločne podľa platných predpisov. Bez súhlasu orgánu CO nemôže investor stavbu prevziať. Orgán CO je oprávnený požadovať prostredníctvom investora od dodávateľa vykonanie skúšok stavby aj jej vnútorného zariadenia z hľadiska plnej spôsobilosti a pohotovosti na ukrytie pred jej prevzatím.

§ 9

Určenie obstarávacej ceny dvojúčelovej stavby

Investor požiada prostredníctvom svojho nadriadeného ústredného orgánu príslušné ministerstvo financií o súhlas, aby sa na účely odpisov určila obstarávacia cena základného prostriedku po odpočítaní príspevku z finančných zdrojov na investície CO.


§ 10

Prechodné a záverečné ustanovenia

Účinnosť

(1) Touto vyhláškou sa investorské orgány a organizácie nezbavujú povinnosti prerokúvať prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb s orgánmi CO podľa vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

(2) Zrušujú sa Metodické pokyny Štátnej komisie pre techniku z 20. mája 1966: dvojúčelová výstavba úkrytov CO.*)

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vzťahuje sa na stavby, ktoré k tomuto dňu nemajú dosiaľ schválenú projektovú úlohu.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Orgány na jednotlivých stupňoch správneho i hospodárskeho konania, ktorých úlohou je podľa ústavného zákona č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu a podľa zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky starať sa o civilnú obranu obyvateľstva a pracujúcich.

**) Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov a odborový číselník vydal Federálny štatistický úrad v Ústave racionalizácie v stavebníctve - vydavateľstve v Prahe roku 1970 pod publikačným číslom 1.54.55 a) a b).

***) § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

) § 17 a nasl. vyhl. č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

††) Rozsah výstavby dvojúčelových stavieb pre potreby CO je vymedzený limitmi ustanovenými štátnym plánom a štátnym rozpočtom na investície CO.

*) Orgán CO upozorní investora osobitne na tie práce, ktoré sú rozhodujúce pre správnu funkciu stavby z hľadiska potrieb CO.

**) Na využitie výhod dvojúčelového riešenia objektov zabezpečí Federálne ministerstvo vnútra - štáb CO ČSSR v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi investora a KNV spracovanie a vydanie katalógov vzorových riešení a príkladov.

***) Osobitné predpisy pre stavby CO vydalo Federálne ministerstvo vnútra - štáb CO ČSSR.

*) Vestník Štátnej komisie pre techniku, ročník I čiastka 5 z 25. novembra 1966.