Vyhláška č. 114/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-114
Čiastka 32/1972
Platnosť od 28.12.1972 do30.09.1996
Účinnosť od 01.01.1974 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 6, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1973

Znenie 01.01.1974

114

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 21. decembra 1972

o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov

Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


§ 1

Jednotná klasifikácia výkonov

(1) Na účely plánovitého riadenia národného hospodárstva a spoločnosti a na sledovanie ich rozvoja, ďalej na vyjadrovanie bilančných väzieb a proporcií medzi výrobou a spotrebou a na využívaní výpočtovej techniky pri riadení národného hospodárstva a v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch sa zavádza jednotná klasifikácia výkonov (ďalej len „klasifikácia výkonov“).

(2) Výkonom sa na účely tejto vyhlášky rozumie činnosť hospodárskej povahy alebo iná činnosť spočívajúca vo vykonávaní určitej funkcie alebo pôsobnosti, s vylúčením činností smerujúcich k utváraniu nových materiálnych statkov.*)

(3) Klasifikáciu výkonov vydá Federálny štatistický úrad ako samostatnú publikáciu.**) Základom triedenia sú odbory výkonov (1. klasifikačný stupeň) uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

§ 2

Rozsah platnosti klasifikácie výkonov

(1) Klasifikácia výkonov je záväzná pre všetky odbory a okruhy informačnej sústavy organizácií,***) pre získavanie sociálno-ekonomických informácií za súbory organizácií a osôb metódami štatistického zisťovania a skúmania†) a ďalej najmä pre plánovanie a financovanie a pre dokumentáciu o odberateľsko-dodávateľských vzťahoch.

(2) Klasifikácia výkonov slúži za základ aj pre vydávanie účelových nomenklatúr výkonov určených na špeciálne účely (napr. tarifných, poplatkových a iných sadzobníkov a pod.); tieto nomenklatúry musia mať na klasifikáciu výkonov priamu nadväznosť. Účelové nomenklatúry výkonov určené pre vonkajší styk medzi organizáciami môžu vecne príslušné orgány vydávať len v odôvodnených prípadoch a po predchádzajúcom schválení Federálnym štatistickým úradom, ktorý musí schváliť aj spôsob ich využitia.

§ 3

Odborové číselníky výkonov

(1) Ústredné orgány federácie aj republík††) vypracúvajú podľa potreby po dohode s Federálnym štatistickým úradom a po prerokovaní s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi, príp. aj s hlavnými odberateľmi pre určitý odbor výkonov spadajúci do ich pôsobnosti podrobnejšie triedenie formou odborového číselníka výkonov (ďalej len „odborový číselník“), ktorý tvorí súčasť klasifikácie výkonov. Utváraním odborových číselníkov a ich udržiavaním v aktuálnom stave môžu ústredné orgány so súhlasom Federálneho štatistického úradu poveriť aj niektorý podriadený orgán stredného článku riadenia alebo niektorú z podriadených organizácií (gestor odborového číselníka).

(2) V odborových číselníkoch pokračuje triedenie výkonov až do takého stupňa podrobnosti, ktorý je potrebný z hľadiska vzťahov medzi organizáciami, najmä pre úplnú identifikáciu výkonov v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch.

(3) Odborové číselníky vyhlasuje v súlade s § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. Federálny štatistický úrad po prerokovaní s vecne príslušným ústredným orgánom opatreniami oznámenými v Zbierke zákonov.

§ 4

Využitie klasifikácie výkonov v informačnej sústave organizácií

(1) Všetky socialistické a iné organizácie (ďalej len „organizácie“) vykonávajúce činnosti zahrnuté do klasifikácie výkonov sledujú vo svojej informačnej sústave podľa odborov výkonov najmä ukazovatele výsledkov svojej činnosti, včítane hodnotových ukazovateľov, a ukazovatele o mzdách a ostatných nákladoch, príp. ďalšie ukazovatele, ktoré určí Federálny štatistický úrad.

(2) Organizácie vstupujúce do odberateľsko-dodávateľských vzťahov označujú v objednávkach, v hospodárskych zmluvách, v dodacích listoch, na faktúrach a v ostatných dokladoch výkony, ktoré sú predmetom týchto vzťahov, číselnými znakmi podľa klasifikácie výkonov, a pokiaľ sú pre podrobnejšie triedenie výkonov v príslušných odboroch vydané odborové číselníky, aj podľa týchto číselníkov.

§ 5

Využitie klasifikácie výkonov pri štatistických zisťovaniach

Spôsob využitia klasifikácie výkonov pri vykonávaní štatistických zisťovaní vzťahujúcich sa na výkony upravujú v jednotlivých prípadoch osobitné smernice alebo pokyny Federálneho štatistického úradu, príp. ústredného štatistického orgánu republiky.

§ 6

Oznamovacia povinnosť

Ak sa majú stať nové, dosiaľ nezatriedené výkony predmetom odberateľsko-dodávateľských vzťahov, sú dodávateľské, príp. dovážajúce organizácie povinné oznamovať tieto prípady bežne Federálnemu štatistickému úradu, príp. aj príslušnému gestorovi odborového číselníka (§ 3 ods. 1) a predkladať návrhy na zatriedenie týchto výkonov do klasifikácie výkonov (odborového číselníka) , a to po predbežnom prerokovaní s ostatnými dodávateľmi tých istých výkonov, príp. aj s hlavnými odberateľmi.

