Vyhláška č. 16/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o hospodárení s liehom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-16

(v znení č. 66/1991 Zb.)

Čiastka 6/1972
Platnosť od 28.03.1972 do31.12.1996
Účinnosť od 01.03.1991 do31.12.1996
Zrušený 289/1996 Z. z.
Znenie 01.03.1991

16

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 28. marca 1972

o hospodárení s liehom

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 6 ods.1 zák. č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov:


Oddiel I

Účel vyhlášky a základné pojmy

§ 1

(1) Účelom vyhlášky je zabezpečiť jednotné hospodárenie s liehom, jednotné plánovanie výroby a odbytu liehu.

(2) Liehom sa rozumie alkohol etylnatý (etanol) získaný výrobou uvedenou v § 2 ods. 1, ako aj pribudlina a zmesi etanolu s inými látkami, pokiaľ majú objemovú koncentráciu vyššiu než 15 % objemu etanolu a nezískajú sa destiláciou alebo iným oddelením v prvom výrobnom stupni pred registráciou liehu.

(3) Liehom nie sú alkoholizované vína alebo ovocné šťavy.

(4) Základnou mernou jednotkou objemového množstva etanolu je kubický meter alkoholu (m3 a) a odvodenou jednotkou liter alkoholu (l a) pri normálnej teplote 20 oC, pri ktorom sa objemová koncentrácia zistila skleným areometrom na lieh. Liter alkoholu sa rovná 10-3 m3 alkoholu (presne).

§ 2

(1) Výrobou liehu sa rozumie získavanie liehu destiláciou z vykvasených cukrových roztokov, zo surovín obsahujúcich cukor, škrob, celulózu a inulín a zo surovín obsahujúcich lieh alebo iných oddelením alebo syntézou v prvom výrobnom stupni.

(2) Zušľachťovaním liehu sa rozumie čistenie (rafinácia), zosilnenie (rektifikácia), odvodenie (dehydratácia), ako aj znovuzískanie liehu z liehovitých odpadov (regenerácia).

(3) Čistením (rafináciou) sa rozumie ďalšia destilácia liehu, ktorou sa odstraňujú jednak nečistoty vzniknuté prevažne ako vedľajšie produkty kvasenia, jednak sa výrobok zosilňuje, aby sa získal výrobok s maximálnym obsahom etanolu. Zosilňovanie (rektifikácia) je opakovaná destilácia surového ovocného destilátu, aby sa dosiahlo zosilnenie výrobku za súčasného ponechania časti vedľajších produktov kvasenia, ktoré nie sú pre produkt typické. Odvodňovanie (dehydratácia) liehu je zbavovanie liehu posledných podielov vody, prípadne nečistôt z rafinovaného liehu. Regenerácia je redestilácia liehovitých odpadových tekutín a lúhov vznikajúcich pri spracovaní (použití) liehu ako hlavnej a pomocnej suroviny na výrobu iných látok a tovaru.

(4) Liehovarníckymi závodmi podľa tejto vyhlášky sú:

a) liehovary priemyselné (melasové), poľnohospodárske, ovocné a liehovary na pestovateľské pálenie;

b) droždiarne, v ktorých je lieh vedľajším výrobkom, rafinérie liehu, výrobne bezvodého liehu, denaturárne, miešiarne a sklady denaturačných prostriedkov, samostatné sklady liehu;

c) zušľachťovne destilátov (egalizačné stanice);

d) výrobne syntetického liehu, výrobne sulfitového liehu a výrobne, v ktorých sa vyrába lieh iným oddelením než destiláciou.

(5) Liehovarníckymi závodmi nie sú závody spracúvajúce lieh ako hlavnú surovinu, ako octárne, výrobne liehovín, trestí a iných voňavých a chuťových látok a pod.

(6) Priemyselné liehovary spracúvajú melasu a iné produkty cukrovarníckej výroby. Poľnohospodárske liehovary spracúvajú prevažne suroviny obsahujúce škrob a inulín, ako zemiaky, obilie, kukuricu alebo odpady pri spracúvaní týchto surovín , ako napr. zadný a kalový škrob, odpadové vody pri výrobe škrobu. Ovocné liehovary spracúvajú ovocie, plody borievky a pod. Liehovary na pestovateľské pálenie spracúvajú kvasy a ovocia z vlastného zberu pestovateľov. Výrobne syntetického liehu získavajú lieh hydratáciou etylénu, sulfitové liehovary spracúvajú sulfitové výluhy.

Oddiel II

Výroba liehu

§ 3

Lieh smú vyrábať právnické osoby, ktoré sú liehovarníckymi závodmi, prípadne do ktorých je začlenený liehovarnícky závod, a pokiaľ ide o pestovateľské pálenie ovocia,1) aj fyzické osoby oprávnené na prevádzkovanie výroby podľa osobitných predpisov. Na výrobu liehu sa vyžaduje povolenie Ministerstva poľnohospodárstva Českej republiky alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky vydané po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií a príslušným ministerstvom republiky. Ak ide o výrobu sulfitového liehu alebo syntetického liehu, povolenie na výrobu vydáva príslušné ministerstvo priemyslu republiky po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií.

§ 4

(1) Na zriaďovanie a zrušenie liehovarníckych závodov je potrebné schválenie príslušného ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií a príslušným ministerstvom financií republiky.

(2) Na zriaďovanie a zrušenie výrobní sulfitového a syntetického liehu je potrebné schválenie príslušného ministerstva priemyslu republiky po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií a príslušným ministerstvom financií republiky.

§ 6

Pestovateľské pálenie a denaturácia liehu sú upravené osobitnými predpismi.**)

Oddiel III

Odbyt liehu

§ 7

(2) Všetok lieh vyrobený alebo dovezený na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, s výnimkou syntetického liehu určeného na priemyselné spracovanie, sa smie vyskladniť alebo uviesť do obehu iba so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva Českej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky.

(3) Syntetický lieh vyrobený alebo dovezený do Českej republiky alebo Slovenskej republiky a určený na priemyselné spracovanie v podnikoch príslušného ministerstva priemyslu republiky sa smie vyskladniť alebo uviesť do obehu iba podľa pokynov tohto ministerstva.


Oddiel IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 8

Príslušné ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky upravuje po dohode s Federálnym ministerstvom financií a príslušným ministerstvom financií republiky normy strát pri výrobe a obehu liehu pre liehovarnícke závody a spracovateľov, pre ktorých je lieh hlavnou surovinou; pri sulfitovom a syntetickom liehu upravuje normy strát spomenuté príslušné ministerstvo na návrh ministerstva priemyslu republiky.

§ 9

V platnosti zostávajú povolenia vyrábať lieh vydané podľa doterajších predpisov pred účinnosťou tejto vyhlášky.

§ 10

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výživy č. 541/1950 Ú. v. l. (565/1950 Ú. l. I) o hospodárení s liehom v znení vyhlášky č. 108/1958 Ú.v. (Ú. l.).

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1972.


Minister:

Večeřa v. r.

Poznámky pod čiarou

**) Vyhláška č.12/1964 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia v znení vyhlášky č.85/1965 Zb.
ČSN 66 0860 Denaturovaný líh, ON 66 0861 Denaturace lihu.

1) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR č. 76/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 245/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.