Vyhláška č. 17/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o kontrole výroby a obehu liehu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-17
Čiastka 6/1972
Platnosť od 28.03.1972 do26.05.1993
Účinnosť od 01.04.1972 do26.05.1993
Zrušený 117/1993 Z. z.
Znenie 01.04.1972

17

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 28. marca 1972

o kontrole výroby a obehu liehu

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 19 ods.1 písm. a) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu a podľa § 7 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Účelom vyhlášky je zabezpečiť pri výrobe a obehu liehu, že lieh sa použije len na plánované účely a že sa riadne odvedie daň z obratu.

(2) Podľa tejto vyhlášky sa kontroluje výroba (včítane regenerácie) a obeh liehu vo všetkých socialistických organizáciách.

(3) Kontrolu výroby a obehu liehu okrem dozoru pri preberaní a vyskladnení liehu vykonávajú finančné správy.

§ 2

Usporiadanie výrobného zariadenia

(1) Socialistické organizácie vyrábajúce lieh môžu používať len výrobné zariadenie upravené tak, aby zaručovalo spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva alkoholu.

(2) Výrobné zariadenie sa musí usporiadať tak, aby sa liehové pary a liehové tekutiny nemohli odvádzať inde ako do chladiča a do kontrolného liehového meradla (ďalej len „meradlá“). Výrobné zariadenie musí byť spoľahlivé, odolné, nepoškodené, tesné, prehľadné, prístupné a spôsobilé na priloženie uzáverov.

(3) Lutrové vody zbavené liehu, pokiaľ sa pred výstupom z destilačného zariadenia nezmiešajú s výpalkami alebo sa ďalej nepoužijú v prevádzke, sa musia odvádzať do zabezpečených odpadových jám tak, aby sa dokonale zmiešali so splaškovými vodami alebo znehodnocujúcim prostriedkom. Okresná finančná správa podľa podmienok prevádzky určí pre jednotlivé prípady ďalšie podrobnosti o lutrovom odpade a jeho znehodnotení.

(4) Výrobné zariadenie v ovocných liehovaroch včítane ostatných liehovarov na pestovateľské pálenie sa musí usporiadať tak, aby destilácia bola spojená priamo s rektifikáciou, takže meradlom sa bude registrovať už rektifikovaný hotový výrobok. V rektifikačnom prístroji musí byť inštalované zariadenie, ktoré znemožní plnenie prístroja záparou.

(5) V ovocných liehovaroch, kde sa pri výrobe používa odlučovač oleja, vosku a pod., ktorý sa musí umiestniť pred meradlom, zvádzajú sa destiláty zbavené pracej vody alebo oleja späť do destilačného zariadenia; odlúčený olej sa musí odvádzať do zabezpečeného zásobníka. Vyprázdňovanie zásobníkov sa vykonáva za dozoru okresnej finančnej správy.

(6) Spojovacie potrubie meradla v ovocných liehovaroch smú mať odbočky na zachytávanie jednotlivých podielov destilácie (rektifikácie) pod podmienkou, že na zamedzenie vzdutia liehu vo výrobnom zariadení nebude obmedzený prítok liehu do meradla kohútmi alebo ventilmi.

(7) Okresná finančná správa môže pre jednotlivé prípady podľa prevádzkových podmienok povoliť v liehovaroch na pestovateľské pálenie odvádzanie predkvapu a dokvapu zabezpečeným potrubím (po zmiešaní s lutrovými vodami) do odpadovej jamy, v ktorej je znehodnocovací prostriedok. Predkvap a dokvap odvádzaný do zabezpečených nádrží sa podľa prevádzkových podmienok po naplnení vypustí do odpadovej jamy, v ktorej je znehodnocovací prostriedok. Bližšie podmienky určí okresná finančná správa po prerokovaní s príslušným liehovarníckym závodom.

(8) Rektifikáciu surového destilátu a druhú rektifikáciu zušľachteného výrobku s výnimkou ovocných destilátov z pestovateľského pálenia, ktorých množstvá sa zistili meradlom, môže povoliť okresná finančná správa, ktorá v rozhodnutí určí bližšie podmienky rektifikácie.

