Vyhláška č. 113/1972 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-113
Čiastka 32/1972
Platnosť od 28.12.1972 do30.09.1996
Účinnosť od 01.01.1974 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 2, ktorého neskoršiu účinnosť ustanoví osobitné opatrenie Federálneho štatistického úradu, oznámené v Zbierke zákonov

Znenie 01.01.1974

113

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 21. decembra 1972

o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva

Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


§ 1

Jednotná klasifikácia odvetví národného hospodárstva

(1) Na účely rozvíjania vedeckých metód plánovitého riadenia národného hospodárstva a spoločnosti, na sledovanie ich rozvoja z hľadiska objektívnych vzťahov a proporcií, nezávislých od daných organizačných foriem, a na účely medzinárodných ekonomických porovnaní sa zavádza jednotná klasifikácia odvetví národného hospodárstva (ďalej len „odvetvová klasifikácia“).

(2) Odvetvová klasifikácia je základným triedením všetkých činností vykonávaných socialistickými a inými organizáciami (ďalej len „ organizácie“) aj hospodárskych činností jednotlivcov.

(3) Odvetvovú klasifikáciu vydá Federálny štatistický úrad ako samostatnú publikáciu.*)

§ 2

Rozsah platnosti odvetvovej klasifikácie

(1) Odvetvová klasifikácia je záväzná pre všetky odbory a okruhy informačnej sústavy organizácií**) aj pre získavanie sociálno-ekonomických informácií za súbory organizácií a osôb metódami štatistického zisťovania a skúmania***) a ďalej pre rozvíjanie vedeckých metód plánovania a financovania a pre dokumentáciu o odberateľsko-dodávateľských vzťahoch.

(2) Odvetvovou klasifikáciou sa spravujú všetky ústredné orgány federácie aj republík,*) orgány stredného článku riadenia**) i jednotlivé organizácie vo všetkých prípadoch, keď je pre usporiadanie sociálno-ekonomických informácií určené odvetvové triedenie.

§ 3

Využitie odvetvovej klasifikácie pri štatistických zisťovaniach

(1) Metodiku štatistických zisťovaní vykonávaných v odvetvovej štruktúre (najmä zatrieďovanie subjektov metódou prevažujúcej činnosti alebo inou metódou) upravujú v jednotlivých prípadoch osobitné smernice alebo pokyny Federálneho štatistického úradu, príp. ústredného štatistického orgánu republiky.

(2) Na účely základného odvetvového triedenia organizácií určí odvetvovú príslušnosť jednotlivých organizácií Federálny štatistický úrad a vyjadrí ju v jednotnom číselníku organizácií v ČSSR.***)

§ 4

Nadväznosť účelových nomenklatúr na odvetvovú klasifikáciu

Účelové nomenklatúry†) majúce vzťah k odvetvovému triedeniu a určené pre vonkajší styk medzi organizáciami môžu vecne príslušné orgány vydávať len za predpokladu, že zabezpečia ich priamu nadväznosť na odvetvovú klasifikáciu a že ich vydanie aj spôsob využitia vopred schváli Federálny štatistický úrad.

§ 5

Vzťahy k odvetvovým klasifikáciám medzinárodných orgánov

Pri publikovaní odvetvove triedených sociálno-ekonomických informácií slúžiacich na porovnanie s informáciami vydávanými medzinárodnými organizáciami a krajinami, ktoré používajú klasifikáciu odvetví národného hospodárstva členských štátov RVHP alebo medzinárodnú typovú odvetvovú klasifikáciu Štatistického úradu OSN, sa musia používať prevodové kľúče vyznačené v odvetvovej klasifikácii. Použitie iného prevodového kľúča na tieto účely je viazané predchádzajúcim súhlasom Federálneho štatistického úradu.

§ 6

Vykonávanie zmien a doplnkov odvetvovej klasifikácie

Nevyhnutné čiastkové zmeny a doplnky odvetvovej klasifikácie vykonáva Federálny štatistický úrad v súlade s obdobiami strednodobého štátneho plánu††) opatreniami oznamovanými v Zbierke zákonov.

§ 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Dňom, keď táto vyhláška nadobudne účinnosť, sa zrušuje typová klasifikácia odvetví národného hospodárstva a klasifikácia priemyselných odvetví vypracovaná podľa uznesenia vlády č. 2176/1955.†††)

(2) Pokiaľ Federálny štatistický úrad nepovolí na prechodný čas výnimku, strácajú dňom nadobudnutia účinnosť tejto vyhlášky platnosť aj všetky ostatné odvetvové triedenia včítane odvetvových účelových nomenklatúr, pokiaľ sa využívajú pri vonkajšom styku medzi organizáciami. Žiadosť o povolenie výnimky sa musí prostredníctvom vecne príslušného ústredného orgánu podať Federálnemu štatistickému úradu do 31. marca 1973.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974, s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 2, ktorého neskoršiu účinnosť ustanoví osobitné opatrenie Federálneho štatistického úradu, oznámené v Zbierke zákonov.


Predseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Publikácia vyjde v Štatistickom a evidenčnom vydavateľstve tlačív, n. p., Praha 1, Tržiště 9.

**) § 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií, § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.

***) § 3 toho istého zákona.

*) § 16 ods. 4 zákona č. 21/1971 Zb., § 14 ods. 3 zákona ČNR č. 40/1972 Zb., § 16 ods. 3 zákona SNR č. 41/1972 Zb.

**) § 17 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb., § 16 ods. 2 zákona ČNR č. 40/1972 Zb., § 18 ods. 2 zákona SNR č. 41/1972 Zb.

***) Vyhláška č. 117/1972 Zb. o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR.

) Účelovou nomenklatúrou sa rozumie čiastkové utriedenie určitého okruhu sociálno-ekonomických javov, odchylné od triedenia použitého v jednotnej sústave sociálno-ekonomických klasifikácií, určené pre špeciálnu potrebu niektorých orgánov alebo organizácií.

††) § 4 ods. 1 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

†††) Typová klasifikácia odvetví národného hospodárstva a klasifikácia priemyselných odvetví bola vydaná ako samostatná publikácia v knižnici Smernice a pokyny Štátneho úradu štatistického pod č. 1/1957.