Vyhláška č. 115/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-115
Čiastka 32/1972
Platnosť od 28.12.1972 do30.09.1996
Účinnosť od 01.01.1974 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.
Znenie 01.01.1974

115

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 22. decembra 1972

o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín

Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


§ 1

(1) Pre tvorbu a poskytovanie informácií vzťahujúcich sa na zahraničie sa zavádza jednotná klasifikácia krajín (ďalej len „klasifikácia krajín“), ktorá je záväzná v oblasti sociálno-ekonomických informácií, plánovania, odberateľsko-dodávateľských vzťahov, na úseku zahraničného obchodu a v platobnom styku so zahraničím.

(2) Klasifikáciu krajín vyhlási Federálny štatistický úrad v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov.

§ 2

(1) Socialistické a iné organizácie sú povinné používať klasifikáciu krajín v celom rozsahu určených číselných a abecedných kódov.

(2) Výnimky z určeného označovania jednotlivých krajín, prípadne podrobnejšie triedenie ďalej rozvádzajúce klasifikáciu krajín povoľuje v odôvodnených prípadoch Federálny štatistický úrad na návrh vecne príslušného ústredného orgánu.

§ 3

Doplnky a zmeny klasifikácie krajín sa vykonávajú opatreniami Federálneho štatistického úradu, oznamovanými v Zbierke zákonov.


§ 4

Zrušujú sa smernice Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky pre jednotnú nomenklatúru krajín z 29. 12. 1965 č. 42 050/1965 (Vestník Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky, čiastka 22/1965).*)

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Predseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vydanie smerníc Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky pre jednotnú nomenklatúru krajín bolo oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 8/1966.