(9) V iných liehovaroch než ovocných alebo liehovaroch na pestovateľské pálenie upraví socialistická organizácia pre podriadené organizácie usporiadanie výrobného zariadenia tak, aby vyhovovalo podmienkam ustanoveným touto vyhláškou. Bližšie podmienky usporiadania výrobného zariadenia v ovocných liehovaroch alebo liehovaroch na pestovateľské pálenie určí príslušná okresná finančná správa.

(10) V priebehu výroby liehu sa výrobné zariadenie nesmie použiť na iné účely ako na výrobu liehu. Po skončení výroby liehu sa výrobné zariadenie môže použiť na iné účely ako na výrobu liehu iba na základe povolenia krajskej finančnej správy, ktorá môže v povolení určiť bližšie podmienky.

(11) Krajská finančná správa môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť orgánu nadriadeného liehovarníckemu závodu a na základe odporúčania okresnej finančnej správy povoliť výnimky a odchýlky v usporiadaní výrobného zariadenia, a to za podmienky, že všetok lieh sa bude riadne registrovať. Za rovnakých podmienok môže krajská finančná správa povoliť druhá rektifikáciu tých ovocných destilátov z pestovateľského pálenia, ktoré neboli vyskladnené.

§ 3

Zabezpečenie výrobného zariadenia

(1) Výrobné zariadenie, t. j. všetky kohúty, ventily, prielezy, príklopy, zorné sklá, čistiace otvory, potrubie vedúce liehové pary alebo liehové tekutiny, sa v priebehu výroby musí zabezpečiť uzávermi. Na zabezpečenie sa použije buď jednoduchý alebo dvojitý uzáver. Dvojitým uzáverom je ďalší jednoduchý uzáver priložený na obal (plechový kryt) kryjúci jednoduchý uzáver, kovová mreža alebo sieť z drôtového pletiva.

(2) Dvojitým uzáverom sa zabezpečuje celé výrobné zariadenie v ovocných liehovaroch a v ostatných liehovaroch na pestovateľské pálenie; v ostatných liehovarníckych závodoch všade tam, kde by jednoduché zaistenie neposkytovalo dostatočnú bezpečnosť.

(3) Okresná finančná správa zabezpečuje v ovocných liehovaroch a liehovaroch na pestovateľské pálenie celé výrobné zariadenie. V ostatných liehovarníckych závodoch zabezpečuje spojovacie potrubie meradla s chladičom. Ostatné výrobné zariadenia zabezpečuje liehovarnícky závod. Liehovarnícky závod je povinný predložiť okresnej finančnej správe opis výrobného zariadenia s vyznačenými miestami, ktoré zabezpečuje. Okresná finančná správa v opise vyznačí úradne zabezpečované miesta.

(4) Krajská finančná správa môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku v spôsobe zabezpečenia výrobného zariadenia.

§ 4

Registrácia liehu meradlami

(1) Všetok vyrobený lieh sa meria meradlami povolených sústav a typov.*) Meradlom sa musí zisťovať aj množstvo rektifikátu v zušľachťovniach liehovín. Ak sa pri regenerácii lieh zbavuje denaturačných prostriedkov, meradlo musí byť pripojené na chladič regeneračného zariadenia.

(2) Meradlo musí byť platne úradne overené orgánmi štátnej mierovej služby**) a zabezpečené uzávermi týchto orgánov alebo uzávermi okresnej finančnej správy. Kryt meradla sa musí vždy zabezpečovať len uzávermi okresnej finančnej správy. Na základe súhlasu okresnej finančnej správy sa môžu ľavé vonkajšie a vnútorné dvierka meradla zabezpečiť uzávermi liehovarníckeho závodu s výnimkou ovocných liehovarov a liehovarov na pestovateľské pálenie.

(3) Meradlo musí byť postavené vo vodorovnej polohe na podmurovke v z neomietnutých tehál a v takej výške, aby sa merná skúška mohla vykonať priamym vtokom liehu do sudu alebo odmernej nádoby. Meradlo musí byť zo všetkých strán voľne prístupné a v priebehu výroby liehu trvale spojené s chladičom a vzdialené od destilačného zariadenia tak ďaleko, aby sa zamedzil značný odpar v nádobe meradla.