§ 7

Vykonávanie zmien a doplnkov klasifikácie výkonov

(1) Nevyhnutné čiastkové zmeny a doplnky klasifikácie výkonov vykonáva Federálny štatistický úrad opatreniami oznamovanými v Zbierke zákonov a vyhlasuje ich najneskôr súbežne s vydaním metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie pre vypracovanie návrhov vykonávacích plánov*) a s účinnosťou od začiatku nasledujúceho roka. Navrhovatelia zmien klasifikácie výkonov sú preto povinní svoje návrhy zaslať Federálnemu štatistickému úradu najneskôr do konca februára bežného roka.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj pre vyhlasovanie zmien a doplnkov odborových číselníkov.

§ 8

Povoľovanie výnimiek

Výnimky z ustanovení § 2 a 4 môže na návrh príslušného ústredného orgánu v odôvodnených prípadoch povoliť Federálny štatistický úrad.


§ 9

Záverečné ustanovenie

Dňom, keď táto vyhláška nadobudne účinnosť, sa zrušujú smernice Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky z 31. júla 1965 č. 38 048/1965 o zavedení a využívaní jednotného triedenia prác výrobnej povahy a jednotného triedenia výkonov zahŕňaných do hodnoty spoločenského produktu**) v časti týkajúcej sa výkonov a časť B prílohy týchto smerníc.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974, s výnimkou ustanovenia § 6, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.


Predseda:

Ing. Kazimour v. r.


Príloha vyhlášky č. 114/1972 Zb.

JEDNOTNÁ SÚSTAVA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH KLASIFIKÁCIÍ

Časť 5

JEDNOTNÁ KLASIFIKÁCIA VÝKONOV

(1. triediaci stupeň - odbory)

Produktívne výkony

Výkony zachovávajúce alebo zvyšujúce úžitkové hodnoty hmotných statkov

901 Prevádzka a správa komunikácií

902 Výkup a úprava kovového odpadu a zberných surovín

903 Výkony verejného stravovania

904 Geologické výkony

905 Nakladateľské a obdobné výkony

906 Projektovanie

907 Ochrana pred škodlivými účinkami vôd

Výkony obnovujúce úžitkové vlastnosti hmotných statkov

911 Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu

912 Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgický, strojársky a kovospracujúci priemysel

913 Opravy a údržba strojov a zariadení pre chemický priemysel

914 Opravy a údržba strojov a zariadení pre spotrebný a potravinársky priemysel

915 Opravy a údržba traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení

916 Opravy a údržba strojov a zariadení pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných hmôt

917 Opravy a údržba dopravných prostriedkov

918 Opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu

919 Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradia

921 Opravy a údržba ostatných výrobkov strojárskeho priemyslu

922 Opravy gumových výrobkov (okrem obuvi)

923 Opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu

924 Opravy výrobkov textilného a konfekčného priemyslu

925 Opravy výrobkov kožiarskeho priemyslu

926 Opravy výrobkov kultúrnej spotreby a ostatných priemyselných výrobkov

927 Montáže opravárenského charakteru

928 Opravy a údržba stavebnej povahy

Premiestňovacie výkony

931 Rozvod energie

932 Nákladná doprava

933 Výkony spojov

936 Demontáže

937 Demolície (včítane ostatných spôsobov likvidácie stavebných objektov)

Výkony obehu produktov

941 Výkony nákupe poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov

942 Výkony odbytu a zásobovania (včítane výkonov skladového hospodárstva)

943 Výkony zahraničného obchodu

945 Výkony vnútorného obchodu

Neproduktívne výkony

Prevádzkové výkony

951 Osobná doprava

952 Výkony bytového hospodárstva

953 Ubytovacie služby

954 Služby cestovnému ruchu

955 Prevádzkové výkony mestského hospodárstva

Spoločenské služby

961 Školské výkony a služby

962 Výkony kultúrnej činnosti

964 Zdravotnícka starostlivosť

965 Sociálna starostlivosť

966 Výkony telovýchovnej a športovej činnosti

Osobné služby

968 Komunálne osobné služby

969 Požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby a prevádzok so samoobsluhou

Výkony pre socialistické organizácie

971 Výkony pri strojovom spracovaní informácií

972 Poradenské služby pre riadenie podnikov

973 Architektonické. investorské a iné technické služby

974 Obchodné a sprostredkovateľské služby

975 Požičiavanie strojov a zariadení organizáciám

Výkony pre spoločnosť inde nezaradené

981 Výkony správy

982 Výkony súdnictva, prokuratúry a arbitráže

983 Výkony obrany a bezpečnosti

984 Geodetické a kartografické výkony

986 Výkony vedy a technického rozvoja

987 Výkony vedecko-technickej dokumentácie a skúšobníctva

988 Hydrometeorologické a neproduktívne vodohospodárske výkony

989 Záchranné práce

991 Peňažníctvo

992 Poisťovníctvo

993 Advokátske, informačné, prekladateľské a iné služby verejnosti

996 Výkony spoločenských organizácií

Poznámky pod čiarou

*) Činnosti smerujúce k utváraniu nových materiálnych statkov sú klasifikované v jednotnej klasifikácii priemyselných odborov a výrobkov a v jednotnej klasifikácii výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve (vyhláška č. 71/1965 Zb.) a ďalej v jednotnej klasifikácii stavebných objektov (vyhláška č. 89/1967 Zb.).

**) Publikácia vyjde v Štatistickom a evidenčnom vydavateľstve tlačív, n. p., Praha 1, Tržiště 9.

***) § 2 zákona č. 21/1971 Zb., § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.

) § 3 toho istého zákona.

††) § 16 ods. 4 zákona č. 21/1971 Zb., § 14 ods. 3 zákona č. 40/1972 Zb., § 16 ods. 3 zákona SNR č. 41/1972 Zb.

*) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

**) Vydanie smerníc bolo vyhlásené v čiastke 16-17/1965 Vestníka Ústrednej komisie 3/4udovej kontroly a štatistiky a oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 8/1966.