Vyhláška č. 116/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-116
Čiastka 32/1972
Platnosť od 28.12.1972 do30.09.1996
Účinnosť od 28.12.1972 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.
Znenie 28.12.1972

116

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 22. decembra 1972

o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov

Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


§ 1

Odborové číselníky priemyselných výrobkov

(1) Odborové číselníky priemyselných výrobkov (ďalej len „odborové číselníky“) sú súčasťou jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov*) (ďalej len „jednotná klasifikácia“). Odborové číselníky sa utvárajú pre odbory priemyselnej výroby (ďalej len „odbory“), ktoré určí Federálny štatistický úrad.

(2) V odborových číselníkoch pokračuje triedenie priemyselných výrobkov až do konkrétnych položiek sortimentu, a to do takého stupňa podrobnosti, ktorý je potrebný z hľadiska vzťahov medzi jednotlivými socialistickými a inými organizáciami (ďalej len „organizácie“), najmä pre úplnú identifikáciu výrobkov v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch.

Gestori odborových číselníkov

§ 2

(1) Odborové číselníky utvárajú a udržiavajú v aktuálnom stave gestori odborových číselníkov (ďalej len „gestori“), ktorými sú vybrané organizácie alebo orgány im nadriadené, príp. výskumné a vývojové pracoviská, ktoré funkciou gestorov poverí Federálny štatistický úrad v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi.**)

(2) Pre relatívne samostatné okruhy výrobkov niektorého odboru sa môže poveriť aj iná organizácia (orgán) alebo viac organizácií (orgánov) funkciou spolugestorov, ktorých úlohou je utvárať vymedzené časti odborového číselníka a udržiavať ich v aktuálnom stave; spolugestor plní len také úlohy, ktoré sú mu uložené v ďalších ustanoveniach tejto vyhlášky, príp. v podrobnejších pokynoch Federálneho štatistického úradu.

(3) Opatrenia, ktorými sa poverujú vybrané organizácie (orgány) funkciou gestora, príp. spolugestora, vyhlasuje Federálny štatistický úrad v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov.***)

§ 3

Gestorom prislúcha najmä:

a) vypracúvať, príp. organizovať vypracovanie odborových číselníkov podľa zásad ustanovených Federálnym štatistickým úradom; gestori sú povinní pri tvorbe odborových číselníkov dôsledne uplatňovať najmä predpísaný spôsob číslovania a slovného označovania výrobkov a určovania merných jednotiek, a to aj pri výrobkoch zhotovovaných alebo dovážaných inými organizáciami;

b) udržiavať odborové číselníky v aktuálnom stave a na tento účel bežne vykonávať ich potrebné zmeny a doplnky;

c) vydávať podľa potreby po predchádzajúcom schválení Federálnym štatistickým úradom

1. pokyny pre ostatných výrobcov aalebo dovozcov, príp. odbytov a zásobovacie organizácie, v ktorých sa určia náležitosti na predkladanie podkladov potrebných na zatriedenie výrobkov vyrábaných alebo dovážaných týmito organizáciami,

2. pokyny pre spolugestorov o spôsobe a technike zatrieďovania výrobkov do zverenej časti odboru, o spôsobe a lehotách predkladania návrhov a o postupe pri vykonávaní potrebných zmien a doplnkov;

d) vydávať prostredníctvom a na náklad vydavateľských organizácií ústredných štatistických orgánov republík vypracované odborové číselníky, ktoré schváli Federálny štatistický úrad v súčinnosti s vecne príslušnými ústrednými orgánmi, a to v množstve potrebnom na krytie potreby všetkých užívateľov; to isté platí o vydávaní dodatkov (zmien a doplnkov) odborových číselníkov, ktoré sú gestori povinní zabezpečovať súhrnne v ročných alebo dlhších časových intervaloch.

§ 4

Návrhy zmien a doplnkov odborových číselníkov sú gestori povinní prerokovať s inými výrobcami a dovozcami a ďalej s hlavnými odberateľmi a s tými odberateľmi, ktorí si písomne vyžiadajú účasť na úpravách príslušných odborových číselníkov, a sú povinní prihliadnuť na ich odôvodnené stanoviská.