(4) Liehovarnícke závody (s výnimkou liehovarov na pestovateľské pálenie) sú povinné zapisovať teplotu liehu pretekajúceho meradlom podľa pokynov okresnej finančnej správy. Teplota sa zisťuje úradne overeným teplomerom umiestneným v záchytke pre areometer.

(5) Drobné opravy meradla (ako napr.opravu zbernej a vložnej nádoby pri netesnosti, opravu záchytky pre areometer, opravu vylievacieho korýtka) môže vykonávať liehovarnícky závod za dozoru okresnej finančnej správy, prípadne za dozoru orgánov štátnej mierovej služby. Opravy na merných bubnoch, na hlavnom alebo záložnom počítadle, opravy závad vzniknutých neoprávneným zásahom alebo vonkajším pôsobením na meradlo sa nesmú vykonávať v liehovarníckom závode a meradlo musí byť znovu úradne overené.

(6) Pri úplnej poruche meradla, keď nemožno do závodu premiestniť náhradne meradlo, môže krajská finančná správa po dohode s príslušnými orgánmi štátnej mierovej služby povoliť na obmedzený čas, že sa vyrobené množstvo liehu meria úradne overenými a zabezpečenými mernými nádržami.

(7) Okresná finančná správa môže povoliť v liehovarníckych závodoch, ktoré vyrábajú viac ako 30 m3 liehu za zúčtovacie obdobie, úpravu vzorkovacieho zariadenia pri meradlách sústavy ZEHR tak, aby množstvo odoberaných vzoriek bolo znížené. Úprava vzorkovacieho zariadenia sa vykonáva za dozoru okresnej finančnej správy.

(8) Ak sa z nevyhnutných prevádzkových dôvodov odoberá lieh z výrobného zariadenia pred jeho registráciou meradlom, na príslušnom zariadení musia byť vložené úradne overené vzorkovacie meracie kohúty zabezpečené uzávermi orgánov štátnej mierovej služby alebo okresnej finančnej správy. Meraciu činnosť vzorkovacích meracích kohútov preskušuje okresná finančná správa najmenej raz za 5 rokov, a to tak, že porovná údaje počítadla kohúta so skutočne pretečeným množstvom liehu. Ak presahuje rozdiel v kohúte s obsahom 0,1 litra ± 3 %, s obsahom 0,5 litra ± 2 % a s obsahom 1 liter ± 1 %, vyradí sa kohút z používania.

(9) Okresná finančná správa vykonáva začiatočnú aj konečnú úpravu meradla a skúšku tesnenia meradla. Na účely korekcie vyrobeného množstva alkoholu vykonáva po každej oprave meradla, ktorá bola vykonaná mimo liehovarníckeho závodu, najmenej však raz za 5 rokov mernú skúšku meradla. V prípade, že mernou skúškou bude zistená väčšia korekcia ako ± 1%, treba meradlo vyradiť z používania.

(10) Pre syntetický lieh platia ustanovenia predchádzajúcich odsekov primerane. Náležitosti meradiel, ako aj podmienky pre ich spôsobilosť na úradne overenie a spôsob overovania, najmä dovolené odchýlky správnosti určí Úrad pre normalizáciu a meranie.

