Nariadenie vlády č. 18/1972 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o inšpekcii verejného poriadku národných výborov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-18

(v znení č. 157/1982 Zb.)

Čiastka 7/1972
Platnosť od 26.04.1972 do23.11.1990
Účinnosť od 01.01.1983 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.
Znenie 01.01.1983

18

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 29. marca 1972

o inšpekcii verejného poriadku národných výborov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 6a ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb.:


§ 1

Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, Národný výbor mesta Košíc a mestské národné výbory prvej a druhej kategórie (§ 10 ods. 3 a 4 zákona), ako aj mestské národné výbory a miestne národné výbory v obciach, v ktorých je významné1) kúpeľné miesto, môžu zriadiť na zabezpečenie miestnych vecí verejného poriadku v rámci svojej pôsobnosti inšpekciu verejného poriadku národného výboru (ďalej len „inšpekcia"). Iné mestské národné výbory a miestne národné výbory môžu tak urobiť len so súhlasom krajského národného výboru po vyjadrení okresného národného výboru.

§ 2

(1) Inšpekcia vykonáva tieto úlohy:

a) dozerá, ako občania a organizácie dodržiavajú predpisy o ochrane verejného poriadku, vykonávanie ktorých patrí do pôsobnosti národného výboru, upozorňuje ich na zistené nedostatky, robí opatrenia na ich odstránenie;

b) vykonáva úlohy, ktoré jej uloží národný výbor pri zabezpečovaní miestnych vecí verejného poriadku patriacich do jeho pôsobnosti;

c) robí opatrenia na zamedzenie priestupkov vo veciach ochrany verejného poriadku a pomáha odstraňovať ich príčiny;

d) oznamuje príslušnému orgánu národného výboru priestupky zistené pri vykonávaní úloh.

(2) Inšpekcia najmä

a) dozerá na udržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách, vo verejne prístupných objektoch a v rozsahu určenom národným výborom aj na ochranu ovzdušia proti znečisťovaniu;

b) dozerá, či sú riadne osvetlené ulice a iné verejné priestranstvá;

c) sleduje stav, riadnu údržbu a čistenie verejných chodníkov a vozoviek verejných komunikácií;

d) dozerá na správne označenie nebezpečných miest a na včasné odstránenie všeobecne nebezpečných porúch a závad na verejných priestranstvách;

e) sleduje, či sa nepoškodzujú a neničia verejnoprospešné zariadenia;

f) kontroluje, či občania a organizácie majú predpísané povolenie na vykonávanie stánkového a iného ambulantného predaja, a či sa dodržiavajú podmienky určené na takýto predaj;

g) kontroluje, či občania a organizácie majú predpísané povolenie na vykonávanie stavebných prác, rozkopávok, na skladanie materiálu, tovaru, obalov a pod. na verejných priestranstvách, zisťuje, či sa dodržiavajú podmienky a lehoty určené na tieto práce;

h) dozerá, či sa v pohostinstvách a závodoch verejného stravovania dodržiava zákaz podávania alkoholických nápojov mladistvým,*) vodičom a podnapitým osobám;

ch) dozerá, či sa dodržiava otváracia a zatváracia hodina v obchodoch, prevádzkárňach, predajných stánkoch a pod., a na to, či nie sú neoprávnene zatvorené;

i) sleduje správne používanie štátnej vlajky, štátneho znaku a mestského znaku a ich farieb;

j) dozerá, či sa dodržiava zákaz návštevy divadelných a filmových predstavení maloletými;

k) kontroluje, či sa v kúpeľných a rekreačných zariadeniach a priestranstvách dodržiavajú poriadkové a bezpečnostné opatrenia.

§ 3

(1) Inšpekcia je osobitný útvar národného výboru, ktorý ju zriadil.

(2) Organizáciu a úlohy inšpekcie, povinnosti vedúceho inšpekcie a vzťahy inšpekcie k orgánom národného výboru upraví organizačný poriadok, ktorý vydá národný výbor.

(3) Pri vydaní organizačného poriadku národný výbor vychádza zo vzorového organizačného poriadku, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“); pritom národný výbor prihliada na rozsah úloh inšpekcie, ktoré vyplývajú z potrieb mesta alebo obce.