Spolugestori majú v rozsahu svojho poverenia najmä tieto úlohy:

a) vypracúvať príslušné časti odborových číselníkov podľa zásad ustanovených Federálnym štatistickým úradom, príp. podľa pokynov vydaných vecne príslušnými gestormi [§ 3 písm. c) bod 2],

b) udržiavať príslušné časti odborových číselníkov v aktuálnom stave a na tento účel navrhovať gestorom vykonanie potrebných zmien a doplnkov.

§ 6

Vedúci organizácie (orgánu) poverenej funkciou gestora alebo spolugestora je povinný utvárať podmienky pre zodpovedný výkon tejto funkcie. Ďalej je povinný oznámiť Federálnemu štatistickému orgánu a nadriadenému ústrednému orgánu za každý zverený odbor meno pracovníka povereného výkonom úloh spojených s gestorskou funkciou a bežne oznamovať prípadné zmeny v tomto poverení.

Povinnosti organizácií

§ 7

Organizácie vyrábajúce priemyselné výrobky, ako aj odbytové a zásobovacie organizácie (najmä za výrobky nimi kompletované) sú povinné

a) oznamovať gestorom (príp. spolugestorom) všetky výrobky, ktoré dosiaľ nie sú zatriedené v odborových číselníkoch, a poskytovať na účely ich zatriedenia potrebné podklady,

b) postupovať pri vydávaní cenníkov a katalógov (tovaru) po dohode s príslušnými gestormi a dôsledne v nich uvádzať číselné aj slovné označenie výrobkov (tovaru) podľa odborových číselníkov; ak vznikne rozpor medzi gestorom a navrhovateľom cenníka (katalógu), rozhoduje na podnet navrhovateľa Federálny štatistický úrad po vypočutí gestora a vecne príslušných ústredných orgánov.

§ 8

Odberatelia priemyselných výrobkov sú povinní

a) vyjadrovať sa k návrhom gestorov (spolugestorov) na zatriedenie nových výrobkov do odborových číselníkov,

b) poskytovať gestorom (spolugestorom) informácie o spôsoboch využívania odborových číselníkov aj o závadách v ich používaní, ktoré zistili v oblasti odberateľsko-dodávateľských vzťahov.


Záverečné ustanovenia

§ 9

Pracovníci organizácií zúčastňujúci sa na prácach na odborových číselníkoch musia zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich štátne, hospodárske alebo služobné tajomstvo, o ktorých sa dozvedeli pri výkone týchto prác, aj o ďalších skutočnostiach, ktorých ochranu ustanovujú osobitné predpisy.

§ 10

Zrušujú sa:

1. druhá časť pokynov Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky pre vydávanie čiastkových účelových nomenklatúr priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov lesného hospodárstva a pre vykonávanie a vyhlasovania zmien a doplnkov jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov, jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve a odborových číselníkov priemyselných výrobkov z 26. októbra 1965 č. 40 002/1965 (Vestník ÚKĽKŠ, čiastka 19/1965);*)

2. úprava Federálneho štatistického úradu o poverení na vydávanie odborových číselníkov priemyselných výrobkov a ich udržiavanie v aktuálnom stave z 20. augusta 1969 č. 22 710/1969 (Spravodajca Federálneho štatistického úradu, Českého štatistického úradu a Slovenského štatistického úradu, čiastka 9-10/1969).**)

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.

**) § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 21/1971 Zb.

***) Zoznam gestorských organizácií bol vyhlásený v Spravodajcovi Federálneho štatistického úradu, Českého štatistického úradu a Slovenského štatistického úradu v čiastke 15 zo 14. januára 1972.

*) Oznámenie o vydaní pokynov Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky z 26. októbra 1965 č. 40 002/1965 bolo publikované v Zbierke zákonov v čiastke 8/1966.

**) Oznámenie o vydaní úpravy Federálneho štatistického úradu z 20. augusta 1969 č. 22 710/1969 bolo publikované v Zbierke zákonov v čiastke 50/1969.