§ 5

Zistenie vyrobeného množstva alkoholu

(1) Vyrobené množstvo alkoholu sa vypočíta vynásobením objemu liehu pretečeného meradlom prevodovým koeficientom objemu. Objem pretečeného liehu je daný rozdielom stavu na hlavnom počítadle od začiatku a na a konci zúčtovacieho obdobia, zvýšeným o rozdiel stavu na záložnom počítadle a o objem liehu, ktorý nebol registrovaný počítadlami meradla po prípadnom znížení o objem liehu, ktorý bol registrovaný pri ručnom preskúšaní merného zariadenia. Takto zistený objem pretečeného liehu sa vynásobí korekciou zistenou pri mernej skúške meradla a opravným koeficientom na teplotnú rozťažnosť meradla. Prevodný koeficient objemu sa zistí podľa strednej teploty pretečeného liehu a podľa objemovej koncentrácie liehu zistenej v zbernej nádobe overeným laboratórnym areometrom (s prihliadnutím na odchýlku správnosti tohto areometru), korigovanej o rozdiel objemovej koncentrácie (výparok) vo vložnej nádobe. Ak je výparok väčší ako 0,2 % mesačne, pripočíta sa polovica rozdielu k objemovej koncentrácii liehu zistenej v zbernej nádobe. Rozdiely 0,2 % a menšie zostávajú nepovšimnuté. Výsledky zistenia vyrobeného množstva alkoholu, ktoré uskutočnil liehovarnícky závod, sa musia pri kontrole dať nahliadnuť okresnej finančnej správe. V liehovaroch na výlučne pestovateľské pálenie sa na opravný koeficient na teplotnú rozťažnosť meradla a na odchýlky meradla pri zistení vyrobeného množstva alkoholu neprihliada.

(2) V prípade väčšieho rozdielu v objemovej koncentrácii ako ± 0,2 % mesačne medzi objemovou koncentráciou liehu v zbernej nádobe liehovarníckeho závodu a zistením okresnej finančnej správy treba vykonať ďalšie zistenie spoločne, prípadne hľadať príčiny rozdielu. Ak sa príčiny rozdielu nezistia, treba meradlo vyradiť z používania.

(3) V sporných prípadoch je základom pre určenie a zúčtovanie vyrobeného množstva alkoholu zistenie okresnej finančnej správy.

(4) V ovocných liehovaroch sa môžu predkvap a dokvap zisťovať aj váhove. V liehovaroch na pestovateľské pálenie sa porovná vyrobené množstvo alkoholu zistené podľa predchádzajúcich odsekov s množstvom alkoholu, ktorý sa vydal pestovateľom, zvýšeným o prípadnú viazanú zásobu. Za vyrobené množstvo sa pokladá vždy to množstvo, ktoré je vyššie.

(5) Okresná finančná správa zisťuje v ovocných liehovaroch a v liehovaroch na pestovateľské pálenie vyrobené množstvo alkoholu spravidla mesačne; v ostatných liehovarníckych závodoch nepredvídane s prihliadnutím na prevádzkové pomery (napr. podľa stavu vzoriek v zbernej nádobe meradla tak, aby nenastalo väčším odparovaním vzoriek nepresné zistenie alebo pretečenie zbernej nádoby). Okrem toho zisťuje vyrobené množstvo alkoholu vo všetkých liehovarníckych závodoch po skončení výroby liehu alebo prerušení výroby liehu na čas dlhší ako 10 dní.

(6) V závodoch, ktoré regenerujú lieh a ktoré sú povinné zisťovať znovuzískané množstvo liehu meradlom, vykonáva okresná finančná správa zistenie spravidla na návrh vedúceho závodu (povereného zástupcu).

(7) Pri poruche v prevádzke spôsobujúcej nepredvídaný a neodvrátiteľný úbytok v zásobách liehu zistí okresná finančná správa okrem vyrobené množstva alkoholu aj zásoby liehu a o výsledku spíše zápisnicu, ktorá je podkladom pre prípadný predpis dane z obratu.

(8) V prípadoch, keď sa pôsobilo na správny chod meradla, vzduvná nádoba obsahovala vodu alebo liehovú tekutinu, prípadne keď sa meradlo neoprávnene odpojilo, určí okresná finančná správa vyrobené množstvo alkoholu podľa dennej výkonnosti destilačného zariadenia a priemernej objemovej koncentrácie pri spracovaní rovnakých surovín za bežné alebo predchádzajúce hospodárske obdobie. Pokiaľ nemožno objemovú koncentráciu určiť takto, použije sa objemová koncentrácia vykázaná v obdobnom liehovarníckom závode pri spracovaní rovnakých surovín; použije sa vždy najvyššia objemová koncentrácia.

§ 6

Zisťovanie zásob liehu

(1) Lieh sa musí uskladňovať len premeraných nádržiach*) vybavených zariadením, ktoré umožňuje spoľahlivé zistenie zásob.