§ 4

(1) Pracovníkom inšpekcie sa môže stať československý štátny občan starší ako 21 rokov, oddaný socialistickému spoločenskému zriadeniu, bezúhonný a telesne a duševne spôsobilý na úlohy pracovníka inšpekcie.

(2) Pracovník inšpekcie môže vykonávať svoje úlohy až po zložení sľubu. Sľub znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem aktívne prispievať k ochrane verejného poriadku; vo svojej činnosti budem dodržiavať zákony a iné právne predpisy, zachovávať štátne a služobné tajomstvo, vykonávať dôsledne a presne príkazy a pokyny nadriadených a plniť svedomite a riadne svoje úlohy.“

(3) Platové pomery pracovníkov inšpekcie upraví osobitný predpis.

§ 5

(1) Pre pracovníkov inšpekcie sa zavádzajú rovnošata a hodnosti podľa vzoru a stupňov, ktoré určí ministerstvo vnútra.

(2) Pracovníci inšpekcie musia byť pri vykonávaní svojich úloh viditeľne označení na ľavom zálaktí rukávovou páskou inšpekcie. Páska je modrej farby, 105 mm široká, so žltými písmenami „IVP“ o výške 35 mm a šírke 20 mm a je opatrená odtlačkom okrúhlej pečiatky národného výboru. Rukávovou páskou inšpekcie nemusia byť navonok označení pracovníci inšpekcie, ktorí sú v rovnošate.

(3) Pri vykonávaní svojich úloh sú pracovníci inšpekcie verejnými činiteľmi.

§ 6

(1) Pracovníci inšpekcie sú pri výkone svojich úloh oprávnení:

a) vyzvať občana, aby upustil od konania, ktoré narušuje verejný poriadok;

b) napomenúť na mieste občana, ktorý porušil verejný poriadok;

c) vyzvať občana, ktorý narušil verejný poriadok, aby preukázal svoju totožnosť, a ak ju nepreukáže hodnoverne a vec nemožno vybaviť na mieste v blokovom konaní, predviesť ho na národný výbor, prípadne na útvar Zboru národnej bezpečnosti;

d) požadovať na zabezpečenie dôkazných prostriedkov vysvetlenie od každého, kto môže prispieť k objasneniu skutočností potrebných na zistenie priestupku;

e) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri vykonávaní úloh.

(2) Pracovníci inšpekcie uplatňujú pri vykonávaní svojich úloh predovšetkým prostriedky výchovy a prevencie; zákrok vykonajú, len ak je nevyhnutne potrebný a ak možno od neho očakávať úspešný výsledok, a to vždy spôsobom primeraným daným okolnostiam.

§ 7

Pracovníci inšpekcie sú povinní:

a) zachovávať pri vykonávaní úloh zákony a iné právne predpisy, vykonávať svedomite príkazy a pokyny nadriadených; pri konaní vystupovať rozvážne a zdvorile a dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov,

b) oznámiť bezodkladne svojmu priamemu nadriadenému závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon činnosti, a hroziacu škodu,

c) zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný bezodkladný zákrok; nemusia tak urobiť, ak im v tom bráni dôležitá okolnosť alebo by tým vystavili vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,

d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním svojich úloh a ktoré vyžadujú, aby zostali vo verejnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb utajené pred nepovolanými osobami, ak ich od tejto povinnosti národný výbor výslovne neoslobodí.

§ 8

Inšpekcia spolupracuje pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku podľa pokynov národného výboru s príslušným územným útvarom Verejnej bezpečnosti; pri vykonávaní svojich úloh spolupracuje aj s inými orgánmi, najmä s orgánmi ochrany čistoty ovzdušia*) a s orgánmi hygienickej služby.**)

§ 9

(1) Každý je povinný uposlúchnuť pokyny a výzvy pracovníkov inšpekcie, ktoré vydajú pri vykonávaní svojich úloh.

(2) Pracovníci inšpekcie sa pri vykonávaní svojich úloh preukazujú na požiadanie preukazom pracovníka inšpekcie, ktorý vydáva národný výbor podľa vzoru určeného ministerstvom vnútra.

§ 10

Národné výbory, ktoré už zriadili inšpekciu pred účinnosťou tohto nariadenia, upravia jej organizáciu a činnosť v súlade s týmto nariadením.


§ 11

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 46 ods. 1 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

*) § 9 a § 11 ods. 1 zákona č. 120/1962 Zb.

*) Zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.

**) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.