(2) Pri zistení zásob sa postupuje tak, že sa zisťuje objem liehu v každej skladovej nádrži osobitne a násobí sa prevodovým koeficientom objemu. Objem liehu v nádrži sa zistí z objemovej stupnice meradla (prípadne zmeraním výšky hladiny a prepočtom na objem) s prihliadnutím na objem liehu pod nulovým bodom, na odchýlku stupnice objemu a koeficientu rozťažnosti nádrže. Prevodový koeficient objemu sa zistí podľa strednej teploty liehu v nádrži a objemovej koncentrácie v priemernej vzorke liehu z nádrže. Pri veľkej nádrži, kde nemožno obsah premiešať, treba pre určenie strednej teploty liehu a objemovej koncentrácie liehu odobrať vzorky z rôznych vrstiev.

(3) Po zistení zásob liehu vypočíta okresná finančná správa úbytok a porovná ho so stratovou normou.**) Na vplyvy porúch meradla na hospodársky výsledok závodu sa prihliadne len vtedy, ak liehovarnícky závod preukáže z prevádzkových záznamov čas, keď nastala porucha meradla, stav počítadiel, prípadne čas zastavenia destilácie, a či bola porucha bezodkladne oznámená okresnej finančnej správe.

(4) Okresná finančná správa kontroluje zásoby liehu v ovocných liehovaroch, liehovaroch na pestovateľské pálenie a v poľnohospodárskych liehovaroch pri záverečnej kontrole po skončení výroby liehu. V priemyselných a sulfitových liehovaroch, ako aj v rafinériách liehu k 1. októbru každého roka.

(5) Okresná finančná správa vykonáva v octárňach kontrolu hospodárenia s liehom najmenej dva razy do roka. Pritom sa porovná knihová zásoba litrov alkoholu (v denaturáte, zákvase, kondenzáte) a kyseliny octovej (v octe, denaturáte, zákvase, kondenzáte) so skutočnými zásobami.

§ 7

Predaj liehu a denaturácia liehu

(1) Podmienky predaja čistého aj denaturovaného liehu za ceny bez dane z obratu sú ustanovené v sadzobníku dane z obratu.

(2) Krajská finančná správa na návrh okresnej finančnej správy je oprávnená požadovať od odberateľov čistého liehu za ceny bez dane z obratu preukaz od príslušného rezortného výskumného ústavu, že na výrobu nemožno používať denaturovaný lieh, prípadne určiť na zabezpečenie dane z obratu povinnosť lieh denaturovať. Povinnosť denaturácie môže určiť aj pri syntetickom liehu.

(3) Denaturácia sa musí vykonáávať takým spôsobom, aby sa pripravil denaturát predpísaného zloženia a aby sa v priebehu denaturácie zamedzilo zneužitie liehu. Musí sa vykonávať len v takých zariadeniach, ktorými možno spoľahlivo zisťovať množstvo liehu určeného na denaturáciu, množstvo denaturačného prostriedku a množstvo pripraveného denaturátu.***) Krajská finančná správa môže pre jednotlivé prípady určiť bližšie podmienky na vykonávanie denaturácie.

(4) Je zakázané vylučovať denaturačné prostriedky z denaturovaného liehu, pozmeňovať jeho vlastnosti, používať ho na pitie alebo ako pohonné látky. Denaturovaný lieh možno používať len na určené účely.

(5) Lieh, s výnimkou osobitne denaturovaného liehu pre octárne, mydlárne, výrobu dietyléteru a octanu etylnatého, sa musí denaturovať v liehovarníckom závode. Krajská finančná správa môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z tohto ustanovenia.

§ 8

Evidencia o výrobe a obehu liehu

(1) Liehovarnícke závody sú povinné viesť samostatný záznam o príjme a výdaji liehu, z ktorého musí byť zrejmý stav a všetok pohyb liehu. Liehovary na pestovateľské pálenie sú okrem toho povinné viesť záznam o pestovateľských destilátoch.

(2) Samostatný záznam o príjme a výdaji liehu sú povinné viesť výrobne liehovín, octárne a všetky socialistické organizácie nakupujúce čistý lieh a osobitne denaturovaný lieh za ceny bez dane z obratu. Výrobne liehovín v zázname o príjme a výdaji liehu vedú aj lieh obsiahnutý v iných výrobkoch (vínach, šťavách konzervovaných liehom, voňavých a chuťových látkach a pod.). Pre skladovanie a zisťovanie zásob platí ustanovenie § 6.

(3) Záznamy o výrobe a obehu syntetického liehu sa vedú samostatne.

(4) Uzávierku záznamov predkladajú liehovarnícke závody a výrobne liehovín a octárne okresnej finančnej správe na preverenie najneskôr do 1 mesiaca po skončení výroby, prípadne do 1 mesiaca po skončení kalendárneho roka. V ostatných socialistických organizáciách preskušuje okresná finančná správa uzávierky záznamov pri kontrole dane z obratu.

(5) Okresná finančná správa určí náplň a usporiadanie evidencie v liehovaroch na pestovateľské pálenie.

§ 9

Oznamovacia povinnosť

(1) Liehovarnícky závod je povinný oznámiť 15 dní vopred príslušnej okresnej finančnej správe začatie a skončenie výroby liehu a začatie rektifikácie surového destilátu.

(2) Liehovarnícky závod je povinný bezodkladne písomne oznámiť miestne príslušnej okresnej finančnej správe prerušenie výroby liehu na čas dlhší ako 10 dní; rovnako je povinný písomne oznámiť poruchy a závady na meradle i vzorkovacom kohúte, porušenie uzáveru na spojovacom potrubí meradla včítane jeho príslušenstva, porušenie uzáverov na meradle alebo na meracom vzorkovacom kohúte a pod. Väčšie závady na meradle, vzorkovacom kohúte je liehovarnícky závod povinný súčasne oznámiť orgánom štátnej mierovej služby.

(3) Socialistické organizácie, ktoré nakupujú čistý lieh a osobitne denaturovaný lieh za ceny bez dane z obratu, sú povinné túto skutočnosť ohlásiť príslušnej okresnej finančnej správe, a to do 15 dní po prvom nákupe tohto liehu vykonanom po dni účinnosti tejto vyhlášky.

§ 10

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Pre výklad pojmu základná merná jednotka a ďalších pojmov použitých v tejto vyhláške platia príslušné ustanovenia vyhlášky č. 16/1972 o hospodárení s liehom.

(2) Pri zaokrúhľovaní zlomkov litrov alkoholu sa postupuje tak, že sa zlomky do 0,5 litra alkoholu nezapočítavajú; zlomky 0,5 litra a vyššie sa zaokrúhľujú na celý liter alkoholu. V prípadoch, keď jeden uzavretý úkon sa skladá z radu jednotlivých úkonov, zaokrúhľovanie sa vykonáva až pri záverečnom súčte. Pri výdaji destilátov z ovocných liehovarov alebo pri liehovinách z výrobní sa zaokrúhľujú až konečné súčty záznamov.

(3) Socialistické organizácie vyrábajúce a spracúvajúce lieh sú povinné zabezpečiť všetky podmienky a poskytnúť potrebné pomôcky (areometre na lieh, váhy, teplomery, odmerné valce, pracovné odevy atď.) a prípadne pracovníkov na vykonanie kontroly výroby a obehu liehu.

(4) Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky môže pre organizácie riadené federálnymi ústrednými orgánmi povoliť Federálne ministerstvo financií. Výnimky pre ostatné socialistické organizácie môžu povoliť ministerstvá financií republík.


§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 248/1956 Ú. l. (Ú. v.) o kontrole výroby a obehu liehu.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1972.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Do odvolania sa môžu používať meradlá sústavy ZEHR veľkého typu, stredného typu a malého typu a ďalej pokiaľ nemožno do liehovarníckeho závodu premiestniť vyhovujúce meradlo sústavy ZEHR, dočasne i meradlá sústavy DOLAINSKÝ typov 1893, 1906, 1911, 1915, meradlá sústavy BESCHORNER typov 1894, 1906.

**) Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhl. č. 102/1967 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb.

*) Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. v znení vyhlášky č. 102/1967 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb.

**) § 8 vyhl. č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom.

***) ČSN 66 0860 Denaturovaný líh a ON 66 0861 Denaturace lihu.